Hebrews (12/13)  

1. Sounkadehde pwukat me tohto kapilkitailpenehr duwehte depwek kalaimwun ehu. Eri, kitail kesehsang kitail mekoaros me kerempwai kitail, oh dihp me kin salihkitaildi, oh kitail en nantihong nan atail mour me kitail tapihadahr, rasehng atail kin tang kehlail ni atail kin weirentang.
2. Kitail kainenehiongete kapehditail kan ong Sises, me tepin atail pwoson oh me kaunsekala atail pwoson. E sohte ketin mworuskihla lokolok en lohpwuwo! A, pwehki peren me e kasikasik, e sohte mwahn kupwurohkihla kanamenekpen eh pahn pwoula nin lohpwuwo; eri, ahnsou wet e ketiketier ni palimaun en mwoalen Koht.
3. Kumwail medemedewe uwen me e ketin lokolongki, oh duwen eh ketin kanengamahiong kailok me e ketin alehsang rehn me dipan akan! Eri, kumwail dehr mworusala oh nan kapehd tikitikla.
4. Pwe ni amwail kin uhwong dihp oh pelianda, kumwail saikinte lel ahnsoun mehkihla.
5. Ia duwe, kumwail manokelahr mahsen en kakehlaka nan kapehdamwail kan me Koht ketin mahsanihong kumwail nin duwen sapwellime seri? “Nei kompoake, ke dehr pohnsehse ni Koht eh kin ketin kapwunguhkala; oh dehr nan kapehd tikitingkihla sapwellime kopwung.
6. Pwe Kaun-o kin ketin kapwungala me e kin ketin loalloale, oh kin ketin kaloke seri koaros me e ketin sapwellimaniki.”
7. Eri, kumwail kanengamahiong amwail apwal akan, duwehte ma samamwail me kalokei kumwail; pwe amwail apwal akan kasalehda me Koht ketin wiahkin kumwail sapwellime. Ia duwe? Mie seri men me seme sohte kin keme?
8. Ma kumwail sohte pahn kin kamakam de kalokolok duwehte sapwellime kan koaros, eri, met wehwehki me kaidehk kumwail uhdahn sapwellime, pwe nein emen tohrohr.
9. Pil ehu, samatail kan en sampah kin kemei kitail, ahpw kitail kin waunekin irail. A ia duwe, e soh konehng kowahlap kitail en peikiong Semen ngenitail, pwe kitail en kak mourkihla?
10. Samatail kan en sampah, re kin kemei kitail ahnsou kis duwen me re lemeleme me konehng oh pwung; ahpw Koht kin ketin kalokei kitail pwe en kamwahwihkitailla, pwe kitail en kin iang ih sarawihla.
11. Kalokolok koaros likamwete kin kahrehiong kitail nsensuwed, kaidehk peren. Ahpw mwuhr, kalokolok kin kahrehda popohl oh mour pwung ong irail kan me kin ale.
12. Eri, kumwail kakehlahda pehmwail me daulahr oh pwukiemwail me luwetalahr akan!
13. Kumwail ahpw weweidwei nan ahl inen, pwe pateneh me ohlahr en dehr suwedla, ahpw en mwamwahula.
14. Kumwail nantihong popohl ong aramas koaros, oh pil nantihong mour sarawi, pwe sohte me kak kilang Kaun-o ma e sohte mour sarawi.
15. Kumwail kanahieng pwe emen de soikeweisang reh kalahngan en Koht. Kaleke emen duwehla kisin tuhke katik oh keirda oh karehiong aramas teikan apwal tohto pwehki eh pwoisin.
16. Kumwail mwasahn pwe emen kumwail de mour samin de sohte kin wauneki mehkot sarawi duwehte Esau, me netikihla eh sohso pwehki delen mwenge ehu.
17. Kumwail eseier duwen mwuri, e men ale kapai sang rehn eh pahpao, ahpw sohte kak, mehnda ma pilen mese kereker ni eh pekipeki kapaio, pwehki e solahr kak diar mehkot me pahn wekidala dahme e wiadahro.
18. Kumwail sohte lelohng mehkot me kumwail kak pehm, duwehte mehn Israel ko me lelohngehr Nahna Sainai, me ngkinken, me rotorot mosul kipehdi, me lahpwoseisei oh melimel mi ie,
19. me ngihl laud en sowi, oh ngihl laud ehu pwarada. Ni aramas ako ar rongada ngihlo, re peki ni ngidingid re en dehr pwurehng rong,
20. pwe re sohte kak rong mahseno me mahsanih, “Pil ma mahn emen me pahn sair nahna wet, e uhdahn pahn kostakaidi e lao mehla.”
21. Kasansalo me inenen kamasepwehk mehlel, me kahrehda Moses patohwan, “I masepwehkadahr oh rerrer!”
22. Ahpw soh, kumwail lelohngehr nin Nahna Saion, oh ni kahnimw en Koht ieias, iei Serusalem en nanleng, rehn pwihnen tohnleng ngedehrie.
23. Kumwail leledohngehr ni mwomwohdiso kaperen en sapwellimen Koht me tepin soulenglahr kan, me mwararail ntintingier nanleng. Kumwail leledohr rehn Koht, Sounkopwung en aramas koaros, oh rehn ngenen me lelepek kan me unseklahr.
24. Kumwail leledohr rehn Sises, me ketin koasoanehdi inou lap kapw, oh ni ntahn usup me kin inoukihong kitail soahng mwahu kan me siksang kowahlap soahng kan me ntahn Eipel inoukihda.
25. Eri, kumwail kaleke pwe kumwail dehr soikeweisang rehmwail ih me mahmahseniong kumwail. Pwe irail ko me soikasang rehrail sapwellimen Koht ladu me kawehwehiong irail mahsen en Koht nin sampah, re sohte pitla; a ia duwe kitail, kitail kak pitla ma kitail soikasang rehtail ih me kin mahsendo sang nanleng?
26. Kapitie kamwakidadahr sampah ahnsowo, a met e ketin inoukidahr, “I pahn pwurehng kamwakidada, ahpw kaidehk sampahte, pwe pil nanleng.”
27. Lepin mahsen lepet “pwurehng” kadehdehda duwen mehkan me kapikipikda ar pahn mwekidida oh sohrala; oh me sohte kak mwekidida kan pahn mihmiehte.
28. Eri, kitail patohwan kapingkalahnganki atail aleier wehi ehu me sohte kak mwekidida. Kitail kapinga Koht oh pwongih ni wahu oh lemmwin, nin duwen me e pahn ketin kupwurperenki;
29. pwe atail tungoal Koht rasehng kisiniei mwehl me kak kamwomwala wasa.

  Hebrews (12/13)