Ezekiel (25/48)  

1. KAUN-O ketin mahsanihong ie,
2. “Kowe, nein aramas, keriahla sapwen Ammon.
3. Ndaiong irail en rong dahme ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanih: Kumwail perenkihda amwail kilang ei Tehnpas Sarawio eh saminla, amwail kilang wehin Israel eh ohlahr, amwail kilang mehn Suda ar kalipilipala.
4. Pwehki amwail peren, I pahn mweidohng kadaudok kan sang ni palimesehn sapwtehno en kaloweikumwaildi. Re pahn kauwada imwarail impwal kan nan sapwamwail oh kousoanla ie. Re pahn kang wahnsahpw oh milik me uhdahn pahn kanamwail.
5. I pahn wiahkihla kahnimw Rappa wasahn kousoan en kamel kan, oh sapwen Ammon pahn wiahla wasahn kousoan en sihpw kan, pwe kumwail en ese me ngehi, KAUN-O.
6. “Ih met me KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanih: Kumwail lopwolopw oh lusuluski amwail peren. Kumwail kailongkihla wehin Israel.
7. Pwehki amwail kailongki, I pahn pangkumwaillahng rehn wehi teikan me pahn pirapai kumwail oh kulihasang amwail dipwisou kan. I pahn kamwomwkumwailla douluhl me kahrehda kumwail sohla pahn wia ehu wehi de sohla pahn sapwamwail. Kumwail eri pahn esehla me ngehi, KAUN-O.”
8. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih, “Pwehki Mohap eh nda me Suda duwehte wehi teikan,
9. I pahn mweidohng mahwen en wiawihong kahnimw kan me wia poadoarepen irepen Mohap, iangahki kahnimw me keieu kaselel kan-% Ped Sesimod, Paal Meon, oh Kiriadaim.
10. I pahn mweidohng kadaudok kan en palimesehn sapwtehno en kalowehdi Mohap, iangahki Ammon, pwe Mohap en sohla wia wehi ehu.
11. I pahn kaloke Mohap, oh re pahn esehla me ngehi, KAUN-O.”
12. KAUN-O, Wasa Lapalahpie mahsanih, “Mehn Edom kan ikihong Suda ni mwekid suwed, oh mwekid en ikih wet me kahredohr dihp lapalap ehu pohn Edom.
13. Eri, met I kalohkidahr me I pahn kaloke Edom oh kemehla aramas oh mahn koaros wasao. I pahn wiahkihla sapwtehn, sangete ni kahnimw Teman kolahng ni kahnimw Dedan, oh aramas akan pahn mehla nan mahwen.
14. Nei aramas Israel pahn wilianiehdi oh ikihong Edom, oh re pahn kahrehiong Edom en kehn engin ei engieng. Edom eri pahn esehla dahkot ei engieng.” KAUN-O, Wasa Lapalahpie, me mahmahsen.
15. KAUN-O, Wasa Lapalahpie mahsanih, “Mehn Pilisdia kan wia mwekid suwed en ikihong aramas akan me re kin imwintihtihong sangete mahs, oh kamwomwirailla nan ar kailok.
16. Eri, I kalohkidahr me I pahn mahweniong Pilisdia oh koakoahirailla. I pahn kamwomwala aramas koaros me luhwehdi oh koukousoan wasao pohn patapat en Pilisdia.
17. I pahn kalokei irail mwuledek oh ikihiong irail mehkoaros. Re pahn kehn engin ei engieng. Irail eri pahn esehla me ngehi, KAUN-O.”

  Ezekiel (25/48)