Hebrews (6/13)  

1. Eri, kitail doulahng mahs ni mehkan me unsek duwen Krais oh pwilikihdi tepin padahk kan duwen rongamwahwo. Kitail sohte pahn kin koasoia sapahl duwen poahsoanen wiliakapwasang atail wiewia kan me sohte katepe, oh duwen atail pwoson Koht;
2. duwen padahkpen papidais oh duwen pwil peh kan powe; duwen iasada en me melahr akan, oh padahk duwen Koht eh pahn ketin kadeikada aramas koaros, oh pil duwen sapwellime kadeik wet eh pahn poatopoat.
3. Eri, iet me kitail pahn wiahn: kitail pahn doulahsang ire pwukat, ma Koht pahn ketin kupwurei kitail.
4. Pwe ia duwen irail ko me kesehla ar pwoson ar pahn sapahldo oh wiliakapwala? Irail ko me marainkilahr mahs marain en Koht; irail me songadahr kisakis en nanleng oh aleier pwaisarail sang Ngehn Sarawi.
5. Re pehmehr nan kapehdirail duwen mwahu en sapwellimen Koht mahsen kan oh kehnehr manaman akan me kisehn sapwellimen Koht mwehi.
6. Ahpw re keselahr ar pwoson! Eri, solahr me kak pwurehng kapwureiraildo pwe re en wiliakapwala, pwehki ar kin kalohpwuwehla sapahl Sapwellimen Koht Iehroso oh kasarowehdi mwohn aramas akan.
7. Koht kin ketin kupwuramwahwih pwehl me keteu kin kalap mwerediong powe, oh kin kakairada wahn pwehl me kin katapan ong irail kan me kin koadoahkihada pwehlo.
8. Ahpw ma pwehlo pahn kawosehda tuhke tekatek oh dihpw suwed, ihme kahrehda e pahn lekdekla oh Koht pahn ketin keriahla; oh ni imwilah e pahn isihsla.
9. Eri, kompoakepahi ko, nan at koasoia duwen mepwukat, se koapworopworkin kumwail mehlel. Se ese me kumwail ahneki pwais mwahu kei me kisehn komourpamwail.
10. Koht me uhdahn pwung; e sohte pahn ketin meliehla amwail wiewia kan de amwail limpoak ong ih ni sawas me kumwail kasaledahr oh pil kin kasalehiong riamwail souleng kan.
11. Ih at ineng lauden: emenemen kumwail en kin nantihong eh ngoang lel ni imwi, pwe me kumwail kin koapworopworki en kak pweida.
12. Kumwail dehr dangahngahla, ahpw kumwail alasang irail kan me kin pwoson oh kanengamah re lao lel dahme Koht ketin inoukihong irail.
13. Ni Koht eh ketin wiahiong Eipraam inowo, e ketin kahukihla me e pahn ketin kapwaiada dahme e ketin inoukidahro. A nan eh sohte emen me lapalapasang, e ketin kahukihla ni pein mware ni wiepen inowo.
14. E mahsanih, “I inoukihong uhk me I pahn kapaiukada oh kahngederehla kadaudokomw kan.”
15. Eipraam eri kanengamah oh awiawihete, inowo lao pweida reh.
16. Eri, aramas akan kin kahukihla ni mwaren emen me lapalapasang irail oh kahulao ahpw kin katokihedi akamai koaros, pwehki eh wia mehn kadehde kehlail ehu.
17. Koht ketin kupwurki kasalehda ni dehde mwahu ong irail kan me pahn sohsohki paien sapwellime inou duwen eh sohte kak wekidala kupwure; ihme e ketin kapatakihong inowo sapwellime kahula.
18. Eri, soahng riau pwukat mie me sohte kak wekidekla, oh duwen Koht me sohte kak ketin wiahda likamw. Eri, kitail kan me kin diar poadoarpatail reh kin kehlailkihda, kahrehda kitail kak kasikasik kamwahu kan me Koht ketin inoukihong kihtail.
19. Koapworopwor wet me mihmi rehtail rasehng peipwung ehu nan kapehditail kan, me teng, kehlail, me poudeklahng nan tehnpas en nanleng nan mwoahl sarawio,
20. wasa me Sises ketilahngehr ie mwohtail pwehn ketin sewesei kitail. E ahpw ketin wialahr samworo lapalap kohkohlahte nin duwen koasoandien Melkisedek.

  Hebrews (6/13)