James (3/5)  

1. Riei ko! Me tohto sang rehmwail en dehr wiahla sounpadahk, pwe kumwail ese me kiht sounpadahk kan se pahn ale kadeik laudsang meteikan.
2. Kitail koaros kin kalap sapwungala. Me sohte kin sapwungala ni eh lokaia, iei ih me unsek, oh ih me kin kak kaunda paliwere unsek.
3. Kitail kin kihong rihng ni tumwen karapahu kan, pwe re en kin peikiong kitail; eri, kitail kak kahreiraillahng wasa kan me kitail inangih re en kohla ie.
4. Oh kumwail pil medemedewe duwen sohp kalaimwun pwoat; ni kisinieng laud eh kin ipirseli, kisin ilihl tikitik kis kak kainenehla oh katangawohng wasa me kepin en sohpo kin men kohla ie.
5. Eri, ih pil duwen lowen aramas me kisin kakon tikitik kis, ahpw e kak suweiki soahng laud tohto. Kumwail pil medewe duwen lauden wahl me kisin dimwamwahien kisiniei kis kak karongehla!
6. Pwe lowatail kin rasehng kisiniei. Lowatail, iei kakon ehu me audaud en soahng suwed koaros en sampah. Lowatail, iei kakon ehu me kisehn paliwaratail me kin kasaminehla wasa koaros ni paliwaratail unsek, oh pil kin kahrehiong mouritail en mwasingkihla kisiniei me kin kohsang nan ehl.
7. Aramas akan kak kamandahla mahn akan, oh re kamandalahr soangen mahn teikan nin sampah-mahn lawalo kan oh menpihr kan, mahn kerep kan oh pil mwahmw akan.
8. Ahpw sohte aramas emen me kak irehdi lowe. Lowen aramas uhdahn suwed douluhl oh ketihwo, diren pwoisin suwed.
9. Kitail kin doadoahngki lowatail ong ni kapingpen Kaun-o oh Samatailo, oh pil ong ni atail kin keriahla iangatail kan me wiawihda rasehng Koht.
10. Atail kaping kan oh lokaiahn keria kan kin pwiliweisang wasatehkis nan awatail. Riei ko, soahng wet sohte konehng en kin wiawi!
11. Utuhn pihlteieu sohte kin kapwilewei pihl mwahu oh pihl sadik nan kerekerteieu.
12. Riei ko, tuhke pik pwoat sohte kak wa olip; oh tuhkehn wain sohte kak wa pik; oh pwarer rehnsed ehu sohte kak kihda pilen nimpil.
13. Mie aramas erpit men rehmwail me kak wehwehki soahng koaros? Eri, en kasalehda sang ni eh mour mwahu oh sang ni eh wiewia mwahu kan me e kin wia ni mpahi oh erpit.
14. Pwe ma peirin, akatat, oh mehwo kin mie nan mohngiongimwail, eri, kumwail dehr wia dihpiong me mehlelo ni amwail kin suweiki amwail erpit.
15. Soangen erpit wet sohte kin pwilisang nanleng, pwe e wia kisehn sampahte, e sohte kisehn pali ngehn, ahpw e kisehn tepil.
16. Pwe wasa me peirin oh mehwo kin mie, iei wasao me pingiping oh soangen suwed koaros pil kin mi ie.
17. A erpit me kin sang powe, mwohn mehkoaros me mwakelekel, me pil kansenamwahu, kapohl, oh kompoake, me kin diren kalahngan oh kin kahrehda wiewia mwahu tohtohie; e sohte kin lipilipilki aramas, e sohte kin mwalaun.
18. Pwung, iei wahn wiewia mwahu me irail kan me kin wia doadoahk en kamwahu kin kamwerehdi ni popohl.

  James (3/5)