Ephesians (6/6)    

1. Seri kan, ih amwail pwukoahn soulengen: peikiong samamwail oh inamwail kan, pwe ih me pwung.
2. “Kahkahki semomw oh inomw,” iei tepin kosonned me inou ehu iang.
3. Eri, iet inowo: “pwe ke en pweida mwahu oh mour werei nin sampah.”
4. Kumwail sahm oh ihn kan, kumwail dehr kamwakara mwahl noumwail seri kan. A kumwail kaiahneirailda nan padahk en souleng oh dahme re uhdahn pahn wia nin duwen souleng.
5. Lidu kan, kumwail peikiong amwail soumas en sampah kan ni masak oh wahu, ni kapehd mwakelekel, duwehte amwail papah Krais.
6. Kumwail peikiong irail, kaidehkte ahnsou me re kin mahmahsanih kumwail, pwe dene kumwail en kenikenla pahrail; ahpw kumwail kapwaiada kupwur en Koht duwen lidun Krais kei sang nan kapehdamwail unsek.
7. Kumwail perenki kapwaiada amwail doadoahk kan, duwehte ma kumwail lidun Kaun-o kei, a kaidehkte lidun aramas.
8. Kumwail tamataman pwe Kaun-o pahn ketikihong emenemen kumwail ketingpe, lidu de maiauda, nin duwen wiewia mwahu me emenemen wiadahr.
9. Kumwail soumas akan, kumwail pil wiahda duwehte ong noumwail lidu kan, oh dehr sakone irail. Kumwail ese pwe kumwail oh noumwail lidu kan kin kaunki Kauntehmen me ketiket nanleng, me sohte kin ketin lipilipilki aramas.
10. Eri, kumwail kehlailkihda amwail miniminiong Kaun-o oh manaman en sapwellime roson.
11. Kumwail pwuhriong nan tehtehn mahwen koaros me Koht ketikihong kumwail, pwe kumwail en kak pelianda kehlail en Tepil eh widing suwed kan.
12. Pwe kaidehk aramas ekei me kitail mahweniong, pwe ong manaman en ngehn suwed kan en pahnlahng oh ong kaun akan oh me lapalap akan me ahneki manaman, oh pil ong koht akan me kaunda dih rotorot wet.
13. Eri, kumwail ale sapwellimen Koht tehtehn mahwen, pwe ni rahn suwedo eh pahn leledo, kumwail en kak kehlail ong amwail imwintihtio, oh ni imwilah kumwail en dadaurete, sohte lohdi.
14. Eri, kumwail onopada! Katengehki lukepamwail kan kateng en me mehlel; kumwail perehki mwaremwaremwail kan perehpen pwung.
15. Kumwail suhtihada kupwur en ngoang en waseli Rongamwahu en popohl.
16. Ahnsou koaros kumwail pahn wa pwoson pwe en wia amwail mehn sansar, pwe kumwail en kak kakunkihla ketieu kisiniei kan sang rehn Me Suwedo.
17. Kumwail pil ale lisoarop en komour oh kedlahs en Ngehn Sarawi, iei mahsen en Koht.
18. Kumwail wia mepwukat koaros ni kapakap ngidingid, pekipeki sawas sang rehn Koht. Kapakap ahnsou koaros, nin duwen Ngehno eh pahn ketin audehda kapehdamwail kan. Iei me kumwail en mwasamwasahn oh dehr tokedihsang kapakapki sapwellimen Koht aramas akan koaros.
19. Kumwail pil kapakapkin ie, pwe Koht en ketikihong ie sapwellime kupwur, pwe ni ei pahn kawehwehda, I en kak eimah oh kasalehda sapwellime kupwur rir en nan rongamwahu.
20. Ngehi meninkeder men en rongamwahu wet, mehnda ma ahnsou wet I wie sensel nan imweteng. Eri, kumwail kapakap pwe I en kehlail ni padahk kan en rongamwahu duwen me konehng.
21. Eri, pwe kumwail en ese ia irei, iet riatail oh papah loalopwoat ong Kaun-o men, me ede Dikikus, pahn padahkihong kumwail mehkoaros.
22. Ihme I kadarkiwohng kumwail ih-pwe en kairehkin kumwail duwen iren kiht koaros oh pwe en kakehlaka nan kapehdamwail kan.
23. Popohl oh limpoak en Koht Sahm oh Sises Krais atail Kaun, iangahki pwoson, en ieiang kumwail souleng koaros.
24. Kalahngan en Koht en pil ieiang koaros me kin poakohng atail Kaun Sises Krais kohkohlahte.

  Ephesians (6/6)