Galatians (4/6)  

1. Eri, I pahn uselahte met: pwutak emen me pahn ale sohsohn eh pahpa kin duwehte ladu men ni eh tikitik, mehnda ma e ahneki soahng koaros.
2. Ni eh tikitik, mie aramas ekei me kin apwahpwalih ih oh eh sohso lao lel ahnsou me eh pahpa koasoanehdier en doadoahngki.
3. Pil duwehte kitail, ni atail saikinte soulengla, kitail wia lidun ngehn akan me kin kaunda sampah pokon.
4. A ni ahnsou me konehng eh lelehr, Koht ketin poaronehdo Sapwellime Iehros, me ketido oh ipwidi sang lih emen, oh ketiketier pahn Kosonned en mehn Suhs akan,
5. pwe en kasaledekala irail kan me pil mihmi pahn Kosonnedo, pwe kitail en kak wiahla sapwellimen Koht.
6. Eri, Koht ketin poaronedohng Ngenen Sapwellime Iehros nan mohngiongitail pwe en kasalehda me kumwail wialahr sapwellime; eri, Ngehno me kin ketin mahsanih, “Ipa, Ipa.”
7. Eri, kumwail solahr wia lidu, ahpw uhdahn sapwellime, oh pwehki amwail wialahr sapwellime, Koht pahn ketikihong kumwail mehkoaros me pein ih ketin nekinekid ong sapwellime kan.
8. Mahso kumwail sehse duwen Koht, oh kumwail pil wialahr lidun mehkan me kaidehn koht.
9. Ahpw met, ni amwail eselahr duwen Koht, ahpw mehlel Koht eh ketin mwahngihkumwaillahr, eri, ia duwen amwail pahn pwuralahng pahn manaman en ngehn samin oh luwet akan me kin kakaun wasa? Dahme kumwail men pwurehng wiahkihla ar lidu?
10. Kumwail kin kesempwalki soangen rahn tohrohr kan, sounpwong kan, irair en ahnsou kan, oh sounpar akan.
11. I perkinkumwaildahr, pwe ei doadoahk kan koaros rehmwail de wiahla doadoahk mwahl.
12. Riei ko, I peki ni ngidingid kumwail en duwehte ngehi, pwe I pil duwehte kumwail. Kumwail sohte wiahiong ie mehkot sapwung.
13. Kumwail tamanda kahrepen ei kalohkiong kumwail rongamwahu mahso, pwehki ei soumwahu.
14. Ahpw kumwail sohte wia kauwe ie de keseiehla, mehnda ma paliwereiet eh mwomwsuwedlahr mwohmwail. Ahpw soh, kumwail kasamwo ie duwehte sapwellimen Koht tohnleng men, pil duwehte amwail pahn kasamwo Krais Sises.
15. Kumwail inenen perenkihda mahso! A dahme wiawi ahnsou wet! Pein ngehi kak kadehde duwen kumwail: me mahso, ma e kak wiawi, kumwail kapitasangehr pwoaren masamwail kan, oh kihong ie.
16. A ia duwe, I wialahr amwail imwintihti pwehki ei koasoiaiong kumwail me mehlelo?
17. Aramas pwuko pil kasalehda ar nsenohkin kumwail, ahpw arail nsenoh sohte mwahu. Ihte me re kin nsenohki re en katohreikitailpeseng, pwe kumwail en iangirailla.
18. Eri, e pahn inenen mwahu mehlel ma kumwail pahn nsenohki soahng mwahu kan ahnsou koaros, a kaidehkte ni ahnsou me I pahn mihmi rehmwail.
19. Nei seri kompoake kan, I pil pwurehng weiweirek en neitingkin kumwail lao lel mouren Krais eh pahn tengedi loalamwail.
20. Ia uwen ei men mi rehmwail ahnsou wet, pwe I en wekidala ngilei nin duwen me pahn konehng kumwail, pwe I inenen pwunodkin kumwail mehlel!
21. I men idek rehmwail kan me kin men uhpah Kosonnedo: kumwail sohte kin rong dahme Kosonnedo mahsanih?
22. E mahsanih me Eipraam naineki pwutak riemen, emen sang rehn lih lidu men oh emen sang rehn lih maiauda men.
23. Nah pwutak me ipwidi sang lih liduwo, e ipwidi nin duwen aramas, ahpw nah pwutak me ipwidi sang lih maiaudao, ipwidi nin duwen sapwellimen Koht inou.
24. Met karasaras pwoat: lih riemeno kak wehwehki inou lap riau. Me nah seri ipwidiong nan mouren lidu iei Akar, oh lih menet wehwehki inou lapo me wiawihda nin Nahna Sainai.
25. Eri, Akar wehwehki Nahna Sainai me mihmi nan Arepia, oh e pil wehwehki Serusalem en ahnsou wet, me wia lidu men iangahki towe kan koaros.
26. Ahpw Serusalem en nanleng me saledek, iei ih atail nohno.
27. Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Ke en pereperen, kowe lih me sohte noumw seri! Ngisingiski oh weriwerki omw peren, kowe me sohte mwahn pehm medek en neitik! Pwe lih emen me eh pwoud keselahr pahn naineki seri tohtohsang lih emen me kin mihmihte rehn eh pwoud.”
28. Eri met, kumwail riei ko, kumwail serien Koht kei pwehki sapwellime inou-me duwehte Aisek.
29. Ni ahnsowo, pwutako me ipwidi nin duwen aramas, e kin kaloke pwutako me ipwidi pwehki Ngenen Koht; oh ih pil duwen met.
30. A dahme Pwuhk Sarawi mahsanih? E mahsanih, “Kesehla liduwo oh nah serio, pwe nein liduwo sohte pahn iang nein me maiauda seri sohsohki sohsohn eh pahpa.”
31. Eri, riei ko, kaidehn kitail serien lih liduwo, pwe serien lih maiaudao.

  Galatians (4/6)