Deuteronomy (15/34)  

1. “Ni imwin sounpar isuh koaros kumwail pahn kasohrehla pweipwand en mwohni koaros me emen pweipwandki ong kumwail.
2. Eri, iet wiepe: emenemen kumwail me kamangaiong riamwail mehn Israel men mwohni, e pahn kasohrehla pweipwand wet; e sohte pahn song en ale sapahl mwohnio; pwe pein KAUN-O ketin koasoanedier me pweipwando en kasohrala.
3. Kumwail kak ale mwohni me mehn liki men pweipwandki ong kumwail, ahpw kumwail sohte kak ale mwohni me riamwail mehn Israel kan pweipwandki ong kumwail.
4. “KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin kupwuramwahwih kumwail nan sahpw me e pahn ketikihong kumwail. Sohte emen kumwail pahn semwehmwehla,
5. ma kumwail peikiong ih oh kapwaiada mehkoaros me I ndaiong kumwail rahnwet.
6. KAUN-O pahn ketin kupwuramwahwih kumwail duwen me e ketin inoukidahr. Kumwail pahn kamangaiong mwohni ong wehi tohto; ahpw kumwail sohte pahn peki mwohni sang ehu wehi; kumwail pahn ahneki manaman pohn wehi tohto, ahpw sohte wehi ehu pahn ahneki manaman pohmwail.
7. “Ma mie mehn Israel men me paisuwedlahr nan kahnimw kan nan sahpw me KAUN-O, amwail Koht, ketikihong kumwail, eri, kumwail dehr kin lehkohng oh kahng sewese.
8. Ahpw kumwail en kin sapanohng oh sewesehki uwen mwohni me e anahne.
9. Kumwail dehr kin kahng kamangaiong mehkot, pwehki dene sounpar en kasohrehla amwail pweipwand kan kerendohr. Kumwail dehr mweidohng soangen lamalam suwed wet en pedolong nan kapehdomwail kan. Ma kumwail sohte pahn kamangaila lohn wet, e pahn likwerih KAUN-O pwe en uhwong kumwail, kumwail eri pahn pwukoahkihdi.
10. Kumwail kihong ni kapehd saledek oh mwakelekel, KAUN-O ahpw pahn ketin kupwuramwahwih mehkoaros me kumwail pahn kin wia.
11. Ahnsou koaros pahn kin mie mehn Israel kei me semwehmwe oh pahn kin anahne mehkot; eri I ndaiong kumwail en kin sapanohng irail.
12. “Ma riamwail mehn Israel men, ohl de lih, pahn pein pangodohng kumwail pein ih pwehn wiahla amwail lidu, kumwail pahn kasaledekihala mwurin sounpar weneu me e wie papahkinkumwailehr. Ni eh pahn lel ni keisuhn sounpar kumwail pahn kasaledekihala.
13. Ni amwail pahn kasaledekihala, kumwail sohte pahn kadarala kahiep.
14. Kumwail kisekisehki dahme KAUN-O ketin kupwuramwahwihkin kumwail-me rasehng sihpw, wahntuhke oh wain.
15. Kumwail tamataman duwen amwail mour en lidu nan Isip oh duwen KAUN-O, amwail Koht, eh ketin kasaledekeikumwailla; iei kahrepen ei kihong kumwail met kosonned wet.
16. “Eri, mweinele amwail liduwo sohte men patopatohla sang rehmwail; ele e poakohng kumwail, amwail peneinei oh men patopatohte rehmwail.
17. Ma iei duwen met, a kumwail wahla ni wenihmwen imwamwailo oh kihong en doaksaleng; eri e pahn wialahr amwail lidu erein eh mour. Pil wiahiong soahng wet amwail lidu lih kan.
18. Kumwail dehr kin mehnseiren de apwalki ni ahnsou me kumwail pahn kin kasaledekihala lidu kan; pwe erein sounparehr weneu re wie papahkinkumwail ni elep en pweinen noumwail tohndoadoahk kan. Kumwail wia met, oh KAUN-O, amwail Koht, ahpw pahn kupwuramwahwih mehkoaros me kumwail pahn kin wia.
19. “Kumwail katohrehsang mesenih ohl en noumwail kou oh sihpw kan koaros ong KAUN-O, amwail Koht; kumwail dehpa koadoadoahkih mahn pwukat oh kumwail dehr pil sehkasang wunen sihpw pwukat.
20. Nan sounpar koaros kumwail oh amwail peneinei kan pahn kin tungoale mahn pwukat mwohn silangin KAUN-O ni wasahn kaudokteieuo.
21. Ahpw ma mie soangen sapwung ehu rehn mahn pwukat, me rasehng nehtuk de maskun de ohla laud ehu, kumwail sohte pahn meirongkihong KAUN-O, amwail Koht.
22. Kumwail kak tungoale soangen mahn pwukat ni imwamwail. Kumwail koaros, mehnda ma kumwail mwakelekel de samin ong kaudok, kumwail kak tungoale, duwehte amwail kin tungoale uduken tie de andelop.
23. Ahpw kumwail dehpa tungoale ntahrail; kumwail pahn wudekihdiong nanpwel duwehte pihl.

  Deuteronomy (15/34)