Isaiah (14/66)  

1. KAUN-O pahn ketin pwurehng kupwur kalahngan ong sapwellime mehn Israel kan oh ketin pilirailda pwe en ketin wiahkinirailla sapwellime. E pahn ketin mweidohng irail re en pwurehng kousoan nan sapwarail, oh mehn liki kan pahn patohdo iang irail kousoan wasao.
2. Wehi tohto pahn sewese mehn Israel kan pwe re en pwurodohng nan sahpw me KAUN-O ketikihongirailehr, oh wehi kan pahn wiahla lidu en Israel wasao. Irail kan me kalowedier Israel pahn uhd lohdi pahn mehn Israel, oh mehn Israel pahn uhd kaunda irail kan me kin kaloke irail mahs.
3. KAUN-O pahn ketin kamaiauwihada mehn Israel sang nan ar medek oh lokolok oh sang nan doadoahk mwuledek me re kin idihdohng re en wia.
4. Ni eh pahn ketin wia met, re pahn kin kapailoke nanmwarkien Papilon oh nda: “Nanmwarki lemeio pwupwudier! E solahr pahn pwurehng kahpwalihala emen!
5. KAUN-O ketin kaimwisekalahr manaman en kaun suwed kan
6. me kin kahpwalihala aramas akan ni ar lingeringer oh sohte kin tokedihsang kalokaloke wehi kan me re kalowehdi.
7. Eri, met sampah pwon pereperenkier ar kommoaldier oh popohl, oh koaros kin kokoulki koulen peren.
8. Tuhke saipres oh tuhke sidar kan en Lepanon perenkidahr sipallahn nanmwarkio, pwehki solahr emen kak en peleiraildi, mwurin eh sipallahr!
9. “Wasahn me melahr akan onopadahr en kasamwoh nanmwarkien Papilon. Ngenen irail ko me manaman nin sampah kamwakidadahr wasa. Ngenen nanmwarki kan ketida sang nan mwoalerail kan.
10. Irail koaros ahpw likwerlahng, patohwan, ‘Eri, komwi me pil luwet duwehte kiht! Komwi iei pil kiseht!
11. Komwi kin ketin ale wahu sang ni keseng arp kan, ahpw iet pwe komwi pil iangehr ket nan wasahn me melahr akan. Komwi wonohnehr nan peht mwoasoahngot oh pweipweikihdi pilangkes en mwahs.’ ”
12. Nanmwarkien Papilon, usuhn rahn lingan, komwi pwupwudihsangehr nanleng! Mahs komwi kin ketin kalowehdi wehi kan, ahpw met komwi lekdekdiongehr nanpwel.
13. Komwi koasoanedier me komwi pahn ketidahla nanleng oh ketikihdi mwoalomwi pohnangin usu me keieu ileile kan. Komwi kupwukupwure me komwi pahn ket nin duwen nanmwarki men pohn nahnao me mi ni paliepeng wasa me koht kan kin pokonpene ie.
14. Komwi mahsanih me komwi pahn ketidahla pohn depwek kan oh duwehla Wasa Lapalap.
15. Ahpw soh, pwe komwi ketidilahr wasa keieu loal nan wasahn me melahr akan.
16. Me melahr akan pahn sarapeseng oh kangkakil komwi. Re ahpw pahn kalelapak, “Ih ohlo met me kin itikada sampah oh karerehda wehi kan?
17. Ih ohlo met me kin kamwomwala kahnimw kan oh wiahkihla sampah sapwtehn ehu? Ih ohlo met me sohte mwahn kin kasaledekihala aramas akan me e salihedier de sohte kin mweidohng re en patopatohla nan uhdakarail kan?”
18. Nanmwarki koaros en sampah wonohnehr nan arail sousou lingan akan,
19. ahpw komwi sohte omwi sousou, oh kahlapomwi lekdeklahr pwehn matala. E wonohnehr pahn sounpei kan me melahr nan mahwen, iang irail lekdeklahng nan pwoahr en takai kan, oh tiatipesengier.
20. Pwehki omwi kauwelahr omwi wehi oh kemelahr pein sapwellimomwi aramas akan, komwi sohte pahn seridi duwehte nanmwarki teikan. Sohte emen kisehn omwi peneinei suwed kan pahn mourla.
21. Kamaramas en tepida! Sapwellimen nanmwarki menet pwutak kan pahn kamakamala pwehki dipen arail pahpa kahlap ako. Sohte emen rehrail pahn pwurehng kaunda sampah de kauwada arail kahnimw kan.
22. KAUN-O Wasa Lapalap ketin mahsanih, “I pahn mahweniong Papilon oh kauwehla. I sohte pahn luhwehkihdi mehkot-sohte seri, sohte emen pahn mourla. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.
23. I pahn wiahkihla Papilon sahpw pwelmatak ehu, oh likoht kan pahn kousoanla wasao. I pahn koakoahki Papilon kepenok me pahn koakoahsang mehkoaros. Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalap, me mahmahsen.”
24. KAUN-O, Wasa Lapalap, ketin kahulahr mahsanih, “Dahme I koasoanedier pahn pweida. Dahme I kupwuredahr pahn uhdahn wiawi.
25. I pahn kamwomwala mehn Asiria kan nan sapwei sahpw Israel oh tiakirailpeseng pohn ei nahna kan. I pahn kasaledekihala nei aramas akan sang en mehn Asiria kan ar mehn wisik oh katoutou me re kin lokolongki.
26. Met iei ei koasoandi ong sampah, oh I kapalahr pehi kan pwe I en kaloke wehi kan.”
27. KAUN-O Wasa Lapalap ketin koasoanedier en wia met; e ketin kapalahr nin lime pwehn wia sapwellime kalokolok, oh sohte emen kak katokihedi.
28. Iet mahsen ehu me kalohkdahr nan sounpar me Nanmwarki Ahas ketin sipalla.
29. Mehn Pilisdia, mete me kin wokih kumwail ohlahr, ahpw sohte kahrepen amwail pahn nsenamwahula. Ni sineik men eh kin mehla, emen me suwed sang kin kohdo wiliandi. Kutohr en sineik men kin kasawa wiahda kemisik kamasepwehk men.
30. KAUN-O pahn ketin wia sounsilepen me semwehmwe kan en sapwellime aramas akan oh ketin mweidohng irail en ahneki mour onepek mwahu. Ahpw e pahn ketin kadarodo lehk lapalap ehu ong kumwail mehn Pilisdia, oh sohte emen rehmwail pahn mourla.
31. Kumwail weriwer oh peki sawas, kumwail kahnimw koaros en Pilisdia! Kumwail en rerrer, kumwail koaros! Pelien depwek en pwelpar pali kohkohdo sang paliepeng-iei karis ehu me sohte emen me masepwehk rehrail.
32. Ia duwen atail pahn sapeng meninkeder kan me kohdo rehtail sang Pilisdia? Kitail pahn ndahng irail me KAUN-O ketin kauwadahr Saion oh sapwellime aramas akan me wie lokolok pahn diar popohl wasao.

  Isaiah (14/66)