Hebrews (1/13)  

1. Kawao Koht kin ketin mahseniong samatail mehn mahs ako pak tohto oh ni soangen mwohmw tohto sang rehn soukohp ako;
2. a ni rahn pwukat, e ketin mahseniong kitail sang rehn Sapwellime Iehros. Iehros menet, iei ih me Koht ketin wiahkihda nanleng oh sampah pokon. Iehros menet, iei ih me Koht ketin pilada pwe en sapwellimanikihla mehkoaros ni imwin kawa.
3. Lingan en Koht kin dakedaker; e duwehte Koht oh ih me ketin kamwakamwakidki nanleng oh sampah pokon sapwellime mahsen manaman. Mwurin eh ketin kamwakelehda aramas akan sang nan diparail kan, e ahpw ketidiong ni palimaun en Koht nanleng, Wasa Lapalahpie.
4. Mwoalen Sapwellimen Koht Iehroso me inenen lapalapasang deun tohnleng kan, duwehte lengileng lapalap me Koht ketikihong me lapalapasang lengileng en tohnleng kan.
5. Pwe Koht sohte mwahn ketin mahsanihong emen sapwellime tohnleng ko, “Iei nei pwutak kowe, rahnwet I wialahr Semomw.” Koht pil sohte mahsanih duwen tohnleng men, “I pahn wiahla Seme, oh e pahn wiahla nei pwutak.”
6. Ni Koht eh pahn poaronedohng nin sampah Sapwellime Iehros, e pil mahsanih, “Sapwellimen Koht tohnleng kan koaros uhdahn pahn pwongih.”
7. Eri, iet me Koht ketin mahsanih duwen tohnleng kan, “Koht ketin kupwurehda sapwellime tohnleng kan en rasehngala kisinieng, oh sapwellime papah kan en rasehngala mpwulen kisiniei.”
8. A duwen Sapwellime Iehros, Koht ketin mahsanih, “Mwoalomwi, Maing Koht, pahn mihmihte kohkohlahte! Omwi pwuhng kin kakaun omwi wehi.
9. Komw kin kupwurki dahme pwung, oh kin kalahdeki dahme sapwung. Ihme Koht, omwi Koht, ketin pilkinkomwihda, oh ketikihong komwi peren en wahu ehu me laudsang mehlel me e ketikihong omwi werek kan.”
10. E pil mahsanih, Komwi me kaun me wiahda sampah nin tapio, oh nin limomwi kan ketin kapikada audepen nanleng kan.
11. Mepwukat koaruhsie pahn sohrala, ahpw komw pahn duweduwehte kohkohlahte; re pahn meringla duwehte likou kan.
12. Komw pahn welikirailpene duwehte likou puhp ehu, oh pahn weliali duwehte likou. Ahpw kowmi pahn duweduwehte kohkohlahte, oh omwi ieias sohte mwahn pahn imwisekla.
13. Koht sohte mwahn mahsanihong emen tohnleng ko, “Mwohndiong ni palimauni, I lao wiahkihla omwi imwintihti kan utupen aluweluwomwi kan.”
14. Eri, dahkei tohnleng kan? Irail koaros iei ngehn kei me kin papah Koht, oh me Koht kin ketin kadarodo pwehn sewese irail kan me pahn ale komour.

      Hebrews (1/13)