Deuteronomy (31/34)  

1. Moses ahpw usehla eh mahsanihong mehn Israel ko,
2. ketihtihki, “Ahnsou wet I sounparehr 120. I solahr kak kahluwai kumwail, oh KAUN-O mahsanihong ie me I sohte pahn iang kotehla Sordan.
3. Eri, pein ih me pahn ketin kohtehla mwohmwail. E pahn ketin kauwehla wehi kan mwohmwail oh kumwail pahn kaloweiraildi. Sosua me pahn kahluwai kumwail duwen me KAUN-O ketin mahsaniher.
4. Duwen KAUN-O eh ketin kauwehla Sihon oh Ok, nanmwarki kan en Amor, oh sapwarail kan, ih duwen eh pahn ketin kamwomwala wehi pwukat.
5. E pahn ketikihong irail pahn amwail manaman, oh kumwail pahn wiahiong irail soahngohte me e mahsanihong kumwail.
6. Kumwail nan kapehd kehlail oh kommwad, oh dehr masak irail de perki mehkot; pwe KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin ieiang kumwail, e sohte pahn ketin keseikumwailla de likidmelieikumwailla.”
7. Moses eri malipehdo Sosua mwohn mesen mehn Israel ko koaros, oh mahsanihong, “Kilang, ke pahn nan kapehd kehlail oh kommwad ni omw pahn kahluwalahng aramas pwukat nan sahpw me KAUN-O ketin inoukihong arail pahpa kahlap ako. Kowe me pahn koasoanehdi pwe re en sapwenikihla.
8. KAUN-O pahn ketin kahluwaiuk oh pahn ketin ieiang uhk; e sohte pahn ketin keseiukala de likidmelieiukala. Dehr perki de masak mehkot.”
9. Moses eri ntingihedi sapwellimen Koht Kosonned oh kihong samworo mehn Lipai ko me kin apwahpwalih sapwellimen KAUN-O Kohpwahn Inowo, oh ong kaunen mehn Israel ko.
10. Ih eri koasoanediong irail, “Ni imwilahn sounpar isuh koaros, ni sounpar en kasohralahn pweipwand kan, kumwail pahn wadek pwuhk wet ong mehn Israel kan ni ahnsoun Sarawien Impwal kan;
11. wadekohng irail ni ahnsou me re pahn pokonpenehn kaudokiong KAUN-O, amwail Koht, ni wasahn kaudokteieuo.
12. Kapokonepene aramas akan koaros, ohl, lih, seri, oh pil mehn liki kan koaros me kin kousoan nan amwail kahnimw kan, pwe re en rong oh esehla duwen ar pahn lemmwiki KAUN-O, amwail Koht, oh loalopwoatohng kapwaiada sapwellime padahk kan.
13. Eri, kadaudokamwail, me sohte iang rong Kosonned en KAUN-O, amwail Koht, pahn rong oh esehla duwen ar pahn peikiong erein arail pahn mihmi nan sahpw me kumwail pahn sapwenikihla palio Pillap Sordan.”
14. KAUN-O ahpw mahsanihong Moses, “Omw mour mwotomwotalahr. Ekerodo Sosua, kumwa eri kohdo ni Impwalo pwe I en kihong ei kaweid kan.” Moses oh Sosua eri kohla wasao.
15. KAUN-O eri ketin pwarohng ira wasao nan uhren depwek ehu limwahn wenihmwen Impwalo.
16. KAUN-O eri mahsanihong Moses, “Mwurin omw pahn mehla oh seridi, aramas pwukat pahn soaloalopwoatohng ie oh kauwehla inowo me I wiahiongirailehr. Re pahn keseiehla oh kaudokiong kohten me rotorot akan en sahpw me re nektehn pedolong loale.
17. Ni ahnsowo ei engieng pahn lelohng irail. I pahn keseirailla oh re pahn mwomwla. Re pahn lokolok laud oh mihla nan apwal mwuledek. Eri, re ahpw pahn ese me apwal pwukat lelohngirailehr pwehki ngehi, arail Koht, solahr ieiang irail.’
18. Ni ahnsowo I sohte pahn sewese irail pwehki ar wiewia suwed kan oh ar kaudokiong koht teikan.
19. Ntingihedi koul pwoatet, oh padahkihong mehn Israel kan pwe en wia ei kadehde ong irail.
20. I pahn kahluwadohng irail nan sahpw kaselel oh reken kepwe wet, nin duwen me I inoukihong arail pahpa kahlap ako. Re pahn kin mwenge ie, medla ie, mworouroula ie; ahpw re pahn sohpeisang ie oh kaudokiong koht teikan. Re pahn mwamwahlikin ie, oh kauwehla ei inou,
21. oh lokolok laud tohto pahn lelohng irail. Eri, re pahn koulki koul pwoatet, ahpw e pahn wiahla mehn kadehde ong irail. I ese ahnsou wet duwen arail lamalam mwohn ei kahluwairaillahng nan sahpw me I inoukihong irail.”
22. Eri, rahnohte Moses ntingihedi koulo oh padahkihong mehn Israel ko.
23. KAUN-O eri mahseniong Sosua, nein Nun, e mahsanih, “Nan kapehd kehlail oh kommwad, pwe kowe me pahn kahluwalahng mehn Israel kan nan sahpw me I inoukihong irail, oh I pahn ieiang uhk.”
24. Moses eri ntingihedi ni keneinei Kosonned en Koht wet nan pwuhk ehu.
25. Ni eh kaimwisekala, e ahpw mahsanihong samworo mehn Lipai ko me kin apwahpwalih sapwellimen KAUN-O Kohpwahn Inowo,
26. “Kumwail ale pwuken sapwellimen Koht Kosonned wet oh pwilikihdi limwahn Kohpwahn Inoun KAUN-O, amwail Koht. En mihmihte wasao oh wia mehn kadehde ong sapwellime aramas akan.
27. I ese duwen arail kahngohdi oh keptakai. Re kin kahngohdiong KAUN-O ni ei momour, ar kahngohdi pahn laudla mwurin ei pahn mehla.
28. Kumwail kapokonepene mwohi kaunen kadaudok koaros oh me lapalap akan, pwe I en pakairkihda mahsen pwukat ong irail. I pahn likwerih nanleng oh sampah pwe ira en wia ei sounkadehde en uhwong irail.
29. I ese me mwurin ei pahn mehla aramas akan pahn suwedla oh kesehla mehkan me I padahkihongirailehr. Eri, ni imwilah, apwal laud pahn lelohng irail, pwehki arail pahn kahngiangihkihda KAUN-O arail pahn wiewia soahng kan me e ketin keinapwi.”
30. Moses eri wadekada pwuloi koaros en koul pwoatet nindokon pokon en mehn Israel ko wie rongorong:

  Deuteronomy (31/34)