Genesis (49/50)  

1. Seikop eri ekerpene nah pwutak ko oh patohwanohng irail, “Kumwail pokonpene, pwe I pahn ndaiong kumwail dahme pahn wiawihong kumwail ni ahnsou kan me pahn kohdo:
2. “Kumwail nein Seikop kan, kumwail pokonpene oh rong. Kumwail rong amwail pahpa, Israel.
3. “Reupen, kowe, me nei mesenih, kowe me ei kehl, oh tepin wahnedi. Kowe me keieu aklapalap oh keieu kehlail rehn nei pwutak kan koaros.
4. Ke rasehng ahden lapake kehlail, ahpw ke sohte mwahn pahn lapalapala, pwehki omw wiahiong nsenen pwopwoud rehn ei pekehio oh kasaminehla en omw pahpa eh peht.
5. “Simion oh Lipai pirien. Ira kin doadoahngki neira kedlahs ong ni pei eikek.
6. I sohte pahn iang ira nan ara koasoandi kan, I sohte pahn iang ira nan ara mihting kan, pwehki ara kemelahr aramas nan ara lingeringer oh kauwehla nehn kouwol akan wiahki ara mehn mwadong.
7. Ira en riahkihla ara lingeringer, pwehki eh nohn uk, oh ara mwakar, pwehki eh nohn laud. I pahn kihirapeseng nan Israel; I pahn keseirahla rehn mehn Israel kan.
8. “A kowe, Suda, riomw kan pahn kapingaiuk. Ke kolokol tepinweren omw imwintihti kan. Riomw kan pahn poaridi mwohmw.
9. Suda rasehng laion emen, me kin kemehla seike oh sapahlih nan pese, me kin kedengideng oh wendiong nanpwel, oh sohte me kak katairong limwah.
10. Suda pahn kin kolokol sokon en nanmwarki, manaman en kaunda wasa pahn mihmiehte rehn kadaudoke kan. Wehi teikan pahn nohpweiong oh poaridi mwowe.
11. E kin saliediong sapwellime ahs nin tuhken wain, ni rahn wain me keieu kaselel. E kin kamwakelehki wain weitahta me duwehte nta sapwellime likou kan.
12. Pwoaren mese ko weitahtakihla eh kin nim wain. Ngih ko pwetepwetikihla eh kin niminim milik.
13. “Sepulon pahn kousoan ni keilen sehd. Eh oaroahr pahn wia wasahn peidien sohp kan. Oh sapwe pahn lellahng wehin Saidon.
14. “Isakar, iei ahs kehlail emen me kin wonohn dengpeseng nanpwungen eh mehn wisik kan.
15. E kilangada duwen mwahu en eh wasahn kommoaldi oh duwen kaselel en sahpwo. eri e kaidi tihnsewe pwe en wahda eh wisik oh idihdohng en doadoahk duwehte lidu.
16. “Dan pahn wia kaunen tohn eh wehi. Re pahn duwehte kadaudok teikan en Israel.
17. Dan pahn rasehng sineik emen limwahnial, sineik me pwoisin suwed me wonohn limwahnial, me kin kehpene nehn oahs, pwe soundake oahs en dikousang powe.
18. “Maing KAUN, I awiawihete sapwellimomwi komour.
19. “Pwihn loallap suwed ehu pahn peiong Kad, ahpw e pahn sohpeiong irail oh pwakihirailda.
20. “Sapwen Aser pahn kapwarehda wahnsahpw mwahu. E pahn kaunopohng nanmwarki kan konotarail me konehng.
21. “Napdali rasehng tie men me kin tangatangseli ni saledek, me kin naitikihada nah me kaselel kan.
22. “Sosep rasehng ahsen wel men, limwahn utuhnpihl pwoat, ahsen wel men ni keilen nahna.
23. Eh imwintihti kan pahn mahweniong oh pwakihki neirail kesik ketieu kan.
24. Ahpw eh pahn kadangpeseng nah kesik ketieu oh sohte rerrer, oh peh kan pahn kin kehlailki manaman en Koht Lapalap en Seikop, oh mwaren Silepeo, Soundoarepen Israel.
25. Koht en semomw me sawasepomw, Koht Wasa Lapalap me kin kupwuramwahwihkinuhk kapaien keteu sang nanleng oh sang ni pwarer loal akan pahn pwehl, kapaien kou tohto oh seri ngeder,
26. kapaien wahn pilawa oh wahntuhke kan, kapaien atail pahpa kahlap ako, soahng kansenamwahu kan en dohl poatopoat kan. Kapai pwukat en kohdiong pohn tapwin Sosep, pohn temwen me pilipildahr rehn rie ko.
27. “Pensamin rasehng kidi en wel. Nimenseng oh nin soutik e kin kemehla oh kangala seike kan.”
28. Ih met kan kadaudok eisek riaun Israel, oh ih met me samarailo ndaiong irail ni eh wia sapwellime mahsen en kamwurumwur ong emenemen sapwellime pwutak ko.
29. Seikop eri kehkehlingkihong nah pwutak ko, nda, “Met I pahn kolahng milahr rehn ei aramas me melahr ako. Kumwail sarepiehdi rehn semei ko nan peden paip me mi nan sapwen Epron, mehn Id,
30. nan Makpela ni palimesehn Mamre, nan Kenan. Eipraam pwainda peden paip wet oh sahpw wet sang rehn Epron, mehn Id, pwe en wia eh wasahn sousou.
31. Ih wasao me re sarepedi ie Eipraam oh eh pwoud Sara; ih wasao me re sarepedi ie Aisek oh eh pwoud Repeka; oh ih wasao me I pil sarepidi ie Lia.
32. Peden paipo oh sahpwo pweipweida sang rehn mehn Id. Kumwail sarepiehdi wasao.”
33. Eri, ni Seikop eh kaimwisekala eh kehkehlik pwukat ong nah pwutak ko, e ahpw kainenehla neh ko pohn pehto oh imwisekla.

  Genesis (49/50)