Isaiah (33/66)  

1. Meid suwediong at imwintihti kan! Re kauweikitalahr oh pirapahsangehr at dipwisou kan, mehnda ma sohte emen kiht me kauweirailla de pirapahsang irail mehkot. Ahpw arail ahnsoun wiakau oh pirap pahn imwisekla oh irail pahn uhd ale kalokolok en pirap oh wiakau.
2. Maing KAUN, komw ketin kupwurei kiht. Se patohwan koapworopworkin komwi. Komw ketin apwalih kiht rahn koaros oh ketin doareikitala ni ahnsou apwal.
3. Ni omwi kin ketin mahwenkin kiht, wehi kan kin tangasang ngilen ngirisek en mahwen.
4. Ar kepwe kan pehdsangirailehr oh lohdier duwehte dipwisou me kin lohdi nan mahwen.
5. Ia uwen lapalap en KAUN-O! E kin ketin kakaun mehkoaros. E pahn ketin kadirehkihla Serusalem sapwellime pwuhng oh inen;
6. e pahn ketikihong wehiet mour werei. Ahnsou koaros e kin ketin apwahpwalihki sapwellime aramas akan kisakis en kupwurokong oh erpit. Eri, soahng keieu kesempwal me re ahneki, iei lammwiki KAUN-O.
7. Ohl kommwad akan likilikwerih sawasaparail. Meninkeder kan me songosong en wahdo popohl wie sengiseng kowahlap.
8. Nan allap akan inenen keperlahr, me kahrehda sohte me kin seiloak ie. Inou lap nanpwungen wehi kan oh pwungpene kan ohlahr. Solahr waun nanpwungen aramas akan.
9. Sahpwo wonohnehr oh tehnlahr. Wel en Lepanon kan mengidier, oh wasa patapat en Saron duwelahr sapwtehn ehu, oh nan Pasan oh ni Nahna Karmel tehntuhke kan mahrdier.
10. KAUN-O ketin mahsanihong wehi kan, “Met I pahn mwekid! I pahn kasalehda uwen ei manaman.
11. Sohte pahn katepen koasoandi kan me kumwail kin koasoanehdi nan kapehdamwail, oh mehkoaros me kumwail pahn kin wia sohte pahn katepe. Ngeniet rasehng kisiniei me pahn kamwomwkumwailla..
12. Kumwail pahn mwerpeseng rasehng takai me kin isihsla pwehn wiahla pweht, rasehng dihpw tekatek me isihla wiahla pehs.
13. Kumwail koaros me mi wasa keren oh wasa doh kan, kumwail rong duwen ei wiewia kan oh pohnese duwen ei manaman.”
14. Aramas dipan en Saion kan rerrerki ar masepwehkadahr. Re ndinda, “Sapwellimen Koht kadeik duwehte kisiniei me kin mpwumpwul oh kamwakamwasik wasa kohkohlahte. Ihs rehtail me kak momour nan soangen kisiniei wet?”
15. Ahpw met kumwail kak mourla ma kumwail pahn kin lokaia mehlel oh wia dahme pwung. Kumwail dehr doadoahngki amwail kehl oh manaman pwe en pitihasang en me semwehmwe kan ar kepwe oh dehr ale pweipwei ni ahl sapwung. Dehr patehng irail kan me kin koasoakoasone re en kamaramas de wia soahng suwed teikan.
16. Eri, iei duwen amwail pahn pweida, sohte mwahn perki mehkot ong amwail mour, rasehng amwail poadoandoarki kehl kehlail oh ile. Pwe e pahn kin mie kisin tungoal rehmwail mehn tungoal oh pihl mehn nimpil.
17. Kumwail pahn pil pwurehng kilang nanmwarki men nan sapwellime lingan, ni eh pahn ketin kakaun sahpw ehu me inenen kalaimwuhnie.
18. Amwail kin masak sounrikdaksis en kawa ko oh lipoahrok en mehn liki ko pahn wiahla ouraman en mahs ehu.
19. Kumwail solahr pahn kilang mehn liki aklapalap akan me kumwail sohte kin wehwehki ar lokaia.
20. Kumwail sohpeila oh kilang Saion, kahnimw me kitail kin wia ie atail sarawi lapalap akan. Kumwail kilang Serusalem! Wasa me kitail pahn kousoan ie ni nsenamwahu oh meleilei. E pahn rasehng impwal ehu me sohte kak mwekid, me uhre kan sohte kak usuhsdahsang nan pwehl, oh selipe kan sohte kak mweipeseng.
21. KAUN-O pahn ketin kasalehiong kitail sapwellime lingan. Kitail pahn kousoanla limwahn pillap tehlap akan oh ni keilen piletik kan, ahpw weren imwintihti kan sohp sohte pahn seiloak wasa pwuko.
22. Koasoandien dipwisou kan pohn sohp akan pahn sohte katepe; serek kan solahr pahn kak doadoahk. Kitail pahn kulihasang en karis en imwintihti kan ar kepwe koaros. Oh pwehki eh pahn tohtohie kowahlap, me nehtuk kan pahn pil iang ale pweisarail. Pein KAUN-O pahn wiahla atail nanmwarki; oh e pahn ketin kakaun oh apwahpwalih kitail.
23. Koasoandien dipwisou kan pohn sohp akan pahn sohte katepe; serek kan solahr pahn kak doadoahk. Kitail pahn kulihasang en karis en imwintihti kan ar kepwe koaros. Oh pwehki eh pahn tohtohie kowahlap, me nehtuk kan pahn pil iang ale pweisarail. Pein KAUN-O pahn wiahla atail nanmwarki; oh e pahn ketin kakaun oh apwahpwalih kitail.
24. Sohte emen me kin kousoan nan sahpwo pahn kaulimkihla eh soumwahu, oh koaruhsie pahn ale lapwepen diparail kan koaros.

  Isaiah (33/66)