Galatians (5/6)  

1. Kitail maiaudahr-Krais ketin kamaiaweikitailda. Eri, kumwail tengeteng nan amwail saledek, oh dehr pwurehng wie liduhla.
2. Eri, ngehi Pohl I padahkihong kumwail met: ma kumwail mweidala pwe kumwail en sirkumsaisla, met pahn wehwehki me sohte mwahn katepen Krais ong kumwail.
3. I men pwurehng kadehdehiong mehmen me mweidala en sirkumsaisla: e uhdahn pahn kapwaiada audepen Kosonnedo pwon.
4. Irail kan rehmwail me kin songosong pwungla rehn Koht sang ni arail kin kapwaiada audepen Kosonnedo, pein irail mweisangehr Krais, re milahr likin kalahngan en Koht.
5. A kitail, kitail kin koapworopworki Koht, me kin ketin kapwungkinkitailla reh manaman en sapwellime Ngehn pwehki atail pwoson; eri, ih met me kitail kin kasikasik.
6. Pwe ma kitail miniminiong Krais Sises, sohte katepen atail pahn sirkumsaisla de sohte sirkumsaisla, pwe ih me katapanen, pwoson me kin doadoahngki limpoak.
7. Eri, amwail mouren souleng pweida mwahu mahso; a ihs me irehdihsang kumwail en peikiong me mehlelo? Ia duwen eh kaweid ong kumwail?
8. Soangen kaweid wet sohte kin pwilsang rehn Koht me kin ketin malipeikumwaildo.
9. Kisin ihs kis kampwosepeseng nesen pilawa ieu pwon.
10. Ahpw I koapworopworkin kumwail. Pwehki atail miniminiong Kaun-o, I kin koapworopworki me amwail lamalam sohte pahn weksang ei lamalam, oh aramas me kin kapikaping kumwail, sohte lipilipil ihs ih, e pahn ale kalokolok sang rehn Koht.
11. Ahpw, duwen pein ngehi, riei ko, ma I pil usehla padapadahngkiseli me sirkumsais me kesempwal, a dahme aramas akan wie kalokalokehkiniehte? Pwe ma met me mehlel, eri, ei padahk duwen lohpwuwen Krais sohte pahn wia mehn kamwakar ehu.
12. Duwen irail kan me kin kapikapingkin kumwail pwehki ar mwahuki kumwail en sirkumsaisla, eri, re en wiahiong pein irail me laudsang; re en pil lekehsang usolarail kan.
13. Eri, duwen kumwail, riei ko, kumwail malipilipdohngehr en saledek. Ahpw amwail saledek wet en dehr kamangaiong ineng en paliwar en kaunkumwailda. Ahpw limpoak en kahrehiong amwail pahn uhpahpene nanpwungamwail.
14. Pwe audepen Kosonnedo pwon kin wia oaralap ehute: Poakohng mehn mpomw duwen omw kin poakohng pein uhk.”
15. A ma kumwail pahn kin pekehkehpene nanpwungamwail duwehte mahn lawalo kan, eri, kumwail kanahieng pwe kumwail de mwomwla.
16. Eri, met I men koasoia: kumwail weweidki Ngehno, oh dehr kin kapwaiada ahnepen aramas.
17. Pwe ahnepen aramas kin uhwong Ngehno, oh Ngehno kin uhwong ahnepen aramas, oh soahng riau pwukat kin imwintihtipene; eri, met wehwehki me kumwail sohte kak wia dahme kumwail inengieng.
18. Ma Ngehno me kahluwei kumwail, eri, kumwail sohte pahn mihmi pahn Kosonnedo.
19. Eri, wiewia kan nin duwen ahnepen aramas me sansal, iet akan: nenek oh kamwahl, tiahk samin,
20. pwongih dikedik en eni kan, oh wunahni; kailok, akatat, luwak, lingeringer, oh akamai, saminimin, mehwo,
21. peirin, sakaula, oh soahng teikan me duwehte mepwukat. I ndaiong kumwail met duwehte ei ndaiongkumwailehr mahs: irail kan me kin wia soahng pwukat sohte pahn iang sohsohki Wehin Koht.
22. A iet akan wahn Ngehno: limpoak, peren, popohl, kanengamah, kadek, loalopwoat,
23. opampap, oh liksang me suwed. Sohte kosonned ehu me kin uhwong mepwukat.
24. Eri, sapwellimen Krais Sises akan kemelahr pein ahneparail, iangahki tiahk suwed oh ineng suwed akan.
25. Ngehno ketikihongkitailehr mour; eri, e uhdahn pahn ketin kakaun mouritail.
26. Kitail en dehr aklapalap de kamwakara emen, de peirinpene.

  Galatians (5/6)