James (5/5)    

1. Eri met, kumwail me kepwehpwe kan, kumwail rong ie mahs! Kumwail sengiseng oh mwahieiki paisuwed kan me pahn lelohng kumwail.
2. Amwail kepwe kan ohlahr, oh loangenmwet kangalahr amwail likou kan.
3. Noumwail kohl oh silper kan merlahr, oh mer wet me pahn wia amwail sounkadehde me pahn uhwong kumwail oh kangala paliwaramwail kan duwehte kisiniei. Kumwail nahkpenehr amwail kepwe kan ni imwilahn rahn pwukat.
4. Kumwail sohte kihong pweinen aramas akan me doadoahkehr nan amwail mwaht akan. Kumwail rong duwen ar kaulimalahr! Ngilen irail kan me kin rikpene amwail wahnsahpw akan lelohngehr ni karongen Kaun-o Koht, Wasa Lapalahpie.
5. Amwail mour nin sampah me diren nsenamwahu oh peren. Kumwail kamwengedahr paliwaramwail kan pwe en wihla, rasehng mahn wih me pahn kamakamalahr.
6. Kumwail kadeikadahr oh kemelahr aramas soh-dipe kan, ni ar sohte mwahn peliankumwailda.
7. Eri, riei ko, kumwail kanengamah lao Kaun-o ketido. Kumwail kilang duwen soumwet men eh kin kanengamah ni eh kin kasikasik wa kesempwal kan en eh mwaht, duwen eh kin kanengamah kasikasik keteu ni ahnsou kan.
8. Eri, kumwail pil kanengamahiong, oh kalaudehla amwail koapworopwor, pwe rahnen ketidohn Kaun-o kerendohr.
9. Riei ko, kumwail dehr kaulime emenemen nanpwungamwail, pwe Koht en dehr ketin kadeingkumwailda. Kumwail kilang pwe Sounkadeiko kerendohr, e nektehn leledo.
10. Riei ko, kumwail tamanda soukohp ako me mahsenier ni mwaren Kaun-o. Kumwail alasang arail kanengamah oh nanantih nan ar lokolok kan.
11. Kitail kin kapaiahkin irail arail kanengamah nan arail lokolok. Kumwail rongehr duwen en Sohp eh kanengamah oh dehdehkilahr duwen ni imwilah Kaun-o eh ketin kupwurehla. Pwe Kaun-o me diren kadek oh kalahngan.
12. Riei ko, mwohn mehkoaros kumwail dehr kahula ni amwail pahn kin inoukihda mehkot; kumwail dehr kahukihla nanleng, de sampah, de mehkot sohte lipilipil. Amwail kadehde en kin mihmihte ni “Ei” ma ei, oh “Soh” ma soh; pwe kumwail en dehr lohdiong pahn kadeik en Koht.
13. Mie rehmwail me kin nsensuwedla? En kapakap. Mie me kin pereperen? En koulki melkahkahn kaping.
14. Mie rehmwail me soumwahu? En ekerodo me mah kan en mwomwohdiso pwe re en kapakapki oh keiehki leh ni mwaren Kaun-o.
15. Oh kapakap wet me pahn wiawi ni pwoson, pahn komourala me soumwahwo: Kaun-o pahn ketin kakehlahda, oh ketin lapwahsang dipe kan.
16. Eri, kumwail en wehkpene dipamwail kan oh kapakapki emenemen kumwail, pwe kumwail en kehlailla. Pwe kapakap en aramas mwahu men me inenen manaman.
17. Elaisa aramas emen duwehte kitail. E peki ni kapakap ngidingid pwe keteu en dehr mweredi; oh erein pahr siluh elep keteu sohla mwerediong pohn sampah.
18. E pil pwurehng kapakap, pahnlahng ahpw kamwarehdi keteu oh sampah kapwarehda wah kan.
19. Riei ko, ma mie rehmwail me salongasang padahk mehlel, a emen ahpw kasapahldo,
20. kumwail tamataman met: mehmen me pahn kasapahldo me dipan emen sang nan eh mour suwed, e pahn komourala ngenen aramas dipan meno sang mehla, oh e pahn kahrehda lapwepwen dihp ngedehrie.

  James (5/5)