Galatians (6/6)    

1. Riei ko, ma mie emen rehmwail me lohdiong nan sapwung ehu, kumwail kan me poadidi ni ngehn, kumwail kapwungala. Ahpw kumwail pahn kamantik, oh mwasamwasahn pein kumwail, pwe kumwail de pil lohdiong pahn songosong.
2. Kumwail sawaskipene amwail wisik toutou kan, pwe ih duwen amwail pahn kapwaiada kosonned en Krais.
3. Ma emen lemeleme me ih mehkot, ni eh sohte mehkot ih, eri, e kin pitipitih pein ih.
4. Emenemen en pein kasakasawih pein eh wiewia kan. Ma eh wiewia kan me mwahu, eri, e kak pohnmwahsohki; a ieremen e kapahrekiong en meteikan ar wiewia kan.
5. Pwe emenemen kitail koaros uhdahn pahn pein wa eh wisik.
6. Me kin ale padahkpen rongamwahu, en kihong eh sounpadahko ekis kisehn eh pai kan.
7. Kumwail dehr pitih pein kumwail; pwe sohte emen kak pitih Koht. Pwe mehkot me aramas pahn padokedi, ihme e pahn dolung.
8. Ma e padokedi nan mwetuwel en paliwere ineng en paliwar, e pahn dolungasang mehla; a ma e padokedi nan mwetuwel en Ngehn, e pahn dolungasang rehn Ngehno mour soutuk.
9. Eri, kitail dehr pwangahki atail wiewia mwahu kan; pwe ma kitail sohte pahn pwangahkihda, ahnsou pahn leledo kitail ahpw pahn dolung.
10. Eri, nindokon eh mie atail ahnsou, kitail en wia mwahu ong aramas koaros; ahpw mehlel ong irail kan me kisehn atail pwoson.
11. Kumwail kilang mesennting laud pwukat me I ntingkiwohng kumwail sang ni pein mengin pehiet!
12. Irail kan me kin men adamwahula rehmwail oh men suweiki liksansal mwahu, iei irail me songosong itonehng kumwail en sirkumsaisla. Ahpw re kin wia met pwe re en dehr kin iang kamakam pwehki lohpwuwen Krais.
13. Pwe pil irail kan me sirkumsaislahr sohte kin kapwaiada Kosonnedo; irail men kumwail en sirkumsaisla pwe re en kak suweiki me paliwaramwail kan iang wia tiahk wet.
14. A duwen ngehi, I pahn suweikihte duwen lohpwuwen atail Kaun Sises Krais; pwehki lohpwu wet sampah mehsangieier, oh I mehsangehr sampah.
15. Sohte mwahn katepen ma emen sirkumsaisla de soh. Ihte me mie katepe en wiliakapwala.
16. Eri, ong irail kan me kin weweidki padahk pwoatet, popohl oh kalahngan en ieiang irail-irail oh pil sapwellimen Koht akan koaros!
17. Eri, pwe I en kaimwisekala: sang met kohla emen en dehr kedirapwahkin ie duwen tiahk en sirkumsais; pwe lipwen wowoki kan me mi ni paliwereiet kasalehda me ngehi ladun Sises.
18. Riei ko, kalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail koaros. Amen.

  Galatians (6/6)