Isaiah (17/66)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “Damaskus solahr pahn wia ehu kahnimw; e pahn wiahla mohn ihmw ehu.
2. Kahnimw kan en Siria pahn tehnla kohkohlahte. Re pahn wiahla wasahn kamwenge sihpw oh kou, oh sohte emen pahn karawansang irail wasao.
3. E pahn sohla poadoarepen Israel, oh Damaskus pahn sohla uhtohr. Mehn Siria kan me mourla pahn namenekla duwehte mehn Israel kan. Ngehi, KAUN-O Wasa Lapalap, me mahmahsen.”
4. KAUN-O ketin mahsanih, “Rahn ehu pahn kohdo me wehi lapalap en Israel pahn imwisekla, oh semwehmwe pahn wiliandi eh reken kepwe.
5. Israel pahn rasehng mwaht ehu me wahnwiht akan paldihsangehr oh rikirikpenesang; e pahn tehnla duwehte mwaht en nan Wahun Repaim ni ahnsoun dolung wahnsahpw.
6. Aramas malaulau me pahn mourla, oh Israel pahn rasehng tuhke olip pwoat me wah kan dondoalehr oh mehte riau de siluh luhwe nan kadoken tuhkeo, de me malaulau me luhwe ni rah karakarahk kan. Ngehi, KAUN-O, Koht en Israel, me mahmahsen.”
7. Ni rahno eh pahn leledo, aramas akan pahn sohpeiong peki sawas rehn Sounwiepeo, Koht sarawien Israel.
8. Re sohla pahn koapworopworki pei sarawi kan me re wiahkihda pehrail kan, de koapworopworki pein wiepen pehrail kan-kilel en koht lih Asera oh pei sarawien isik warpwohmwahu kan.
9. Ni rahno eh pahn leledo, kahnimw kehlail kan pahn tehnla oh wiahla mohn ihmw duwehte kahnimw kan me mehn Ip oh Amor keselahr ni ar sopohsangehr mehn Israel kan.
10. Israel, ke manokelahr Kohto me ketin kapitkumwailla oh doandoarei kumwail rasehng paipalap ehu. Ke ahpw wiahda mwetuwel sarawi kei pwe ke en pwongih koht en liki men.
11. Ahpw mehnda ma re wa oh masalpeseng nimensengohte me ke padokedi, ahpw sohte me pahn dolung wah kan. Pwe ihte kahpwal oh medek mwuledek me pahn mie.
12. Wehi kehlail kei mwekididahr rasehng ngiringirisek en nan madau, rasehng ngilen pwuki kan me kin urada oh ngiringisek nan paina.
13. Wehi kan mwekimwekidier kohdo rasehng iloak en nan madau, Koht ahpw ketin angiangih irail, re ahpw pweiekla oh tangpeseng rasehng pwelpar ni keilen nahna ehu, rasehng dihpw meng nan elipip ehu.
14. Re kin kamasepwehk nin soutik, ahpw nimenseng re kin sohrala. Iei met duwen imwilahn aramas koaros me kin kauwehla sapwatail.

  Isaiah (17/66)