Isaiah (58/66)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail ngisingis ni ngihl laud uwen amwail kak! Kumwail kasalehiong nei aramas akan diparail kan!
2. Re kin kaudokiong ie rahn koaros, kakahski me dene re kin kapwaiada ei kosoned akan oh wia dahme pwung. Re kin nda me re men I en ketikihong irail kosonned pwung kan, oh me re kin perenki pwongih ie.”
3. Aramas akan kin ndinda, “Dahme kitail pahn kaisihsolki, ni KAUN-O eh sohte mwahn kin mwahngih? Dahme kitail pahn kaisihsolki, ma e sohte pahn ketin tehk kitail?” Eri, KAUN-O ahpw ketin mahsanihong irail, “Iet me mehlelen, ni ahnsowohte me kumwail kin kaisihsol, kumwail kin pein raparapahki kamwahupamwail oh kin kahpwalihala noumwail tohndoadoahk kan.
4. Amwail kaisihsol kin kahrehiong amwail lemeila, oh kumwail kin akamai oh pei ahnsou koaros. Kumwail lemeleme me soangen kaisihsol wet pahn kamwakidada kupwureiet pwe I en karonge amwail pekipek kan?
5. Ni amwail kin kaisihsol, kumwail kin pein kalokei kumwail; kumwail kin poaridi, rasehng ahlek pwoat me penglahr, oh kumwail kin perekihdi likoun nsensuwed oh kamwerehdi pehs pwe kumwail en wendi loale. Ih soahng wet me kumwail kin kahdaneki kaisihsol? Kumwail lemeleme me I pahn kupwurperenki soahng wet?
6. “Ahpw ih soangen kaisihsol me I kin perenkien: kamweidpeseng sahl me pirpenehr irail kan me mihmi nan kehnaudek, oh kauwehla sahl me pirepenehr pwuhng, oh kasaledekala irail kan me mihmi nan apwal.
7. Mweidohng me semwehmwe kan en iang tungoale amwail kisin tungoal akan, oh langadahng imwamwail kan ong irail kan me sohte imwarail. Kalikawihada irail kan me sohte ar likou, oh dehr kahng sewesehda kisehmwail kan.
8. “Eri, ei kalahngan ahpw pahn dakerkumwailda, rasehng ketipin en nimenseng, oh amwail ohla kan ahpw pahn mwadang mwahula. I pahn kin ieiang kumwail ahnsou koaros pwe I en kin doandoarei kumwail; oh ei sawas pahn kin mi rehmwail ahnsou koaros.
9. Ni amwail pahn kin kapakap, I pahn kin karongei kumwail. Ni amwail pahn kin likweriong ie, I pahn kin sapeng kumwail. “Ma kumwail pahn katokihedi amwail kin kahpwalihala meteikan, soangen mwekid koaros en kamwamwahlih irail, oh soangen lokaia suwed koaros,
10. ma kumwail pahn katungoale me duhpeklahr akan oh kaitarala anahn en me sohte kin itar akan, iei ahnsou me rotorot me kapikapil kumwail pahn wekidekiong ni marain en rahn.
11. I ahpw pahn kin kahluwa kumwail oh audehkin kumwail kamwahu kan. I pahn kin kakehlakai kumwail. Kumwail pahn rasehngala mwetuwel ehu me diren pihl, pwarer ehu me sohte kin madada.
12. Noumwail aramas akan pahn onehda sapahl kahnimw kan me ohlahr, re pahn onehda sapahl pohn poahsoanen mahs akan. Kumwail ahpw pahn ndandkihla amwail kamwahwihala sapahl dahme ohlao, oh onehda sapahl ihmw ko me ohla.”
13. KAUN-O ketin mahsanih, “Ma kumwail pahn kin kasarawihala rahnen Sapad oh sohte rapahki mehkot rahno me mihmi ni pein kamwahupamwail, ma kumwail pahn kesempwalki ei rahn sarawi oh wauneki ni amwail sohte pahn seiloak, doadoahk, de koasoakoasoi mwahl,
14. eri, kumwail pahn diar peren oh nsenamwahu me kin kohsang ni doadoahk en papah ie. I pahn kawauwihkumwailla wasa koaros nin sampah; kumwail pahn nsenamwahukihla sahpw me I ketikihong Seikop, samamwailo. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”

  Isaiah (58/66)