Ezekiel (48/48)    

1. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
2. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
3. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
4. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
5. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
6. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
7. Irepen paliepeng en sahpwo tangasang palimese sang Sehd Mediderenien kolahng kahnimw Edlon, kolahng Wasahn Kot en Amad, kolahng kahnimw Enon, kolahng irepen sahpw nanpwungen wehin Damaskus oh Amad. Ehuehu kadaudok pahn ale ehu wasa sang ni sahpwo me tangasang ni irepen palimese ni palikapi kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
8. Ehu peliensapw kumwail pahn katohrehla mehn wia doadoahk kesempwal. E pahn mwail 10 tehlap sang ni paliepeng kolahng palieir, oh soangen reireiohte sang palimese kolahng palikapi duwehte me kohieng kadaudok kan. Tehnpas Sarawio pahn mi wasakiset.
9. Nanwerengen wasakiset, wasa kis pahn reireiki mwail 10 oh 8 tehlap pahn kasarawihong KAUN-O.
10. Samworo kan pahn ale ar pwais sang nan wasa sarawi wet. Sang palimese kolahng palikapi ar wasao pahn mwail 10, oh sang paliepeng kolahng palieir mwail 4. Tehnpas en KAUN-O pahn mi nanwerengen wasakiset.
11. Wasa sarawi wet pahn kohieng samworo kan me kadaudok en Sadok. Re papah ie ni loalopwoat oh sohte iang mehn Israel teikan wia me sapwung, duwehte me kadaudok en Lipai teikan wiadahr.
12. Eri, re pahn ale ekis wasa palihlahsang wasa me kohieng mehn Lipai ko, oh wasao me pahn keieu sarawi.
13. Mehn Lipai kan pahn pil ale ekis wasa ni paliepeng en samworo ko. E pahn mwail 10 sang palimese kolahng palikapi, mwail 4 sang paliepeng kolahng palieir.
14. Wasa me kasarawihong KAUN-O iei wasa me keieu kaselel nan sahpwo, oh sohte wasa kis pahn netila de kawilialihda de kohieng emen. E me sarawi oh nin limen KAUN-O.
15. Wasakis me luhwehdi sang ni peliensapw kesempwalo, mwail 10 reirei oh 2 tehlap, me sohte sarawi, ahpw e pahn wia wasahn doadoahk kesempwal ong aramas koaros. Re kak kousoan wasao oh doadoahngki. Kahnimwo pahn mi nanwerenge,
16. oh e pahn keimw pahieu, iaht 2,520 pali koaros.
17. Pali koaros kapilpene kahnimwo pahn mie wasa saledek kis me iaht 140 kotehla.
18. Sahpw me pahn luhwe mwurin kahnimwo eh kokoudahr wasa me mi palieir en wasa sarawio-mwail 4 reirei oh 2 tehlap ni palimese oh mwail 4 reirei oh 2 tehlap ni palikapi-pahn wia wasahn mwetuwel ong aramas akan me koukousoan nan kahnimwo.
19. Mehmen me koukousoan nan kahnimwo, sohte lipilipil mehnia kadaudok me e kohsang ie, kak wia mwetuwel nan sahpwo.
20. Eri, kapatpenehn uwen laud en wasa me mi nanwerenge me katohrohrla pahn mwail 10 pali koaros en keimw pahieu, oh e pahn iangahki wasa me kahnimwo mi ie.
21. Kolahng palimese oh kolahng palikapi en wasakiset me Tehnpas Sarawio mi ie, iangahki sapwen samworo kan, sapwen mehn Lipai kan, oh kahnimwo, luhwen sahpwo iei sapwen soupeidi me kakaun wehio. E lellahng palimese ni irepen palimese oh palikapi kolahng Sehd Mediderenien, oh e ididi ni paliepeng wasa me wia sapwen Suda oh ni palieir wasa me wia sapwen Pensamin.
22. Kolahng palimese oh kolahng palikapi en wasakiset me Tehnpas Sarawio mi ie, iangahki sapwen samworo kan, sapwen mehn Lipai kan, oh kahnimwo, luhwen sahpwo iei sapwen soupeidi me kakaun wehio. E lellahng palimese ni irepen palimese oh palikapi kolahng Sehd Mediderenien, oh e ididi ni paliepeng wasa me wia sapwen Suda oh ni palieir wasa me wia sapwen Pensamin.
