Hebrews (2/13)  

1. Ihme kahrehda e konehng mehlel kitail en ngoangki kapwaiada mwahu padahk kan me kitail rongehr, pwe kitail dehr katihasang mour soutuk.
2. Pwe ma mahseno me tohnleng ko lohkidohr ong atail pahpa kahlap ako me mehlel, oh mehmen me sohte kapwaiada, de me kauwehla, e alehki kalokolok me konehng,
3. eri, ia duwe? Kitail kak pitsang kalokolok, ma kitail pahn seukautihong soangen komour lapalapo? Pein Kaun-o me tepin lohkihdo komour wet; mwuhr, irail ko me iang rongasang, re ahpw kamehleledohng kitail.
4. Ni ahnsowohte Koht ahpw ketin iang kadehdehda ni eh ketin wiahda kilel sansal oh kapwuriamwei kei, ni eh ketin kamwerediong kitail kisakis kan en Ngehn Sarawi nin duwen kupwure.
5. Koht sohte ketin kilelehdi tohnleng kan en kin kakaun sampah kapw me pahn kohdo-sampah kapw wet me kitail koasoakoasoia duwe.
6. Ahpw, nin duwen wasa kis nan Pwuhk Sarawi eh kadehdehda, ni eh mahsanih, “Maing Koht, dahkot aramas, me komwi kin ketin kupwukupwure; aramas mwahl, me komwi kin ketin apwahpwalih?
7. Ni ahnsou kis komw ketikihong dehu ehu me mi pahnangin tohnleng kan; komwi me ketin kamwarehkihda lingan oh wahu,
8. oh kasapwiladahng pohnangin mehkoaros.” Eri, e mahsanih Koht ketin kasapwiladahng aramas “ pohnangin mehkoaros,” met wehwehki me sohte mehkot mie me aramas sohte kaunda. Kitail sohte kin kilang aramas eh kakaun ahnsou wet.
9. Ahpw me kitail kin kilang, iei Sises! Ni ahnsou kis e ketin sapwellimaniki dehu ehu me mi pahngangin tohnleng kan, oh met e ahpw lengilengkidahr lengileng lingan oh wahu pwehki eh ketin lokolok oh pwoula; iei sang ni kalahngan en Koht me Sises ketin pwoukihla aramas koaros.
10. Me uhdahn pwungiong Koht-me ketin kapikada oh komokomour mehkoaros-en ketin kaunsekala Sises sang ni eh lokolok pwehn kahredohng sapwellime seri tohto, pwe re en iang ahneki sapwellime lingan. Pwe iei Sises me kin ketin kahluwairaildohng nan mour soutuk.
11. E kin ketin kamwakelehsang dipen aramas akan, oh irail kan me mwakelekel sangehr nan dihp iangehr Sises samankilahr Sahmtehmen. Ihme kahrehda Sises sohte ketin namenengki kahdanekin irail rie.
12. Duwen eh ketin mahsanih, “Maing Koht, I pahn lohkihong riei kan duwen wiepen limomwi, I pahn kapinga komwi ni ar kin pokonpenehng kaudok.”
13. E ahpw pil mahsanih, “I pahn koapworopworki Koht.” Oh e pil mahsanih, “Iet ngehi, I mihmi rehn seri kan me Koht ketikihong ie.”
14. Eri, pwehki seri kan, me e kin ketin kahdaneki, aramas me mie ntah oh uduke, pein Sises ketin wiearamasala pwe en duwehla irail. E kupwurehda met pwe eh pwoula en kauwehla Tepil, me kakaun mehla.
15. oh pwe en ketin kasaledekihala irail kan me wiewie lidu erein ar mour pwehki ar masak mehla.
16. Pwe me dehde mehlel me kaidehk tohnleng kan me e ketin sewesehda, pwe kadaudok en Eipraam, duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih.
17. Eri, met wehwehki me e uhdahn duwehla rie ko ni soahng koaros pwe en wiahla arail samworo lapalap, loalopwoat oh kalahngan, ni sapwellime doadoahk ong Koht, pwe aramas akan en kin ale lapwepen diparail kan.
18. Eri met, e kakehr ketin sewese irail kan me kin ale songosong, pwehki pein ih ketin iangehr ale songosong sang ni sapwellime lokolok.

  Hebrews (2/13)