Genesis (33/50)  

1. Seikop ahpw kilenglahte kilangada Esau eh kohkohdo iangahki ohl pahpwiki. Ih eri nehkpeseng nah seri ko nanpwungen Lia, Resel oh eh pekehi lih riemeno.
2. E ahpw koasoanehdi mwohrail eh pekehi riemeno iangahki neira seri ko, mwuri Lia oh nah seri ko, a Resel oh Sosep me keieu mwuhr.
3. Seikop ahpw tiengla mwohrail oh poaridiong nanpwel pak isuh, ni ahnsou me rieo leledo.
4. Esau tangalahte pwoalehdi oh metik, ira koaros eri sengiseng.
5. Ni Esau eh sarada oh kilangada lih ako oh seri ko, e ahpw idek, “Ihs aramas pwukat me ianguhket?” Seikop ahpw sapeng, “Maing, ih ei tungoal seri kan me Koht ketin kupwurehkin ie.”
6. Pekehi ko oh neira seri ko ahpw aluhdo oh rahnmwahwih oh poaridi mwowe;
7. mwuri Lia oh nah ko pil aluhdahdo rahnmwahwih oh poaridi, Resel oh Sosep me aluhdahdo keieu mwuhr, ira ahpw rahnmwahwih oh pil poaridi.
8. Esau ahpw idek, “A ia wehwehn pwihn me I tuhwongo?” Seikop ahpw sapeng, “Maing, pwe I en diar kuwpuramwahu rehmwi.”
9. Esau ahpw nda, “Itar kepwe kan me I ahneki; kolokolete mehkan me uhdahn ahmw.”
10. Seikop eri patohwan, “So maing, ma komw kupwureielahr, a komw ketikihda kisakis wet. Pwe ei pato pahn silangmwi rasehng ei pato pahn silangin Koht, pwehki omwi nohn kadekohng ie.
11. Komw ketikihda kisakis wet me I patohwandohng komwi; Koht ketin kupwurkalahngan ong ie oh ketikihong ie soahng koaros me I anahne.” Seikop eri wie ngidingidkihong eh lao ale dipwisou ko.
12. Esau eri nda, “Eri me mwahu, kitail onopada mwesel. I pahn tiengla mahs.”
13. A Seikop sapengki, “Duwen omwi mahsanih, seri pwelel kat me luwet, oh pil mie pelin sihpw kei oh kou kei iangahki wahrail kan. Ma re pahn pakahrwei ni karuaru, pelinmen ko koaros pahn mehla.
14. Komw tiengwei, I ahpw pahn wawai kohwei ieiang mwekid en pelinmen kan oh seri kan, I lao lel rehmw nan Edom.”
15. Esau ahpw nda, “Eri mweidohng ie I en kihdi ekei nei ohl ako pwe re en ianguhk.” Seikop ahpw sapeng, patohwan, “Komw dehr kupwurohki men, ihte I men komwi en kupwureiehla.”
16. Eri ni rahnohte Esau pwuralahng Edom.
17. Seikop ahpw kohla Sukot, wasa e kauwada ie imwe ihmw ehu oh impwal kei ong nah pelinmen ko. Ih kahrepen wasao e adanekihla Sukot.
18. Ni Seikop eh pwurodohsang Mesopodamia, e sohte diar apwal ehu ih lao lel nan kahnimw en Sekem nan Kenan, e ahpw kauwada imwe imwpal ko nan mohs ehu limwahn kahnimwo.
19. E pwainsang sahpwo rehn kisehn kadaudok en Amor ko, semen Sekem, ni uwen silper epwiki.
20. E ahpw kauwada pei sarawi ehu wasao, oh kihong eden wasao El, Koht en Israel.

  Genesis (33/50)