Ezekiel (31/48)  

1. Ni rahn keieu en kesiluh en sounpwong en sounpar kaeisek ehu en at kalipilipala, KAUN-O ketin mahseniong ie.
2. E mahsanih, “Kowe, nein aramas, ndaiong nanmwarkien Isip oh sapwellime aramas koaros: Ia uwen omwi manaman! Dahme I pahn kak karasahiong komwi?
3. Komwi rasehng tuhke sidar pwoat nan Lepanon, Me teh lingan oh rarahn, Tuhke pwoat me inenen reirei leldalahng pahn depwek.
4. Mie pihl mehn kakairada, Oh pillap pahn pwehl mehn kalamwurih. Pihl pwukat kin kalamwurih wasa me tuhkeo kekeirda ie Oh kadarpeseng piletik ong tuhke koaros en nanwelo.
5. E keirda oh reireisang tuhke teikan, Oh rah kan losolosala oh reireila, Pwehki eh kelemwur mwahu.
6. Soangen menpihr koaros kin wiahda pasarail nin rah kan; Mahn lawalo kan kin neitik pahn mweteh; Wehi kan en sampah kin kommoaldi pahn mweteh.
7. Ia uwen lingan en tuhkeo-% Me ile, inenen rah reirei. Kalowe kan leldilahng wasa loal ni piletik pwilipwil kan.
8. Sohte sidar pwoat me mi nan sapwellimen Koht mwetuwel me kak pahrekiong. Sohte tuhke pir pwoat me rah kan duwehte met, Oh sohte tuhke dupwopw pwoat me rarahn duwehte. Sohte tuhke pwoat me mi nan sapwellimen Koht mwetuwel me lingan duwehte.
9. Ngehi me wiahda pwe en lingan, oh rarahn. Tuhke koaros nan Ihden nan sapwellimen Koht mwetuwelo kin peiriniong.
10. “Eri met, ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, pahn mahsanihong uhk dahme pahn wiawihong tuhke pwoato me keirda lao leldalahng pahn depwek. Ni eh reireila e aklapalapala;
11. ihme I soikikihla oh mweidohng kaunen liki men en ahnekihla. E pahn wiahiong tuhkeo dahme konehng eh suwed kan.
12. Mehn liki lemei kan pahn pelehdi oh kesehla. Rah kan oh rah ohla kan pahn pwupwudiong pohn nahna koaros oh wahu koaros nan sahpwo. Wehi koaros me koukousoan pahn mweteh pahn mweselsang.
13. Menpihr kan pahn pihrdo oh sok pohn tuhke pwupwudio, oh mahn lawalo kan pahn alu pohn rah kan.
14. Eri, sang met kohla, sohte tuhke pwoat pahn pwurehng reireila de leldalahng pahn depwek, mehnda ma e kelemwur mwahu. Irail koaros koasoandiongehr en mehla duwehte aramas, koasoandiongehr en patehng irail kan me kohdilahr nan wasahn me melahr akan.”
15. Iet dahme KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih: “Ni rahn me tuhkeo pahn kohdihla nan wasahn me melahr akan, I pahn kupwurehda pwe pihl en pahn pwehl kan en kaduhala pwehn wia kilel en nsensuwed. I pahn katokihedi pwilipwil en pillap akan oh sohla mweidohng piletik tohto en pwiliwei. Pwehki tuhkeo eh melahr, I pahn ketikihdo rotorot pohn Nahnahn Lepanon kan oh kupwurehda pwe tuhke koaros nanwelo en mengidi.
16. Ni ei pahn kadardilahng nan wasahn me melahr akan, ngilen eh pahn pwupwudi pahn itikada wehi kan. Tuhke koaros nan Ihden, tuhke pilipil koaros, tuhke kelemwur mwahu nan Lepanon me kohdilahr pahn sampah pahn perenkihda eh pwupwudi.
17. Re pahn iang ih kohdihla nan wasahn me melahr akan pwe re en patehng me pwupwudier kan. Oh koaros me kin kousoan pahn mweteh pahn mwarahkpeseng nan wehi kan.
18. “Tuhkeo iei nanmwarkien Isip oh sapwellime aramas koaros. Pil sohte tuhke nan Ihden me ile oh lingan duwehte. Ahpw met, e duwehte tuhke kan nan Ihden, e pahn kohdihla nan wasahn me melahr akan oh patehng me sohte ar koht kan oh irail kan me melahr nan mahwen. Ngehi me mahsen,” KAUN-O, Wasa Lapalahpie me mahsanih met.

  Ezekiel (31/48)