Ezra (9/10)  

1. Mwurin mepwukat eh wiawiher, ekei kaunen mehn Israel ko ahpw patohdo oh patohwanohng ie me aramas akan, samworo kan, oh mehn Lipai kan sohte tohrohrasang tohn wehi kan me mihte mparail me iei mehn Ammon, Mohap, oh Isip de mehn Kenan, mehn Id, mehn Peris, mehn Sepus, oh mehn Amor. Re pil iang wiewia tiahk saut me aramas pwukat kin wia.
2. Ohl en Suhs kan pwoudikidahr lihen liki kan, eri, sapwellimen Koht aramas sarawi kan pil iangehr saminla. Kaun akan oh lapalap akan me wia poahsoan en sapwung wet.
3. Ni ei rongada duwen met, I ahpw tehrpeseng ei likou kan pwehki ei nsensuwed, kapingada pitenmoangei oh ei alis kan, oh ngehi mwohndi nan ei pahtou laud.
4. I mwomwohd wasao wie mwahmwahiei lao lel ahnsou me meirong en nin soutik kin wiawi, oh aramas akan ahpw tapihada pokonpene oh kapiliepene-iei irail koaros me masepwehk pwehki dahme Koht en Israel ketin mahsaniher me pid dipen irail kan me sapahldohsangehr ar kalipilipala.
5. Ni eh lelehr ahnsoun meirong en nin soutik, I ahpw uhda sang wasa me I wie mwahmwahiei ieo, oh mihmihte nan ei likou ko me I tehrpeseng, I ahpw kelehpwikihdi oh kapahla pehi kat oh kapakap ong KAUN-O, ei Koht.
6. I patohwan, “Maing Koht, I namenek sarada mwohn silangmwi. Dipat akan koasoakoasoakdahr oh ileilesangehr moangat akan; re leldawohngehr pahnlahng.
7. Sang ni mwehin at pahpa kahlap ako leledo met, kiht, sapwellimomwi aramas, wiadahr dihp lapalahpie. Pwehki dipat akan, kiht, at nanmwarki kan, oh at samworo kan lohdier nin limen nanmwarkien liki kan, se ahpw kamakamala, pirapala, oh wisiksangehr nin duwen aramas selidi kei. Se uhdahn namenekla kowahlap, namenamenekehr lel rahnwet.
8. Eri, Maing KAUN, kisin ahnsou kis me komwi ketin kupwurkalahngan oh ketin mweidohng ekei kiht en pitsang at kalidu oh kousoanla wasa sarawi wet. Komwi ketin mweidohnger se en pitsang kalidu oh ketikidohngkitehr mour kapw.
9. Se wialahr lidu kei, ahpw komwi sohte ketin mweidohng se en patopato nan mour en lidu. Komwi ketin kupwuredahr nanmwarki lapalap en Persia en poakeikitala oh mweidala se en momourte oh pwurehng onehda sapahl Tehnpesomwi Sarawio me ohlahr, oh se en diar wasaht nan Suda oh Serusalem, wasa me se pahn saledek sang apwal ie.
10. “Eri met, Maing Koht, dahme se kak patohwan pwehki mehkan koaros me wiawiher? Se pwurehngehr sapeikiong mahsen kan
11. me komwi ketikihongehr sapwellimomwi ladu soukohp ako, pwe re en patohwanohng kiht. Re patohwanohng kiht me sahpw me se pahn kousoanla loale me samin pwehki towe kan audehkihla sang apali lel apali tiahk oh mwekid saut kan.
12. Re patohwanohng kiht se en dehr pwoudikihda aramas pwuko, oh se en dehr sewese kapaiairailda de mweidohng re en pweida ni mehkot ma se men pereperenki sahpwo oh pil kihong kadaudokat akan en sohsohki kohkohlahte.
13. Mehndahte mehkoaros me pweidahr reht pwehn wia kalokepen dipat akan oh at sapwung kan, se patohwan ese me komwi, at Koht, ketin kalokei kiht tikitik sang me se konehng ale oh ketin mweidohng se en momourte.
14. Eri, ia duwen at pahn kak pwurehng pohnsehsehla sapwellimomwi kosonned kan oh pwoudikihda soangen aramas suwed pwukat? Ma se pahn pwurehng wia met, komwi uhdahn pahn engiengda kowahlap oh pahn ketin kamwomwkitala douluhl oh sohte ketin mweidohng emen en mourla.
15. Maing KAUN, Koht en Israel, komwi me pwung, ahpw komwi ketin mweidohng se en mourla. Se patohwan sakarkihda dipat akan mwohn silangmwi; se sohte tungoalenki pwung en patohdo mwohn silangmwi.”

  Ezra (9/10)