Isaiah (51/66)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail rong ie, kumwail kan me men ale komour, kumwail kan me kin patohdo rehi pwe en rapahki sawas. Kumwail medemedewe paipalap me kumwail paldihsang ie, pwarer me kumwail pwilisangehr loale.
2. Kumwail medemedewe amwail pahpa kahlap, Eipraam, oh Sara, me kaipwihkumwaildi. Ni ei malipe Eipraam, sohte nah seri, I ahpw kapaiahda oh ketikihong nah seri; I kupwurehda pwe nah seri kan en tohto mehlel.
3. “I pahn kasalehda ei poakohng Serusalem, ong koaros me kin kousoan nan mohn ihmw kan en Serusalem. Mehnda sahpwo eh wia sapwtehn ehu, I pahn kupwurehda pwe en wiahla mwetuwel ehu, rasehng mwetuwel me I wiadahr nan Ihden. Peren oh nsenamwahu pahn mie wasao, oh koulen kaping kan oh kapingkalahngan kan ong ie.
4. “Kumwail rong ie, nei aramas akan, kumwail rong dahme I mahsanih: I Kihong ei padahk kan ong wehi kan; ei kosonned akan pahn kahredohng irail marain.
5. I pahn mwadang ketido oh komourirailla; ahnsou en ei powehdi kerendohr. Pein ngehi me pahn kaunda wehi kan. Sahpw doh kan awiawih ei pahn ketido; re awiawih ie ni koapworopwor pwe I en komourirailla.
6. Kumwail kilengdawohng nanleng; kumwail kilang sampah! Nanleng pahn sohrala rasehng ediniei; sampah pahn ohla rasehng likou mering, oh towe kan pahn mehla rasehng loahng kan. Ahpw komour me I pahn ketikihdo pahn poatopoat kohkohlahte; oh ei manaman en powehdi sohte pahn sohrala.
7. “Kumwail rong ie, kumwail kan me ese dahme pwung, me kolokol teng ei padahk kan nan kapehdomwail. Kumwail dehr masak aramas akan me kin kasarowei kumwail;
8. pwe re pahn sohrala rasehng likou me loangenmwet kangalahr! Ahpw komour me I pahn ketikihong kumwail pahn poatopoat kohkohlahte; ei manaman en powehdi sohte pahn sohrala.”
9. Maing KAUN, komwi ketin opala wasa, oh ketin sewesei kiht! Komwi ketin doadoahngki sapwellimomwi manaman oh ketin doareikitala; komwi ketin doadoahngki duwehte omwi ketin doadoahngkier kawao. Iei komwi me ketin doakoapeseng Rahap, mahn kamasepwehk en nansedo.
10. Iei komwi me pil ketin kamadahda sehdo oh ketin wiahda ahl kotehla pihlo, pwe irail kan me komwi ketin doandoare en kak kotehla.
11. Irail kan me komwi ketin kapitalahr pahn lellahng nan Serusalem ni peren kowahlap, kokoul oh ngisingiski arail peren. Re pahn pereperen kohkohlahte, saledeksang pahtou oh lokolok kohkohlate.
12. KAUN-O ketin mahsanih, “Iei ngehi me kakehleikumwailda. Eri, dahme kumwail pahn masangki aramas akan me uhdahn pahn mehla, oh mour mwotomwot duwehte dihpw?
13. Ia duwe, kumwail manokelahr KAUN-O me ketin wieikumwailda, me ketin sohngdier pahnlahng oh ketin koasoanedier poahsoan kan en sampah? Dahme kumwail pahn masamasangki poatopoat irail kan me kin kahpwalih kumwail, irail kan me kin onopadahr en kamwomwkumwailla? Arail lingeringer mwuledek solahr kak lelohng kumwail.
14. Irail kan me mihmi nan imweteng pahn mwadang kasaledekla; re pahn mour werei oh paieki soangen mwenge koaros me re anahne.
15. “Ngehi me KAUN-O, amwail Koht; ngehi me kamwakidada nan madau oh kupwurehda pwe iloak kan en pwungupwungidek. Mwarei iei KAUN-O, Wasa Lapalap!
16. Ngehi me sohngdier pahnlahng oh ketikihong poahsoan kan en sampah; I mahsanihong Serusalem, ‘Kowe me nei aramas! I ketikihonguhkehr ei padahk, oh I kin sinsilehkin uhk nin limei.’ ”
17. Pirida, kowe Serusalem! Pwourda oh kesihnenda! Ke nimalahr kep en lokolok me KAUN-O ketikihonguhkehr nan sapwellime engieng; ke ahpw nimalahr oh wasawasaskiseli.
18. Sohte emen me pahn kahluwaiuk, sohte emen nanpwungen noumw aramas akan me pahn kolada pehmwen.
19. Kahpwal riau lelohnguhkehr: sapwomwen ohkilahr mahwen, oh noumw aramas akan duhpeklahr. Sohte emen me men poakeiukala.
20. Ni keimw en ahl koaros, noumw aramas akan lipwolipwongmaski ar luwetalahr; re rasehng tie men me lohdier nan uhk ehu. Re pehmehr engin sapwellimen Koht engieng.
21. Kumwail mehn Serusalem kan me wie lokolok, kumwail wasawasasseli likamwete kumwail sakaulahr,
22. KAUN-O, amwail Koht, ketin doareikumwailla oh mahsanih, “I pahn kihsang kep me I kihonguhkehr nan ei engieng. Ke solahr pahn nim wain me kahredahr omw wasawasasseli.
23. I pahn uhd kihong irail kan me kahpwalihiukalahr, ong irail kan me kahredahr omw pwupwudiongehr nanial akan oh sok pohmw likamwete kowe pwehl.”

  Isaiah (51/66)