Isaiah (32/66)  

1. Ahnsou ehu nanmwarki men pahn mie me inenen inen oh pwung, oh sapwellime kaunen wehi kan pahn kin kakaun ni pwungen kosonned.
2. Emenemen irail pahn rasehng wasahn ruksang kisinieng oh melimel. Re pahn rasehng piletik kansenamwahu kan me kin tangatang nan wasa karakar kan, oh mwetehn paipalap ehu nan sapwtehn.
3. Silangirail kan sohte pahn kin sohpeisang anahn en aramas akan, oh re pahn kin kanahieng karonge ngilen ar pekipek kan.
4. Kupwurarail kan solahr pahn kin sohte kanengamah, ahpw re pahn kin kasalehwei ar kupwurokong ni ar mwekid kan oh mahsanihwei ni mehlel audepen kupwurarail kan.
5. Sohte me pahn wiahki aramas pweipwei kan aramas waun, de koasoia me me mwersuwed kan me lelepek.
6. Pwe aramas pweipwei men kin lokolokaia mwahl lemelemehte me suwed. Koht kin ketin kalahdeki eh wiewia sapwung kan oh eh lokaia suwed kan. Aramas pweipwei sohte kin kamwenge me duhpeklahr akan de kanampile me kin men nimpildahr akan.
7. Aramas suwed men ih, oh e kin wia tiahk suwed kan. E kin koasoanehdi en kauwehkihla me semwehmwe kan likamw oh kin silehsang irail ar pwung kan.
8. Ahpw aramas waun kin lelepek oh dadaur ni tengeteng dahme pwung.
9. Kumwail lih akan me ahneki mour mwahu, me sohte kin pwunodki mehkot, kumwail rong dahme I pahn patohwan,
10. Ele kumwail nsenamwahu met, ahpw nan sounpar kohkohdo ni soangen ahnsou wet, kumwail pahn diren nsensuwedla, pwehki sohte wahn wain me kumwail pahn dolung.
11. Kumwail ahneki mour mwahu sang mahs kohdo, sohte kin pwunodki mehkot; ahpw met, kumwail en masepwehkada oh rerrer! Kumwail kapwuhrasang amwail likou kan, oh pirekipene mwein likou lukopamwail kan.
12. Ni amwail nsensuwed, kumwail pekir nan maremwaremwail kan oh sengiseng, pwe sapwamwail kan oh audepe kan, amwail mwetin wain kan kamwomwmwomwlahr,
13. oh sapwen nei aramas akan direkilahr dihpw tekatek oh dihpw suwed akan. Kumwail mwahieiki ihmw koaros me towe kan nsenamwahu oh mwahieiki kahnimwo me diren mour ie.
14. Pil tehnpaso pahn tehnla iangahki poahsoan kaunen kahnimwo. Ihmw kan oh kehl kehlail kan me kin doandoare irail pahn ohla kohkohlahte. Oh ahsen wel kan pahn kakahnseli wasa ko, oh sihpw kan pahn kin diar wasao kanarail kisin mwenge.
15. Ahpw iet Koht pahn ketin pwurehng kamwerediong pohtail sapwellime ngehn. Pwe sapwtehno pahn pwurehng pwelmwahula oh sahpw akan kawosehda wahnsahpw mwahu.
16. Wasa koaros nan sahpwo pwung oh pwuhng pahrek pahn kin mihla ie.
17. Pwehki aramas koaros pahn weweidki me pwung, oh popohl oh meleilei pahn kakaun kohkohlahte.
18. Imwen sapwellimen Koht aramas akan pahn kin diren popohl oh nsenamwahu, oh re sohte pahn kin pwunodki mehkot.
19. (Ahpw keteu aihs takai pahn kin mwerediong pohn tuhkehn wel kan oh kahnimwo pahn ohla.)
20. Ia uwen peren en koaros me kin padok wahnsahpw akan limwahn pihl akan oh mweidohng nair ahs oh pelinmen kan en sansaledekseli wasa pwuko.

  Isaiah (32/66)