Ezekiel (30/48)  

1. KAUN-O pwurehng mahseniong ie.
2. E mahsanih, “Kowe, nein aramas, wiahda kokohp oh kalohkihda dahme ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanih. Ke pahn ngihl laudikihda koasoi pwukat: Rahn kamasepwehk kowahlap ehu kohkohdo!
3. Rahno kerendohr, ni rahn me KAUN-O pahn ketin mwekid, Rahnen depwek mosul oh apwal ong wehi kan.
4. Mie mahwen pahn wiawi nan Isip Oh paisuwed laud nan Sudan. Me tohto nan Isip pahn kamakamala; Dipwisoun wehio pahn kulsang Oh wehio pahn ohla douluhl.
5. “Mahweno pahn pil kemehla sounpei kan me pweipweido sang Sudan, Lipia, Lidia, Arepia, Kup, oh pil sang rehn nei aramas akan.”
6. KAUN-O ketin mahsanih, “Sounpoadoarepen Isip koaros pahn mehla nan mahwen, sang Mikdol ni paliepeng lel Aswan ni palieir. Nein Isip karis en sounpei aklapalapo pahn mwomwla. Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, me mahmahsen.
7. Sahpwo pahn wiahla sapwtehn me keieu laud nan sampah pwon, oh eh kahnimw kan pahn wiahla mohn kahnimw douluhl.
8. Ni ei isikada Isip oh poadoarepe kan mehla, eri, re ahpw pahn esehla me ngehi, KAUN-O.
9. “Ni rahno eh pahn leledo oh Isip mwomwla, I pahn kadarodo meninkeder kei me pahn dake sohp kei pwehn kamwakidada mehn Sudan kan, oh re pahn masepwehkada. Rahno samwodohr!”
10. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih, “I pahn doadoahngki Nepukadnesar, nanmwarkien Papilonia pwehn katokihedi en Isip eh reken kepwe.
11. Ih oh sapwellime sounpei lemei kan pahn ketido pwehn kauwehla wehio. Re pahn mahwenkihong Isip kedlahs, oh sahpwo pahn direkihla paliwar mehla.
12. I pahn kamadahda Nail oh ketikihdi Isip pahn manaman en aramas suwed kan. Mehn liki kan pahn kauwehla sahpwo pwon. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
13. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih, “I pahn kamwomwala dikedik en eni kan oh koht likamw akan nan Mempis. Sohte emen pahn kaunda Isip, oh I pahn kamasakada aramas koaros.
14. I pahn wiahkihla palieir en Isip sapwtehn oh isikala kahnimw Soan ni paliepeng. I pahn kaloke poahsoan kaunen kahnimw Dihpes.
15. I pahn mweidohng kahnimw Pelusium, en Isip wasahn poadoandoar kehlail, en kehn engin ei engieng. I pahn kamwomwala en Dihpes eh reken kepwe.
16. I pahn isikada Isip, oh Pelusium pahn weirek kowahlap. Kehl kan en Dihpes pahn rengkidi, oh kahnimwo pahn duhla.
17. Mwahnakapw akan en kahnimw kan en Iliopolis oh Pupastis pahn mehla nan mahwen, oh aramas teikan pahn selidi oh wisiksang.
18. Rotorot pahn kipehdi Dapanihs ni ei pahn kauwehla manaman en Isip oh katokihedi ar kehlail me re kin pohnmwahsohki. Pelien depwek pali pahn kipehdi Isip, oh tohn eh kahnimwo pahn selidi oh wisiksang.
19. Ni ei pahn kaloke Isip ni duwe met, re pahn esehla me ngehi, KAUN-O.”
20. Ni rahn keisuh en keieun sounpwong en kaeisek ehun sounpar en at kalipilipala, KAUN-O ketin mahseniong ie.
21. E mahsanih, “Kowe, nein aramas, I kauwelahr nin limen nanmwarkien Isip. Sohte emen me kidimpene ohla wet de kihong lipwene pwe en kak mwahula oh kehlailda oh kak pwurehng kolada kedlahs.
22. Eri met, iet dahme ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih: Ngehi me imwintihti en nanmwarkien Isip. I pahn kauwehla nin lime pali koaros-pali mwahuo oh pali me ohlahro-oh kedlahs ahpw pahn pwupwudihsang nin limeo.
23. I pahn kamwarakpeseng mehn Isip kan wasa koaros nin sampah.
24. Mwuhr I ahpw pahn kakehlahda nin limen nanmwarkien Papilonia oh ketikihong nei kedlahs nin lime. Ahpw I pahn kauwehla nin limen nanmwarkien Isip, oh e pahn weiweirek oh sipalla mwohn mesen sapwellime imwintihti.
25. Ei, I pahn kaluwetehla nanmwarkien Isip oh kakehlahda nanmwarkien Papilonia. Ni ei pahn ketikihong nei kedlahs oh e pahn kauwalahng Isip, aramas koaros pahn esehla me ngehi, KAUN-O.
26. I pahn kamwarakpeseng mehn Isip kan wasa koaros nin sampah. Irail eri pahn esehla me ngehi, KAUN-O.”

  Ezekiel (30/48)