Ephesians (2/6)  

1. Mahs sohte mourimwail ni pali ngehn pwehki amwail sapeik kan oh dipamwail kan.
2. Ni ahnsowo kumwail kin weweidki ahl suwed en sampah wet; kumwail kin peikiong kaun manaman en nan wehwe, iei ngehn me kin kamwakamwakid oh kakaun irail kan me kin uhwong Koht.
3. Kitail koaros pil iang duwehte irail mahso nan atail mour, ni atail kin weweidki ineng en paliwaratail kan oh kin kapwaiadahte mehkot me paliwaratail de pein atail lamalam pahn kin nsenki. Kahrehda kitail pil uhdahn iang tohn sampah koaros mi pahn engieng en Koht.
4. Ahpw sapwellimen Koht kalahngan me inenen laud oh sapwellime limpoak me inenen deila mehlel rehtail;
5. kahrehda, ni atail mehkilahr dipatail kan, e ketin kupwurehda kitail en iang Krais iasada. Ih met kalahngan en Koht me kumwail mourkilahr.
6. Pwehki atail miniminiong Krais Sises, Koht ketin komourkitaillahr, pwe kitail en iang Sises kakaun nanleng.
7. E ketin wiahda met pwe en ketin kadehdehiong dih koaros me pahn kohdo uwen sapwellime kalahngan lapalap ni limpoak me e ketin kasalehiong kitail sang rehn Krais Sises.
8. Pwe kalahngan en Koht me komourkumwailla ni pwoson, kaidehn mehkot me sang rehmwail, duwehte amwail wiewia kan, pwe pein sapwellime kupwurkalahngan ong kumwail;
9. kahrehda sohte me kak suweiki mehkot.
10. Koht me ketin wieikitailda. E ketin kapikada kitail pwe ni atail miniminiong Krais, kitail en kin wia me mwahu, iei met me e kupwurehiong kitail sang nin tapio.
11. Eri, kumwail dehr manokehla me mahs sang ni amwail ipwidi, kumwail wia keinek en mehn liki kei, me mehn Suhs akan kin kahdaneki keinek “me sohte sirkumsais” oh re kin kahdaneki pein irail keinek me sirkumsais (met wehwehki tiahk ehu me ohl akan kin wiawihong paliwararail kan.)
12. Eri kumwail dehr manokehla me ni ahnsowo kumwail sohte iang tungoalenki mehkot rehn Krais, pwe kumwail mehn liki kei me sohte kin iang towe sapwellimen Koht aramas pilipil kan. Sohte pwaisamwail nan inou lap akan me poahsoanki sapwellimen Koht inou kan ong sapwellime aramas akan. Kumwail kousoan nin sampah wet ni eh sohte amwail koapworopwor oh pil sohte iang ahneki Koht.
13. Eri met, pwehki amwail miniminiongehr Krais Sises, ntahn Krais kakaranihkumwaildohr, kumwail kan me kin dohsang mahso.
14. Pwe pein Krais me ketikidohng kitail popohl ni eh ketin kapatapene mehn Suhs oh mehn liki pwe re en wiahla ehu. Pein kahlepe me karangkehdi kehl me kin katohreirailpeseng oh kin kahrehda imwintihti nanpwungarail.
15. Ih me ketin kasohrehla Kosonned en mehn Suhs akan iangahki oaritik koaros, pwe en ketin wiahkihla keinek riau wet keinek kapwteieu me pahn miniminiong pein ih, oh iei met me kahrehda popohl.
16. En Krais eh pwoula nin lohpwu me kahrehda kasohralahn imwintihtipene; sapwellime lohpwu me kaminiminihpene keinek riau pwukat ong ni keinekteieu oh kapwureiraildo rehn Koht.
17. Krais ketido oh kapahrengkihong kitail koaros Rongamwahu en popohl-ong mehn liki kan me dohsang Koht mahso oh ong mehn Suhs akan me karanih.
18. Pwehki Krais me kitail koaros, mehn Suhs oh mehn liki, kitail kakehr, ni minimin en Ngehnteieu, patohdohng pahn kupwur en Sahm.
19. Eri, kumwail mehn liki kan, kumwail solahr wia mehn liki de tohn wehin liki, pwe met kumwail wialahr sapwellimen Koht pilipil me uhdahn tohn wehiteieu oh kisehn sapwellimen Koht peneinei.
20. Pwe kumwail pil kisehn tehnpas ehu me poahsoanki wahnpoaron oh soukohp ako me pein Krais me wia takain pwukakeimw.
21. Krais me kin ketin kolpene tehnpas wet unsek, oh ketin kakairada pwe en wiahla tehnpas sarawi ehu me kasarawihong Kaun-o.
22. Pwehki amwail miniminiong Krais kumwail pil iang kokoudahng wiahla tehnpas ehu me Koht kin ketketki loale sapwellime Ngehn.

  Ephesians (2/6)