James (1/5)  

1. Sang Seims, ladun Koht oh atail Kaun Sises Krais: Rahnmwahu ong sapwellimen Koht aramas koaros me mihmi wasa koaros nin sampah.
2. Riei ko! Kumwail perenkihda ma soangen apwal koaros kin lelohng kumwail,
3. pwe kumwail ese me ni amwail pwoson eh kin powehdi apwal pwukat, e kin kalaudehla amwail kanengamah ni ahnsou apwal.
4. Kumwail eri kanahieng pwe amwail kanengamah ni ahnsou apwal en poatopoatete oh unsekla, pwe pein kumwail en unsengkihla mehlel oh sohte pahn anahne mehkot.
5. Ma emen rehmwail anahne erpit, a en kapakap oh peki rehn Koht, oh Koht ahpw pahn ketikihong, pwe Koht me kupwursapan oh kalahngan ong aramas koaruhsie.
6. Ahpw kumwail uhdahn pahn kapakap ni pwoson oh sohte peikasal; pwe me kin peikasal rasehng iloak en nan madau kan me kin pwungupwungudengkiseli kisinieng.
7. Soangen aramas menet sohte kak koasoanehdi eh lamalam, oh pil aramas kohweikohdo ni eh mwekid koaros, eri, en dehr lemehiong me e pahn kak ale mehkot sang rehn Kaun-o.
8. Soangen aramas menet sohte kak koasoanehdi eh lamalam, oh pil aramas kohweikohdo ni eh mwekid koaros, eri, en dehr lemehiong me e pahn kak ale mehkot sang rehn Kaun-o.
9. Riatail souleng me semwehmwe kan en perenki en Koht eh pahn ketin kasapwilirailda;
10. oh riatail me kepwehpwe kan en pil perenki en Koht eh pahn ketin kasapwiliraildi; pwe me kepwehpwe kan pahn sohrala duwehte masal en wahnrohs kan.
11. Ketipin kin dakada oh karakar, oh kin kamwasikahla tuhke kan; eri, rohs masal akan pahn pwupwudi, oh ar lingan pahn sohrala. Pil duwehte aramas kepwehpwe kan, re pahn sohrala nindokon ar pahn kedikedirepwki ar doadoahk kan.
12. Meid pai aramas me kin loalopwoatete nan apwal me kin kohieng, pwe mwurin eh pahn powehdi sosohng wet, e pahn ale nin duwen keting ehu, mour me Koht ketin inoukihong irail kan me kin poakohng ih.
13. Mehmen me lelohng nan songosong pwehki apwal me kohiengehr en dehr nda me, “Kasongosong wet sang rehn Koht.” Pwe sohte me suwed kot kak kasongosonge Koht, oh pein Koht sohte kin kasongosonge aramas.
14. A aramas kin lelohng nan songosong sang ni pein eh ineng suwed eh kin kainangiong pein ih oh kahrehiong nan dihp.
15. Eri, eh kin kanaitikihada eh ineng suwed, oh ni dihp eh kin pweidahr mehlel, e kin kahrehiong mehla.
16. Riei kompoakepahi ko, kumwail dehr pitih pein kumwail!
17. Soangen wiawi sapan koaros oh kisakis mwahu koaros kin kohdihdo sang nanleng; re kin kohdihdo sang rehn Koht, Sounwiepen marain koaros en nanleng kan. Koht sohte kin ketin wekila, oh sohte kisin mwomwen wekila kis kak mie reh.
18. Pein ih me ketin kupwurehda en wieikitailda sang ni sapwellime mahsen mehlel, pwe kitail en wiahla mesenih en sapwellime kan koaros.
19. Riei kompoakepahi ko, kumwail tamataman met: emenemen kumwail koaros en nan kapehd mwadang ong rong, ahpw dehr nan kapehd karuaru en lokaia oh lingeringer;
20. pwehki lingeringer en aramas sohte kin sewese kapwaiada sapwellimen Koht kupwur pwung.
21. Eri, kumwail kesehweisang rehmwail soangen tiahk samin kan koaros oh soangen wiewia sapwung kan koaros. Kumwail peikiong Koht oh ale mahsen kan me e kin padokediong nan mohngiongimwail, ihme kak komourkumwailla.
22. Kumwail kapwaiada mahsen en Koht, pwe ma kumwail pahn rongorongete, kumwail pahn pitih pein kumwail.
23. Pwe mehmen me kin rongete mahsen en Koht ahpw sohte kin kapwaiada, e rasehng aramas me kin irongen nan kilahs ehu oh kin kilang uhdahn mwomwen pein ih.
24. A ni eh kin keisang ni kilahso, e kin mwadang manokehla mwomwe.
25. A me kin tehk mwahu kosonned unseko me kin kasaledekla aramas, me iei rongamwahu en Krais, oh kin dadaurete, sohte kin rongete oh manokehla, ahpw kapwaiada-iei aramas menet me Koht pahn ketin kapaiahda ni mehkoaros me e pahn kin wia.
26. Mie mehmen me kin lemeleme me e poadidi ong palien atail lamalam? Ma e sohte kin powehdi lowe, eri eh poadidi sohte katepe oh e kin pitih pein ih.
27. Eri, iet duwen poadidi ong papah Koht me uhdahn pwung oh unsek mehlelen, me Samatail Koht kin ketin kupwurki: apwalih me sepwoupwou kan oh liohdi kan nan ar apwal akan, oh dehr saminkihla tiahk suwed kan en sampah wet.

      James (1/5)