Ecclesiastes (7/12)  

1. Adamwahu mwahusang lehn wai pweilaud kan; oh rahn me ke mehla mwahusang rahn me ke ipwidi.
2. Kohla ni ihmw ehu me nsensuwed en mehla mi ie mwahusang kohla ni kamadipw ehu, pwe me momour kan pahn kin pein katamankin irail me mehla awiawih kitail koaros.
3. Pahtou mwahusang kouruhr; mesomw pahn seren pahtou, ahpw e pahn kalaudehla omw dehdehki.
4. Aramas me kin medemedewe duwen nsenamwahu ahnsou koaros me pweipwei. Aramas kupwurokong kin medemedewe duwen mehla.
5. Lipwoar en aramas kupwurokong mwahusang rong kaping en aramas pweipwei.
6. Ni aramas pweipwei men eh kin kouruhr, e rasehng posopos en rahntuhke tekatek nan kisiniei. Sohte pil katepe.
7. Ni aramas loalokong men eh pahn ketewehdi emen, e wiewia mwekid en aramas pweipwei. Ma aramas pwainohng uhk ke en wia mehkot sapwung, ke pahn pein kauwehla edomw.
8. Imwilahn mehkot kin mwahusang nin tapi. Kanengamah kin mwahusang aklapalap.
9. Kanengamahiong omw lingeringer; pwe aramas pweipwei me kin mwakar.
10. Ke dehr idek, “Dahme ahnsou samwalahr ako mwahukihsang rahn pwukat?” Met kaidehk peidek en aramas loalokong.
11. Aramas koaros me momour konehng re en loalokong; pwe met mwahu rasehng alehdi sohso ehu
12. oh pahn doareiuk duwehte omw naineki mwohni. Kupwurokong kin doandoareiuk-met iei kamwahupen erpit.
13. Medemedewe dahme Koht ketin wiadahr. Ihs me kak kainenehla dahme Koht ketin kapirekelahr?
14. Ni omw momour nsenamwahu, eri, pereperen, oh ni apwal eh pahn lelohng uhk, tamanda me Koht me kin ketikihdo peren oh apwal; ke sohte mwahn ese dahme pahn wiawi mwuhr.
15. Sohte katepen ei mour, ahpw I kilangehr mehkoaros nan ei momour. Aramas mwahu men kin mehla nindokon emen kin momour, mehnda ma aramas suwed men ih.
16. Eri, ke dehr nohn kin men wiahla aramas pwung de kupwurokong-dah, ke men pein kemeiukala?
17. Ahpw ke dehr nohn suwed de nohn pweipwei-ia duwe, ke men mehla mwohn omw ahnsou?
18. Irehdihsang uhk soahng riau apwal pwukat. Ma ke pahn lemmwiki Koht, ke pahn pweida mwahu.
19. Kupwurokong kin kakehlahda aramas emen siksang me kaun ehk kak wiahiong kahnimw ehu.
20. Sohte aramas emen nin sampah me kin wia me pwung ahnsou koaros oh sohte sapwungala pak ehu.
21. Dehr tehk mehkoaros me aramas kin nda-ke pil kak rong omw ladu eh kaukauweiuk,
22. oh pein kowe pil ese me pak tohto ke kin kauwe aramas teikan.
23. I doadoahngki ei loalokong pwe I en song soahng pwukat koaros. I koasoanedier nan kapehdi me I en loalokong, ahpw loalokong dohsang ie.
24. Ia duwen aramas emen eh kak diarada wehwehn mour? E me nohn loal oh apwal ong kitail en dehdehki.
25. Ahpw I poadidiong ale padahk oh erpit; I koasoanehdi me I pahn rapahki loalokong, oh pasapeng kan en ei peidek kan, oh wehwehkihla soaloalokong eh suwed oh pweipwei.
26. I diaradahr mehkot me katik kowahlap sang mehla iei-lih. Limpoak me e pahn kihong uhk pahn kaloweiukedi duwehte lidip de uhk pwoat; oh peh kan pahn pwoaleiukedi duwehte sel mete pwoat. Ohl emen me kin kaparanda kupwur en Koht, pahn kak pitsang, ahpw lih pahn uhd kalowehdi me dipan akan.
27. Ei, Ohl Loalokongo mahsanih, ekis ekis I diarada ire pwukat nindokon ei raparapahki pasapeng kan en ei peidek kan.
28. I pil rapahki pasapeng teikan, ahpw sohte me I diar. I diarada ohl emen sang nanpwungen ohl kid me I kak wauneki, ahpw sohte lih tehmen.
29. Iet mehkoaros me I diaradahr: Koht ketin wiaikitailda en nsenamwahu oh saledek, kitail ahpw pein kapingkitailda.

  Ecclesiastes (7/12)