Isaiah (23/66)  

1. Iet mahsen ehu duwen Dair. Kumwail weriwerki amwail nsensuwed, kumwail sehla kan me mihmi nan madau! Dair, amwail kahnimw wasa kumwail kin peidi ie mwomwlahr; ihmw kan oh wap kan ohlahr. Nindokon waramwail sohp kan ar pwuropwurodohsang Saiprus, kumwail pahn rong rohng kan.
2. Kumwail weriwer, kumwail sounnetinet kan en Saidon! Kumwail kadaralahr ohl akan
3. pwe re en kotehla madau oh pwainda oh netikihla wahnsahpw kan me kin kohsang nan Isip oh wia doadoahk en pesines ong wehi teikan koaros.
4. Kahnimw Saidon, ke nameneklahr! Sehd oh madau loal akan keseiukalahr oh nda, “I sohte mwahn nainekihda seri men. I sohte mwahn apwalihada nei pwutak de serepein.”
5. Mehn Isip kan pil pahn luskihda oh nsensuwedla ni ar pahn rong me Dair mwomwlahr.
6. Kumwail weriwerki amwail nsensuwed, kumwail mehn Penisia! Kumwail song sopolahng Spein!
7. Mehlel me Dair met, kahnimw kapereno me kokoudahr mahso? Ih kahnimwo met, me kin kadarala aramas akan pwe re en kotehla sehd oh sapwasapwala wasa kan oh wiahkihla kisehn ar wehi?
8. Ihs me koasoanehdi en wadohng Dair mepwukat koaros, kahnimw lapalapo, me sounnetinet soupeidi kan me kin keieu wahu nin sampah?
9. KAUN-O Wasa Lapalap me ketin koasoanehdi. E ketin koasoanehdi pwe en katokihedi arail pohnmwahsohki mehkan me re wiadahr oh en kanamenekihala neirail ohl waun kan.
10. Kumwail kohwei oh koadoahkihada sahpwo, kumwail aramas akan me iang kousoanla nan kisin kahnimw kan nan Spein! Solahr emen me pahn doarei kumwail.
11. KAUN-O ketin kapalahr nin lime pohn sehd oh ketin kauwelahr wehi kan. E ketin koasoanedier me wasahn netinet laud kan en Penisia en kamwomwomwla.
12. Kahnimw Saidon, ahmw peren imwiseklahr, oh noumw aramas akan milahr pahn kehnaudek. Mehnda ma re sopolahng nan Saiprus, re sohte pahn pitsang apwal.
13. (Iei mehn Papilonia kan, kaidehn mehn Asiria, me mweidohng mahn lawalo en kauwehla Dair. Iei mehn Papilonia kan me kapilpene wasahn doulik kan, kamwerehdihsang kehl kehlail kan en Dair, oh kauwehla kahnimwo.)
14. Kumwail weriwerki amwail nsensuwed, kumwail sehla kan me mi nan madau! Kahnimw me kumwail kin koapworopworki mwomwlahr.
15. Ahnsou ehu pahn kohdo me Dair pahn manoknokla erein sounpar isihsek, erein ieias en nanmwarki men. Ni sounpar ako eh pahn imwisekla, Dair pahn duwehla lihen netiki paliwere men me mi nan koulo:
16. Ale noumw arp en, kowe kohwei pidakih kahnimwo, kowe lih tiahk suwed solahr me taman uhk! Pwurehng kesengki oh koulki omw koul kan pwehn kapwuredohng uhk ohl akan.
17. Ni ahnsou me sounpar isihseko pahn imwisekla, KAUN-O pahn pwurehng kupwurehiong Dair nan eh doadoahk en mahs, oh e pahn wia doadoahk en pesines ong wehi koaros nin sampah.
18. Mwohni kan me e pahn alehsang nan eh pesines pahn kasarawihong KAUN-O. E sohte pahn nekidala, pwe irail ko me kin kaudokiong KAUN-O pahn doadoahngki pwehn pwainda kisin tungoal oh likou me re anahne.

  Isaiah (23/66)