Ecclesiastes (3/12)  

1. Soahng koaros me kin wiawi nin sampah wet kin wiawi ni ahnsou kan me Koht ketin koasoanehdi.
2. E kin ketin koasoanehdi ahnsoun ipwidi oh ahnsoun mehla; ahnsoun padokedi oh ahnsoun wosada;
3. ahnsoun kemehla oh ahnsoun kakehlahda; ahnsoun karengkehdi oh ahnsoun kauwada.
4. E kin ketin koasoanehdi ahnsoun pahtou oh ahnsoun peren; ahnsoun mwahiei oh ahnsoun kahlek;
5. ahnsoun ohl oh lih en tuhkipene paliwarara oh ahnsou me ira sohte pahn tuhkipene paliwarara; ahnsoun mpoake oh ahnsoun sohte mpoake.
6. E kin ketin koasoanehdi ahnsoun diarada oh ahnsoun salongala; ahnsoun nahkpene oh ahnsoun kesepeseng;
7. ahnsoun tehrpeseng oh ahnsoun deipina; ahnsoun nennenla oh ahnsoun mwoarongada.
8. E kin ketin koasoanehdi ahnsoun limpoak oh ahnsoun kailok; ahnsoun mahwen oh ahnsoun mwehi mwahu.
9. Eri, dahme aramas emen pahn wihnki sang ni eh doadoahk koaros?
10. I ese dahme Koht kin ketikihong kitail.
11. E ketin koasoanehdi ahnsou kan me konehng soahng koaros. E ketikihong kitail atail ineng en ese dahme pahn pweida ni ahnsou kohkohdo, ahpw e sohte mweidohng kitail en wehwehki mehlel wiepen nin lime kan.
12. Eri, I eseier me ihte me aramas emen kak wia: en peren oh wia uwen eh kak ni ahnsou me e momour.
13. Kitail koaros eri en kin mwenge oh nim, oh nsenamwahuki wahn atail doadoahk, pwe met sang ni kalahngan en Koht.
14. I ese me wiepen nin limen Koht pahn kin duweduwehte kohkohlahte. Kitail sohte kak kapatahiong mehkot de kihsang mehkot. Ihte me Koht kin ketikihong kitail, kitail en lemmwiki ih.
15. Mehkoaros me pweida met, de me pahn pweida, e pweidahr mahso; pwe Koht kin ketin onohne sapahl soahng koaros.
16. Ahpw kaidehn ihte met, pwe I pil lemeleme me nin sampah wet emen pahn kin diar tiahk suwed wasa me inen oh pwung uhdahn pahn kin mi ie.
17. I ahpw mengimengloalki, “Koht pahn ketin kadeingkihda me pwung kan oh me suwed kan soangen kadeikteieu; pwehki wiewia koaros oh mehkoaruhsie pahn kin pweida ni ahnsou me koasoandier.”
18. I lemeleme me Koht kin ketin songosong aramas akan, pwe en kasalehong irail me re sohte mwahusang mahn akan.
19. Pwe ni mehlel, imwilahn aramas oh mahn akan duwepenehte, pwe irail koaros pahn mehla. Pwe irail koaros soahngteieu. Eri, aramas akan sohte mwahusang mahn akan, pwe irail koaros sohte kak wehwehki duwen kesempwal en ar mour.
20. Aramas oh mahn kin kolahng wasatehkis; ira koaros wiawihda sang pwehl, oh ira koaros pahn pwurheng wiepwella.
21. Ihs me kak ese ma ngenen aramas kin kohdahla powe oh ngenen mahn kin kohdihla pah?
22. Eri, I ahpw dehdehkihla me sohte mehkot mwahuwong aramas, pwe pereperenki wahn eh doadoahkte; sohte pil ehu soahng me e kak wia. Pwe ihs me kak kasalehda dahme pahn wiawi mwurin eh mehla?

  Ecclesiastes (3/12)