Isaiah (64/66)  

1. Dahme komw sohte ketin tehrkipeseng pweleng en lahng oh ketidihdo reht? Nahna kan pahn udiahl komwi oh rerrerki ar masangkomwihda.
2. Re pahn rerrer, rasehng pihl me kin pwoapwoail pohn kisiniei mwehl. Komw ketido oh ketin kasalehiong sapwellimomwi imwintihti kan omwi manaman, pwe wehi kan en masepwehkada rerrer mwohn silangmwi.
3. Mahso komw ketidohr oh ketin wiadahr soahng kapwuriamwei kei me se sohte mwahn kasikasik. Nahna kan udiahlehr komwi oh rerrerki ar masangkomwidahr.
4. Saikinte me kilang de rong Koht emen me duwehte komwi, me kin wiahda soahng pwukat ong irail kan me kin koapworopworkin komwi.
5. Komwi kin ketin kasamwo irail kan me kin perenki wia dahme pwung, me kin tamataman kupwuromwien ong ar mour. Komw ketin engiengda paht, ahpw se usehlahte kahngiangihkin komwi dipat akan; oh ni omwi engieng lapalap se dadaurete nan at sapwung kan sang mahs kohdo.
6. Kiht koaros dipadahr; pil at wiewia mwahu kan saminlahr kowahlap. Pwehki dipat akan se rasehng tehntuhke meng me kisinieng kin ipihpirseli.
7. Sohte me sohpeiong komwi oh kapakapohng komwi; sohte me patohdo peki sawas rehmwi. Komwi ketin sohpeisangkitehr oh keseikitalahr pwehki dipat akan.
8. Ahpw komwi me samat, Maing KAUN. Se rasehng pwehl, a komwi sounwia sah. Komwi me ketin wieikitada,
9. eri, komwi dehr nohn ketin engieng paht, de ketin kupwukupwure dipat akan kohkohlahte. Kiht me sapwellimomwi; eri, komw ketin kupwurei kiht.
10. Sapwellimomwi kahnimw sarawi kan duwelahr sapwtehn ehu.
11. At tungoal Tehnpas Sarawio, wasa sarawi oh kaselel, wasa me at pahpa kahlap ako kin kapinga komwi ie, e mwomwkilahr kisiniei; oh wasa koaros me se kin kesempwalki, ohlahr douluhl.
12. Maing KAUN, ni omwi mwahngih mepwukat, komw pahn ketin nennenlahte sopeimwekid? Komw pahn ketin mweidohng kiht se en lokolok laudsang me se kakohng?

  Isaiah (64/66)