23. Palieir en wasa kesempwal wet, ehuehu luhwen kadaudok kan pahn ale ehu peliensapw me tangasang irepen palimese kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
24. Palieir en wasa kesempwal wet, ehuehu luhwen kadaudok kan pahn ale ehu peliensapw me tangasang irepen palimese kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
25. Palieir en wasa kesempwal wet, ehuehu luhwen kadaudok kan pahn ale ehu peliensapw me tangasang irepen palimese kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
26. Palieir en wasa kesempwal wet, ehuehu luhwen kadaudok kan pahn ale ehu peliensapw me tangasang irepen palimese kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
27. Palieir en wasa kesempwal wet, ehuehu luhwen kadaudok kan pahn ale ehu peliensapw me tangasang irepen palimese kolahng Sehd Mediderenien, ni duwen koasoandi wet sang paliepeng kolahng palieir:
28. Ni palieir en wasa me kohieng kadaudok en Kad, irepen sapweo pahn tangasang palieir en palikapi sang Damar kolahng wasahn pihl en Kades, oh kolahng paliepeng en palikapi peianla irepen Isip kolahng Sehd Mediderenien.
29. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih, “Ih duwen amwail pahn nehkpeseng sahpwo ong kadaudok kan en Israel pwe re en sapwenikihla.”
30. Ewen kehl eisek riau ong kahnimw en Serusalem. Ehuehu dihd pahieu ko iaht 2,520 oh ewen kehl siluh mie ie, ehuehu adasang rehn kadaudok ko. Ewen kehl me mi ni dihd en paliepeng adasang Reupen, Suda, oh Lipai; me mi ni dihd en palimese ko, adasang Sosep, Pensamin, oh Dan; me mi ni dihd en palieir ko, adasang Simion, Isakar, oh Sepulon; oh me mi ni dihd en palikapi ko adasang Kad, Aser, oh Napdali.
31. Ewen kehl eisek riau ong kahnimw en Serusalem. Ehuehu dihd pahieu ko iaht 2,520 oh ewen kehl siluh mie ie, ehuehu adasang rehn kadaudok ko. Ewen kehl me mi ni dihd en paliepeng adasang Reupen, Suda, oh Lipai; me mi ni dihd en palimese ko, adasang Sosep, Pensamin, oh Dan; me mi ni dihd en palieir ko, adasang Simion, Isakar, oh Sepulon; oh me mi ni dihd en palikapi ko adasang Kad, Aser, oh Napdali.
32. Ewen kehl eisek riau ong kahnimw en Serusalem. Ehuehu dihd pahieu ko iaht 2,520 oh ewen kehl siluh mie ie, ehuehu adasang rehn kadaudok ko. Ewen kehl me mi ni dihd en paliepeng adasang Reupen, Suda, oh Lipai; me mi ni dihd en palimese ko, adasang Sosep, Pensamin, oh Dan; me mi ni dihd en palieir ko, adasang Simion, Isakar, oh Sepulon; oh me mi ni dihd en palikapi ko adasang Kad, Aser, oh Napdali.
33. Ewen kehl eisek riau ong kahnimw en Serusalem. Ehuehu dihd pahieu ko iaht 2,520 oh ewen kehl siluh mie ie, ehuehu adasang rehn kadaudok ko. Ewen kehl me mi ni dihd en paliepeng adasang Reupen, Suda, oh Lipai; me mi ni dihd en palimese ko, adasang Sosep, Pensamin, oh Dan; me mi ni dihd en palieir ko, adasang Simion, Isakar, oh Sepulon; oh me mi ni dihd en palikapi ko adasang Kad, Aser, oh Napdali.
34. Ewen kehl eisek riau ong kahnimw en Serusalem. Ehuehu dihd pahieu ko iaht 2,520 oh ewen kehl siluh mie ie, ehuehu adasang rehn kadaudok ko. Ewen kehl me mi ni dihd en paliepeng adasang Reupen, Suda, oh Lipai; me mi ni dihd en palimese ko, adasang Sosep, Pensamin, oh Dan; me mi ni dihd en palieir ko, adasang Simion, Isakar, oh Sepulon; oh me mi ni dihd en palikapi ko adasang Kad, Aser, oh Napdali.
35. Koaros kapatpene uwen reirei en dihdo ni pali koaros en kahnimw iaht 10,080. Sang met kohla kahnimwo pahn adanekihla “KAUN-O-Ketiket-Wasaht!”

  Ezekiel (48/48)