Isaiah (13/66)  

1. Iet mahsen ehu duwen Papilon, me Aiseia, nein Eimwos patohwan sang rehn Koht.
2. Kumwail apihada pilaik en mahwen pohn dohl tehn ehu! Wering sounpei kan oh kapahda pehmwail ni ruwes eh pahn wiawi pwe kumwail en mahweniong ewen kelen kahnimw aklapalapo.
3. KAUN-O ketin malipedohr sapwellime sounpei dingngang kan pwe re en wia mahwen sarawi oh kaloke irail kan me e ketin engieng pah.
4. Kumwail rong mwoarong pohn nahna kan-ngilen lapalahn pokon en aramas ehu, ngilen wehi kan oh sahpw akan me pokopokonpene. KAUN en karis kan ketin kaukaunopada sapwellime sounpei kan ong mahwen.
5. Re kohkohdo sang nan sahpw doh kan me mi ni imwin sampah. KAUN-O ketiket kohdo pwehn kamwomwala wehi unsek.
6. Weriwerki amwail medek! Rahn en KAUN-O kerendohr, rahn me Wasa Lapalap pahn ketin kamwomwala wasa.
7. Pehn aramas koaros pahn mwoatoredi, oh nan kapehdirail pahn luwetala.
8. Irail koaros pahn masepwehkada oh ahneki medek mwuledek, rasehng medek en neitik. Re pahn salohda kilikilengpene nanpwungarail, oh masarail kan pahn weitahtahkihla ar namenek.
9. Rahn en KAUN-O pahn leledohr-rahn kamasepwehk en sapwellime engieng mwuledek. Sampah pahn tehnla, oh me dipan koaros pahn mwomwla.
10. Usu koaros pahn sohla linge, oh ketipin pahn rotorot ni eh pahn dakada, oh maram pahn sohla marain.
11. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn wadohng kahpwal pohn sampah oh kaloke aramas suwed koaros pwehki diparail kan. I pahn katikitikihala aramas koaros me aklapalap oh kaloke koaros me pohnmwahso oh lemei.
12. Irail me pahn luhwehdi kan pahn malaulau sang kohl.
13. I pahn karerehda nanleng, oh sampah pahn pwupwusang nan dewe ni rahn me ngehi, KAUN-O Wasa Lapalap, pahn kasalehda ei engieng.
14. “Mehn liki kan me koukousoan nan Papilon pahn sopolahng nan uhdakarail kan, tangpeseng duwehte tie kan me kin tangasang sounkesik kan, rasehng sihpw me sohte silepahr.
15. Mehmen me pahn lohdi pahn kamakamkihla kedlahs.
16. Nindokon ar pahn kilikilengwei sohte kak wia mehkot, neirail seri kan pahn kosdi mehla, imwarail kan pahn pehdsang, oh angkehlail pahn wiawihong arail pwoud kan.”
17. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn kamwakidada mehn Media kan pwe re en mahweniong Papilon. Re sohte kin kesempwalki silper oh sohte kin lohdi pahn songosong en kohl.
18. Re pahn kemehkihla mwahnakapw akan neirail arep oh kesik ketieu kan. Re sohte pahn mahkohng seri pwelel kan oh sohte pahn poakehla seri kan.
19. Papilonia iei wehi me keieu kaselel nanpwungen wehi koaros, oh towe kan kin pohnmwasohki. Ahpw ngehi, KAUN-O pahn kauwehla Papilon duwehte me I wiahiongehr Sodom oh Komora!
20. Sohte emen pahn pwurehng kousoan wasao. Sohte mehn Arepia men me seiseiloakseli pahn kauwada imwe impwal wasao, oh sohte silepen sihpw men pahn kamwenge nah pelinsihpw wasao.
21. E pahn wiahla wasahn kousoan en mahn en sapwtehn kan oh wasa me likoht kan pahn wia ie pasarail kan. Osris kan pahn kousoan wasao, oh kuht en wel kan pahn lusulusseli nan mohn ihmw kan.
22. Ngilen mahn lawalo kan pahn peipeido sang nan imwen doulik kan oh nan tehnpesen nanmwarki kan. En Papilon eh ahnsou kerendohr! Eh rahn akan kereniongehr imwisekla.”

  Isaiah (13/66)