Isaiah (52/66)  

1. Serusalem, pwurehng kehlailada oh lapalapala! Kahnimw sarawien Koht, kapwatkihda omw likou lingan akan. Me rotorot akan solahr pahn pwurehng pedolong nan ewen kelen omw kahnimw.
2. Serusalem, pein kasaledekihiukala! Uhdahsang nanpwel oh mwohndiong nan mwoalomw! Kamweidpeseng selipomw kan me senselihiuk, kowe, Saion, wehi lidu!
3. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahsanihong sapwellime aramas akan, “Ni ahnsou me kumwail wiahla lidu, sohte mwohni ieu me pwainkumwailda; pil sohte mwohni ieu mehn kasaledekihkumwailla.
4. Mahso kumwail kousoanla Isip nin duwen mehn liki kei, kumwail wiahier met sang ni pein nsenamwail. Asiria ahpw uhd weikumwailsang ni idihd oh sohte mwohni ieu me pwainkumwailda.
5. Oh met, soangen irairohte pil wiawi nan Papilonia: kumwail wialahr aramas selidi kei oh sohte mwohni ieu me pil pwainkumwailda. Koaros me kaunkumwaildahr kin suweiki oh koasoakoasoia oh wie mwamwahlikin ie ahnsou koaros.
6. Ni ahnsou kan me pahn kohdo, kumwail pahn wehwehkihla me ngehi, iei Koht, me mahseniongkumwailehr.”
7. Meid lingan oh kaselel atail udiahl meninkeder men ni eh kin kotehdo nahna kan wa kohdo rongamwahu, rongamwahu en popohl! E pakairki duwen manaman en powehdi, oh ndaiong Saion, “Omwi nanmwarki, iei Koht!”
8. Silepen kahnimwo kan wiahkinteieu werda, werkihda ar perenda kowahlap. Pwehki ar kilangki masarail kan sapahldohn KAUN-O nan Saion.
9. Kumwail mohn ihmw kan en Serusalem, kumwail koaros werda oh ngisingiski amwail peren! KAUN-O pahn ketin doarehla sapwellime kahnimwo oh kaloalamwahwihala sapwellime aramas akan.
10. KAUN-O pahn ketin doadoahngki sapwellime manaman sarawi; e pahn ketin komourala sapwellime aramas akan, oh sampah pokon pahn kilang duwen met.
11. Kumwail mwadang mweselsang Papilonia, kumwail koaros me weuwa dipwisoun Tehnpas Sarawio kan. Kumwail dehpa sair mehkot me keinepwi; . kumwail pein kamwakeleikumwailda oh mweselsang nan kahnimwet.
12. Ahnsou wet amwail mwesel sohte pahn wiawi ni karuaru; kumwail sohte pahn mwomwen tang de sopohla. KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin kahluwai kumwail, oh ketin doandoareikumwailsang me suwed koaros.
13. KAUN-O ketin mahsanih, “Ei laduwo pahn pweida mwahu nan eh doadoahk; e pahn lapalapala oh waunla kowahlahpie.
14. Aramas tohtohie inenen pwuriamweikihla ni ar kilangada; pwe mwomwe inenen suwedsang mwomwen aramas, likamwete kaidehn aramas emen ih.
15. Eri, met wehi tohto pahn pil pwuriamweikihla uduhdiahl ladu menet; oh nanmwarki kan, nan ar pwuriamwei, sohla pahn kak mahsen. Re pahn mahsanihada oh mwahngihada mehkot reh me re sohte kin karonge oh mwahngih sang mahs kohdo.”

  Isaiah (52/66)