Hosea (9/14)  

1. Kumwail mehn Israel kan, kumwail tokedihsang amwail kamadipw me duwehte en me rotorot akan. Kumwail sohpeisangehr amwail Koht oh soaloalopwoatalahr. Wasa koaros nan sahpwet kumwail netikihla paliwaramwail kan duwehte lihen netiki paliwararail kan ong koht Paal oh poakohng wahnsahpw me kumwail kin kosekose me iei ih me e pwainkihong paliwaramwail kan!
2. Ahpw kereniongehr wahnsahpw oh lehn olip pahn sohla itar, oh wain pahn sohrala.
3. Mehn Israel kan solahr pahn mihmi nan sapwen KAUN-O, re pahn pwurala Isip oh tungoale mwenge keinepwi kan nan Asiria.
4. Nan sapwen liki pwuko, re sohte pahn kak meirongkihong KAUN-O wain de patohwandahng ar meirong. Arail tungoal kisin mwenge kan pahn kasaminehla koaros me pahn tungoale, duwehte kisin tungoal me aramas kin tungoale ni ahnsoun mehla. Re pahn tungoalehte kisin tungoal pwukat pwe re en dehr duhpek; sohte ehu soangen kisin tungoal pwukat pahn wisiklahng nan Tehnpas Sarawio pwehn wia mehn meirong ong KAUN-O.
5. Eri, ni ahnsou me rahn sarawi kan me pilipildahr ong kawauwih KAUN-O pahn leledo, dahme re pahn wia?
6. Ni ahnsou me kahpwalo pahn leledo oh aramas akan mwarahkpeseng, mehn Isip kan pahn kihrailpene-kihrailpene pwe re en seridi wasao nan Mempis! Neirail silper oh wasa kan me imwarail kan kokouda ie pahn dipwidipwla oh tuhke tekatek pahn wosada ie.
7. Ahnsoun kalokoloko leledohr, ahnsou me aramas akan pahn ale dahme konehng irail. Ni ahnsou me met pahn wiawi, Israel pahn ese! Kumwail kin nda, “Soukohp menet me pweipwei. Ohl menet me ngenen Koht tiadahr powe me sahliel.” Kumwail aramas akan uhdahn kailongkin ie pwehki dipamwail kan eh nohn laud.
8. Koht ketin kadariehdo nin duwen soukohp men pwe I en kehkehlikihong sapwellime aramas en Israel kan. Ahpw wasa koaros me I kin kohla ie, kumwail kin song en lidipih ie rasehng menpihr men. Nan sahpw me uhdahn nin limen Koht, aramas akan iei irail me en soukohp akan ar imwintihti.
9. Re uhdahn suwed mehlel ni soahng kan me re kin wia, duwehte ahnsou me re mihmi nan Kipea. Koht pahn ketin tamanda diparail oh kalokehkin irail.
10. KAUN-O ketin mahsanih, “Ni ei tepin diarada Israel, e rasehng ei diarada wahn wain me kekeirda nan sapwtehn. Ni ei tepin mahsanihada amwail pahpa kahlap ako, e rasehng ei mahsanihada keieun rahk en wahn pik eh matehr. Ahpw ni ar leledo nin Nahna Peor, re ahpw tapihada kaudokiong Paal oh re mwadangete sautla duwehla koht kan me re kin poakohng.
11. En Israel eh lapalap pahn pipihrla rasehng mehnpihr men, oh solahr seri pahn ipwidi rehrail, solahr lih pahn liseian, solahr lih me pahn ahpada.
12. Ahpw mehnda ma re pil neitik seri, I pahn ketikihsang seri kan oh sohte emen pahn mourla. Ni ei pahn kin kesehla aramas pwukat, mehkot suwed pahn kin lelohng irail.”
13. Maing KAUN, I kak patohwan kilang neirail seri kan ar poaridi oh kamakamala.
14. Dahme I en peki pwe komwi en wiahiong aramas pwukat? Komwi ketin kadepwenihala lih akan! Komwi ketin kupwurehda pwe re en dehr kak pwurehng kadihdihada neirail seri kan!
15. KAUN-O ketin mahsanih, “Ar wiewia suwed koaros tepida nan Kilkal. Ih wasao me I tepida kalahdkinirailla. Oh pwehki suwed kan me re wiadahr, I pahn koakoahirailsang nan sahpweiet. I solahr pahn poakohng irail; arail kaun koaros kahngohdiongielahr.
16. Mehn Israel kan rasehng kisin tuhke pwoat me kalowe kan mengidahr oh solahr wah. Re sohte pahn neitik seri, ahpw mehnda ma re pil neitik, ahpw I pahn kemehla seri kan me re poakohng.”
17. Koht me I kin papah pahn soikala sapwellime aramas akan, pwehki ar sohte kin rong. Re pahn saruwaruhla nanpwungen wehi kan.

  Hosea (9/14)