Galatians (1/6)  

1. Sang Pohl, me eh malipilip ong wahnpoaron sohte tepisang rehn aramas de sang ni paeker en aramas, ahpw sang rehn Sises Krais oh Koht Sahm me ketin kaiasada Sises sang mehla.
2. Riatail souleng koaros me mihmi met pil iang rahnmwahu ong tohn mwomwohdiso kan en Kalesia:
3. Samatail Koht oh atail Kaun Sises Krais en ketikihong kumwail kalahngan oh popohl.
4. Pwe en kasaledengkitailla ni ahnsou suwed wet, oh sang ni eh ketin peikiong kupwur en Samatail Koht, Krais ketin meirongkihla pein ih pwehki dipatail kan.
5. Lingan en kohwong Koht sang met oh pil kohkohlahte! Amen.
6. I inenen pwuriamweikinkumwailla pwehki amwail mwadang en kesehla ih me ketin malipehkinkumwaildo kalahngan en Krais, oh iangalahr ehu rongamwahu tohrohr.
7. Eri, ni mehlel, sohte pil ehu rongamwahu tohrohr mie, ahpw I koasoia met pwehki mie ekei aramas me kapingkumwaildahr, oh kin songosong en kawekala rongamwahu en Krais.
8. Eri, mehnda ma pil kiht, de tohnleng men sang nanleng, me pahn padahkihong kumwail ehu rongamwahu me pahn tohrohrasang rongamwahwo me se padahkihongkumwailehr; a e konehng en riahla oh lekdekla nan ehl!
9. Se koasoiaier mahs, oh met I pil pahn pwurehng koasoia: mehmen me pahn padahkihong kumwail ehu rongamwahu tohrohrasang me kumwail aleier, a en pil riahla oh lekdekla nan ehl!
10. Eri, ia duwe, met wehwehki me I men repen keniken rehn aramas akan? Soh kowahlap! Pwe Koht me I men repen keniken reh! Ia duwe, met pahn wehwehki me I men ndandla rehn aramas akan? Ma iei met me I kin inengieng, eri, kaidehn ngehi ladun Krais men.
11. Riei ko, I men ndaiong kumwail met: rongamwahu me I kin padapadahngkiseli, kaidehk sang rehn aramas.
12. I pil sohte ale sang rehn aramas emen, oh pil sohte emen aramas me padahkihong ie. Ahpw pein Sises Krais me ketin kasalehiong ie.
13. Pein kumwail rongehr koasoiepen ei mour ni ahnsou me I poadidiong lamalam en mehn Suhs ako, duwen ei kin inenen kaloke mwomwohdisohn Koht, oh wia uwen ei kak en kamwomwala.
14. Ngehi me keieu rehn iengei mehn Suhs akan me se wia dihteieu nan tiahk en palien lamalam en mehn Suhs, oh ngehi me keieu poadidiong poadopoad akan en samatail kahlap ako.
15. Ahpw sang ni sapwellime kalahngan, Koht ketin piliehda mwohn ei saikinte ipwidi, oh ketin malipe ie pwe I en papah ih. Eri, ni eh ketin kupwurehda
16. en ketin kasalehiong ie Sapwellime Iehros, pwe I en kalohkiwohng mehn liki kan rongamwahu duwen ih, I sohte pwarek aramas emen pwe en kaweidkin ie met,
17. oh I pil sohte pwarala Serusalem pwe I en tuhwong irail ko me wialahr wahnpoaron mwohi. Ahpw I mwadangete kohla Arepia, oh mwuhr I ahpw pwurodo Damaskus.
18. Eri, mwurin sounpar siluh I ahpw kohdahla Serusalem pwe I en tuhwong Piter, oh I mihmihki reh wihk riau.
19. I sohte tuhwong wahnpoaron teiko, pwe ihte Seims, rien Kaun-o.
20. Eri, mehlel pwoat met. Mwohn silangin Koht I sohte likamw!
21. Eri, mwuhr, I ahpw pil kohkohseli nan Siria oh Silisia.
22. Ni ahnsowo souleng kan en mwomwohdisohn Krais nan Sudia saikinte kilang ie.
23. A ihte me re ese, me re rongasang meteikan, dene “Ohlo me kin kalokei kitail mahso, iei ih me kin padapadahngkiseli pwosono me e song en kamwomwala mahso!”
24. Eri, re ahpw kapikapinga Koht pwehki ngehi.

      Galatians (1/6)