Exodus (14/40)  

1. KAUN-O ahpw mahsanihong Moses,
2. “Ndaiong mehn Israel kan re en pweiekdo oh kauwada imwarail impwal kan kainene Pi Airod, nanpwungen Mikdol oh Sehd Weitahtao, mwohn Paal Sepon.
3. Pwe Parao pahn lemeleme me mehn Israel kan sansaruaruseli nan sapwtehno.
4. I pahn kakeptakaila Parao, pwe en pwakih irail. Wauwi ahpw pahn sansal ni ei pahn powehdi Parao oh sapwellime karis en sounpei kan. Mehn Isip kan ahpw pahn esehla me iei ngehi KAUN-O.” Mehn Israel ko eri kapwaiada mahsen wet.
5. Ni ahnsou me pakair wiawihong nanmwarkien Isipo, duwen mehn Israel kan ar tangdoauier, ih oh sapwellime lapalap akan eri ketin wekidala kupwurarail ong mehn Israel; re ahpw mahsanih, “Mehlel kitail sapwungala! Mehnda kitail mweidohng mehn Israel ko re en tang ni ar liduliduwih kitail?”
6. Parao eri ketin kaunopada sapwellime kurumahn mahwen oh ketin kapokonepene sapwellime karis en sounpei kan.
7. E ketikihda werennansapw wonepwiki me keieu kaselel, iangahki pil ekei werennansapw, me kaunen sounpei ko kin tangahki.
8. KAUN-O ahpw ketin kakeptakaila Parao, ihme e pwakiheki mehn Israel ko, me seiseiloak pahn epwelipen KAUN-O.
9. Sounpei en Isip kan, iangahki oahs oh werennansapw koaros, oh sountangahki mehpwukat koaros, ahpw pwakihala mehn Israel ko oh koanoiraildi wasa re kauwada imwarail impwal ko limwahn Sehd Weitahtao, kereniong Pi Airod, kainene Paal Sepon.
10. Ni mehn Israel ko ar kilangada mehn Isip ko ar wie karis kohkodohng irail. Irail ahpw masepwehkada kowahlap oh likweriong KAUN-O pwe en ketin sewese irail.
11. Re ahpw patohwanohng Moses, “Sohte wasahn seridi nan wehin Isip me komw kahrehkinkitodohng nan sapwtehnet pwe se en mehla ie? Komw mahsanih dahme komw kahrehiongkitehr ni omwi kahreikitasang Isip.
12. Se soh ndaiong komwi mwohn atail mweselo, me soangen irair wet uhdahn pahn pweida? Se ndaiong komwihte en piseksang kiht; pwe se en liduliduwih mehn Isip kan. Pwe e mwahwongete se en wiewiahte lidu sang kodohng mehla nan sapwtehnet.”
13. Moses ahpw sapengkin irail, “Kumwail dehr masak! Kumwail nan kapehd kehlail, oh mwasahn dahme KAUN-O pahn ketin wiahda pwe en ketin kapitkumwailla rahnwet. Pwe mehn Isip pwukan me kumwail kilikilang rahnwet, kumwail solahr pahn kilang irail kohkohlahte.
14. KAUN-O me pahn ketin mahwenkin kumwail; kumwail sohte pahn kin wia mehkot.”
15. KAUN-O ahpw mahsanihong Moses, “Dahme ke likilikwerihkin ie? Pakairkihong mehn Israel kan, re en mweselda.
16. A kowe pwekada omw sokonen, oh kapahwei pohn sehden, pwe en pwalpeseng wiahda kehl riau, pwe mehn Israel kan en kak keidwei nanwerenge duwehte pohn ngalangal.
17. I pahn kakeptakaila mehn Isip kan pwe re en pwakihkumwailwei. Eri, wauwi ahpw pahn sansal ni ei pahn powehdi Parao, oh sapwellime sounpei koaros, iangahki werennansapw akan oh pil sountangahki kan.
18. Ni ei pahn kaloweiraildi, mehn Isip kan pahn esehla me iei ngehi KAUN-O.”
19. Eri, tohnleng en Koht, me kin tieng mwohn karis en mehn Israel ko, e ahpw keseulahng mwurirail. Uhren depweko me kin mi mwohrail pil keseudohng mwurirail
20. oh uhda nanpwungen karis en mehn Isip oh karis en mehn Israel ko. Eri, pwohngo me dapwakin oh me inenen rotorot lao lel nimenseng, oh karis riauo sohte kak kerenpene erein pwohngo pwon.
21. Moses eri kapahla peho pohn sehdo, KAUN-O ahpw ketin kammadakihda sehdo kisinieng kehlail ehu sang palimese, me ipihpdo erein pwohngo pwon, oh kammadahda sehdo. Pihl akan lao kohpeseng wiahda kehl riau,
22. mehn Israel ko ahpw kotehla wasao kekeid pohn ngalangal nanpwungen kehl en pihl riau palimeing oh palimaun.
23. Mehn Isip ko ahpw pwakihirailla oh idawehniraillahng nanwerengen sehdo, iangahki wararail oahs koaros, werennansapw akan oh sountangahki ko.
24. Nin sohrahn KAUN-O ahpw ketin mahsendihdo sang ni uhr kisinieio oh ni uhren depweko, mahsendidohng pohn karis en mehn Isip ko, oh ketin kapingirailda.
25. Pwe e ketin katengehla daian werennansapw ako, me kahrehda re sohla kak tang. Mehn Isip ko eri nda, “Kitail pweiekla oh tangasang mehn Israel kan, pwe KAUN-O me ketin pelian kitail oh mahmahwenkin irail.”
26. KAUN-O ahpw mahsanihong Moses, “Kapahwei pehmwen pohn sehden, pwe sehden en pwilidohng pohn mehn Isip kan, oh pohn wararail werennansapw akan, iangahki sountangahki kan.”
27. Moses eri kapahla peho pohn sehdo, a nimensehngie pilen sehdo koaros pa pwurpenehng nan dewe. Mehn Isip ko eri songosong re en tangasang ahden pihlo, re ahpw lohdiong loale, KAUN-O eri ketin kakihrirailla nan sehdo.
28. Sehdo eri pwurpene oh koaduhpwaldi karis en sounpei koaros, iangahki werennansapw akan, oh sountangahki kan, me pwakihala mehn Israel ko nansedo; sohte emen pitla.
29. A mehn Israel ko keidlahte nan sehdo duwehte pohn ngalangal, nanpwungen kehl riaun pihl ni palimeing oh palimaun.
30. Ih duwen KAUN-O eh ketin kapitala mehn Israel ko rahno sang mehn Isip ko. Mehn Israel ko ahpw kilang duwen mehn Isip ko ar mehla oh engiengpene pohn oaroahro.
31. Re pil kadehdehier manaman lapalap me KAUN-O ketin kasalehiong mehn Isip ko; irail eri lemmwikihda KAUN-O oh pwosonla ih oh sapwellime ladu Moses.

  Exodus (14/40)