Isaiah (60/66)  

1. Serusalem, uhda oh linganla, rasehng ketipin; lingaling en KAUN-O dakeruhkadahr.
2. Rotorot pahn kipehdi wehi teikan en sampah, ahpw ong kowe, marain en KAUN-O pahn kapiluhkpene. Lingan en sapwellime roson pahn ieiang uhk.
3. Wehi kan pahn men iangada paieki omw marain, oh nanmwarki kan pahn men iangada paieki lingan kapw en omw mour.
4. Kilengseli oh kilang dahme wiewiawi: noumw aramas akan pokonpenehr pwe re en pwarodohng rehmw! Noumw pwutak kan pahn kohdo sang nan sahpw doh kan; oh noumw serepein kan pahn pelikilik kohdo rasehng seri kei.
5. Ni omw pahn udiahl irair wet, ke pahn perenkihda kowahlap; oh kapehdomw pahn mwekidkihda omw peren. Kepwe kesempwal en wehin liki kan pahn wisikdohng rehmw, ar dipwisoun kapai kan pahn kotehdo madau kan pwe en pwilidi rehmw.
6. Pelin kamel kan sang Midian oh Epa pahn leledo. Re pahn kohdo sang Sipa, wa kohdo kohl oh warpwohmwahu. Aramas akan ahpw pahn lohkiseli kalahngan me Koht ketin wiadahr!
7. Pelin sihpw koaros en Kedar oh Nepaiod pahn pakahrdohng uhk pwe en kin wia omw mehn meirong oh meirongala pohn pei sarawio pwehn kaparanda kupwuren KAUN-O. KAUN-O pahn ketin kalinganahla Tehnpese Sarawio lingaling sang mahso.
8. Soahng da kei me tangatang kohdo likamwete depwek kei, likamwete mwuroi kei me pipihr pwurupwurodohng nan pasarail kan?
9. Iei sohp kei me tangatang kohdo sang sahpw doh kan; re weuwa kohdo sapwellimen Koht aramas akan ong nan uhdakarail. Re kohkohdo wisik silper oh kohl, mehn kawauwihala mwaren KAUN-O, Koht sarawien Israel, me ketin kupwurehda wehin liki kan koaros en wauneki sapwellime aramas akan.
10. KAUN-O eri ketin mahsanihong Serusalem, “Mehn liki kei pahn onehda sapahl omw kehl kan, oh ar nanmwarki kan pahn papahiuk. I kalokeiukehr mahso nan ei engieng, ahpw met I pahn kasalehiong uhk ei kalahngan oh limpoak.
11. Omw ewen kehl kan pahn kin langalang nin rahn nipwong, pwe nanmwarkien wehin liki kan en kin ketikidohng uhk ar kepwe kesempwal kan.
12. Ahpw wehi kan me sohte pahn kin uhpahiuk pahn kamwomwmwomwla douluhl.
13. “Soangen tuhke me adaneki pain, suniper, oh saipres, tuhke keieu kaselel en nanwelen Lepanon, pahn wisikdohng uhk, Serusalem, pwehn oneiukada sapahl, pwe en kalinganahla Tehnpesei Sarawio, oh pil kalinganahla ei kahnimwo.
14. Seri kan me nein irail ko me kapwalihkumwaillahr pahn kohdo oh poaridihsang uhk pwe re en waunekin uhk. Koaros me mwamwahlikin uhk mahso pahn pil poaridihsang uhk oh ekerkin uhk, ‘Kahnimw en KAUN-O,’ ‘Saion, kahnimw en Koht sarawien Israel.’
15. “Ke solahr pahn lekdekla, solahr me pahn kailongkin uhk duwehte kahnimw me tehnlahr, solahr towe. Pwe I pahn kasapwiluhkada oh kalinganaiukada, oh wiahkinuhkala wasahn peren kohkohlahte.
16. Wehi kan oh nanmwarki kan pahn kin kupwurohkin uhk, rasehng nohno men me kin nsenohki kadihdi nah seri. Ke ahpw pahn esehla me ngehi, KAUN-O, me komouruhkalahr, Koht manaman en Israel, me kapituhkalahr.
17. “I pahn ketikihong uhk kohl a kaidehn prons, silper oh prons a kaidehn mete oh tuhke, oh mete, kaidehn takai. Omw kaun akan solahr pahn kahpwalihiuk; pwe I pahn koasoanehdi pwe re en kakaun ni pwuhng oh popohl.
18. Solahr me pahn rong ngilen moromor de koasoiepen mahwen; kamwomwmwomwlahn sapwamwil solahr pahn pwurehng pweida nan amwail wehi; pwe I pahn seweseiuk oh doandoareiuk, duwehte kehl ehu; a ke ahpw pahn kin kapikapinga ie pwehki ei komouruhkalahr.
19. “Ke solahr pahn anahne ketipin en kamarainihiuk nin rahn de maram nipwong; pwe ngehi, KAUN-O, pahn kin wia kamarainpomw poatopoat. Marain en ei lingaling pahn kin dakedaker uhk oh kamakamarainihiuk.
20. Rahnen omw pahtou kan pahn imwisekla. A ngehi, KAUN-O, pahn kin wia kamarainpomw poatopoat, poatopoat sang ketipin oh maram.
21. Noumw aramas akan koaros pahn kin wia dahme pwung, oh re pahn sapwenikihla sahpwo kohkohlahte. Ngehi me padokiraildi, rasehng kisin tuhke kei, ngehi me wieirailda, pwe re en kasalehda roson en mwarei mwohn aramas koaros.
22. Pil peneinei ehu me keieu tikitik oh sohte wede rehmwail pahn lapalapala rasehng wehi lapalap ehu. I pahn koasoanehdi pwe irair wet en kak pweida mwadang, ni ahnsawi eh pahn leledo. Ngehi me KAUN-O!”

  Isaiah (60/66)