Deuteronomy (29/34)  

1. Ih met kan audepen inou me KAUN-O ketin koasoanediong Moses en wiahiong mehn Israel kan nan wehin Mohap; mepwukat koaros kapatapatohng inou me KAUN-O ketin wiahiong irail ni Nahna Sainai.
2. Moses eri kapokonepene aramas en Israel koaros oh patohwanohng irail, “Kumwail pein kilahngehr dahme KAUN-O ketin wiahiong nanmwarki en Isip, sapwellime lapalap ako oh wehio unsek.
3. Kumwail kilangehr soumwahu lusulus kamasepwek ko, manaman ako oh soahng kapwuriamwei ko me Koht ketin wiadahr.
4. Ahpw lel rahnwet e sohte mweidohng kumwail en marainkihla dahme kumwail kilangehr.
5. Erein sounpar pahisek KAUN-O ketin kahrei kumwail nan sapwtehn ahpw amwail likou kan oh suht kan sohte ohkihla.
6. Sohte pilawa me kumwail en tungoale de wain de pihru me kumwail pahn nim, ahpw KAUN-O ketikihong kumwail mehkoaros me kumwail anahne pwe en kasalehiong kumwail me ih me amwail Koht.
7. Oh ni atail lel wasaht, Sihon, nanmwarkien Espon, oh Ok, nanmwarkien Pasan, ira ketieido pwehn mahweniong kitail. Ahpw kitail kaloweiraildi,
8. alehdi sapwara ko, oh nehkpeseng nanpwungen kadaudok en Reupen oh Kad oh apali kadaudok en Manase.
9. Kumwail en peikiong ni loalopwoat audepen inou wet, pwe kumwail en paiamwahu ni mehkoaros me kumwail pahn wia.
10. “Rahnwet kumwail patohwan uh mwohn silangin KAUN-O, amwail Koht, kumwail koaros-amwail kaun akan oh lapalap akan, noumwail ohl akan,
11. lih akan, oh noumwail seri kan oh mehn liki kan me kin kousoan rehmwail oh kin resehda tuhke oh weuwahiong kumwail pihl.
12. Kumwail patohier rahnwet wasakiset pwe kumwail en kapedolong inou wet oh alehda pwukoah kan,
13. pwe KAUN-O en ketin kamanaikumwailla pwe kumwail en wiahla sapwellime aramas oh ih en wiahla amwail Koht, nin duwen me e ketin inoukihongehr amwail pahpa kahlap ako, Eipraam, Aisek oh Seikop.
14. Kaidehn kumwailte me KAUN-O pahn ketin wiahiong inou wet iangahki eh pwukoah kan.
15. Pwe e ketin wiewiahiong kitail koaruhsie me uh mwohn silangi wasakiset rahnwet oh pil ong kadaudokatail kan me saikinte ipwidi.
16. “Kumwail tamataman duwen mouritail nan Isip oh duwen seiloak me kitail wiewia nan sapwen wehin liki kan.
17. Kumwail kilangehr arail dikedik en eni saut kan me wiawikihda tuhke, takai, silper oh kohl.
18. Kumwail kanahieng pwe ohl emen, lih emen, peneinei ehu, de kadaudok ehu me iang kesikesihnen wasaht rahnwet dehr sohpeisang KAUN-O, atail Koht, pwehn kaudokiong koht en wehi teikan. Met pahn rasehng kalewen tuhke pwoat me keirda oh katikala oh wiahla tuhke pwoisin pwoat.
19. Kumwail en kanahieng pwe emen dehr rongorong koasoandi pwukat oh lemeleme me soahng koaros pahn pweida mwahu reh, mehnda ma e keptakaila oh wiewiahte nsene. Met pahn kamwomwala kumwail koaros, me suwed oh me mwahu kan.
20. KAUN-O sohte pahn ketin mahkohng soangen aramas menet. Ahpw engieng en KAUN-O pahn lelohng oh paisuwed koaros me ntingdier nan pwuhk wet pahn lelohng ih lao KAUN-O pahn ketin kamwomwala douluhl.
21. KAUN-O pahn ketin wiahki ih karasepe ehu mwohn kadaudok koaros en Israel oh pahn kahrediong powe paisuwed koaros en keria me mihmi nan inou me ntingting nan sapwellimen KAUN-O pwuken padahk wet.
22. “Ni dih kan me pahn kohdo kadaudokamwail kan oh mehn liki kan sang wehi doh kan pahn kilang paisuwed oh lokolok kan me KAUN-O ketikihong sapwamwailo.
23. Mwetuwel kan pahn tehnla, diren suwepwel oh soahl; sohte mehkot pahn poadidi loale, pil sohte dihpw pahn wosada loale. Sapwamwailet pahn duwehte kahnimw kan en Sodom oh Komora, Adma oh Sepoim, me KAUN-O ketin kamwomwala ni eh ketin engiengda.
24. Eri, tohn wehi koaros en sampah ahpw pahn kalekalelapek, ‘Dahme KAUN-O ketin wiahkihong sapwarailo ire wet? Dahme kahrehda sapwellime engieng nohn mwuledengki?’
25. Eri, pasapengpe pahn duwe met, ‘Pwehki sapwellimen Koht aramas akan ar kauwehla inou me re wiahiong ih, Koht en arail pahpa kahlap ako, ni eh ketikihsang irail nan Isip.
26. Re papahier koht teikan me re soh mwahn kin pwongih mahs, koht kan me KAUN-O ketin keinapwihdi re dehr kin pwongih.
27. Iei me KAUN-O ketin engiengkihda pahn sapwellime aramas akan oh ketikihdiong pohrail soangen paisuwed pwukat koaros me ntingdier nan pwuhk wet.
28. KAUN-O ketin engiengda kowahlap, e ahpw ketin usirailda sang nan sapwarailo oh ketin keseiraillahng nan sapwen mehn liki ehu, oh ih wasao me re mihmi ie lel rahnwet.’
29. Mie soahng kei me KAUN-O, atail Koht, ketin kaririahla; ahpw e ketin kasalehda sapwellime Kosonned, oh kitail oh kadaudokatail kan pahn kin peikiong kohkohlahte.

  Deuteronomy (29/34)