Hebrews (13/13)    

1. Kumwail dadaurete amwail limpoakpenehn souleng rehn Krais.
2. Kumwail kin kataman epwelpen mehn keiru kan nan imwamwail kan. Pwe ihme ekei kasamwokiher tohnleng kan, ni ar sasairki ihs irail.
3. Kumwail pil tamanda me sensel kan, duwehte ma kumwail iang irail wie sensel. Tamanda irail kan me mihmi nan lokolok laud, duwehte ma kumwail iang irail wie lokolok.
4. Kumwail koaros uhdahn pahn wauneki kasarawien kapwopwoud, oh kumwail ohl pwopwoud oh lih pwopwoud kan, kumwail uhdahn pahn kin loalopwoatpene. Koht pahn ketin kadeikada me kin mouren kamwahl oh me kin mouren nenek.
5. Kumwail dehr noahroke mwohni, ahpw kumwail nsenamwahukihte dahme kumwail ahneki. Pwe Koht mahsanih, “I sohte pahn mweisang uhk; I sohte pahn keseiukala.”
6. Eri, kitail eimah oh patohwan, “Kaun-o, iei sawasepei, I sohte pahn masak! Dahme aramas kak wiahiong ie?”
7. Kumwail tamanda amwail sounpadahk en mahs ako, me kawehwehiong kumwail mahsen en Koht. Medemedewe duwen ar mour, duwen ar mehla, oh kahlemengih ar pwoson.
8. Sises Krais ketin duweduwehte, ahio, rahnwet, oh pil kohkohlahte.
9. Kumwail dehr mweidohng padahk likamw tohrohr akan en kaweid kumwail sang nan elen komour. Me mwahu ong ngenomwail en kin kehlailki kalahngan en Koht, a kaidehk kosonned duwen kisin mwenge kan; pwe me kin peikiong soangen kosonned pwukat, re sohte kin ale sawas sang ni kosonned akan.
10. Samworoun mehn Suhs akan me kin papah nan impwal likowo sohte kak iang tungoale meirong me kin wiawi pohn atail pei sarawi kan.
11. Samworo Lapalap en mehn Suhs ako kin wa ntahn mahn kohlong nan Wasa Sarawiheo pwe en meirongkihla pwehki dihp; a paliweren mahn ako kin isihsla likin kahnimwo.
12. Ihme Sises ketin pwoukihla likin kahnimwo, pwe en ketin kamwakelehkihda pein ntah aramas akan sang nan diparail kan.
13. Eri, kitail kohieilahng reh likin kahnimwo oh iang sapwellime namenek.
14. Pwe sohte atail kahnimw poatopoat nin sampah wet; pwe kitail raparapahki ehu kahnimw me pahn kohdo.
15. Eri, kitail poaden wiahiong Koht atail tungoal meirong en kaping rehn Sises; pwe ih soangen meirong wet me kin kadehdehda duwen Sises me Kaun.
16. Kumwail dehr manokehla wiewia mwahu kan oh amwail sawaspene, pwe ih soangen meirong pwukat me Koht kin ketin kupwurperenki.
17. Kumwail peikiong amwail sounkaweid akan oh kapwaiada ar kosonned kan. Pwe re sohte kin tokedihsang apwahpwalih ngenamwail kan; pwehki ar uhdahn pahn wehkadahng Koht ar kohwa doadoahk wet. Ma kumwail pahn peikiong irail, re pahn perenki kapwaiada ar doadoahk; ma soh, re pahn kin nsensuwedla; eri, met sohte kak sewesei kumwail.
18. Kumwail woneweite kapakapkin kiht. Se pepehm me nan kapehdit me uhdahn mwakelekel, pwehki at kin men wia dahme pwung ahnsou koaros.
19. Eri, I peki rehmwail koaros ni ngidingid, pwe kumwail en kapakap pwe Koht en ketin mwadang kapwureiewohng rehmwail.
20. Koht ketin kaiasada sang rehn me melahr akan atail Kaun Sises, me iei Silepe Lapalap en sihpw kan pwehki ntahn sapwellime pwoula me katengedier inou lap soutuko.
21. Koht en popohl en audehkinkumwailla soangen kamwahu koaros me konehng kumwail, pwe kumwail en kin kapwaiada kupwure, oh en kin wia rehtail dahme e kin ketin kupwurperenki sang rehn Sises Krais, me uhdahn konehng en kin sapwellimaniki lingan koaros kohkohlahte. Amen.
22. Eri, riei ko, I peki rehmwail kumwail en kin kanengamah rong ei peneu en kakehlail pwukat; pwe nei kisinlikouet me sohte nohn reirei.
23. I men kumwail en ese duwen riatail souleng Timoty eh pedoisangehr nan imweteng. Ma e pahn mwadangodo rehi, e pahn iang ie kohwei rehmwail.
24. Kumwail ahpw kihong at rahnmwahu ong amwail sounkaweid kan, oh ong sapwellimen Koht souleng kan koaros. En souleng en Italy kan ar rahnmwahu ong kumwail.
25. Kalahngan en Koht en ieiang kumwail koaros.

  Hebrews (13/13)