Deuteronomy (12/34)  

1. “Eri met, kumwail rong kosonned koaros me KAUN-O ketikihong kumwail en kin kapwaiada nindokon amwail pahn kin kousoan nan sahpw me KAUN-O, Koht en amwail pahpa kahlap ako, pahn ketikihong kumwail.
2. Nan sahpw me kumwail pahn kousoanla ie, kumwail pahn kamwomwala wasa koaros me towe kan kin kaudokiong ar koht akan pohn nahna kan, nin dohl akan, oh pahn tuhke mwetehn kan.
3. Kumwail kauwehla arail pei sarawi kan oh karangkepeseng arail uhr takai sarawi kan. Isikala arail kilel en koht lih Asera oh pelehdihsang arail dikedik en eni kan, pwe re en dehr pwurehng ale kaudok wasa pwukat.
4. “Kumwail dehpa kaudokiong amwail Koht nin duwen aramas pwuko ar kin kaudokiong arail koht akan.
5. KAUN-O pahn ketin pilada sang nan sapwen kadaudok kan koaros wasateieu me aramas akan pahn kin pokonpene mwohn silangi oh kaudokiong.
6. Eri, ih wasao me kumwail pahn kin meirongkihong ie amwail mehn meirong isihs kan oh soangen meirong teikan, amwail nohpwei eisek kis ehu en amwail dipwisou kan oh amwail isais kan, kisakis kan me kumwail inoukihong KAUN-O, amwail kisakis sang ni pein nsenamwail, oh mesenih en noumwail kou oh sihpw kan.
7. Kumwail oh amwail peneinei kan pahn pil tungoal wasao mwohn silangin KAUN-O, amwail Koht, oh pereperen pwehki kamwahu kan me kumwail koadoahkihadahr.
8. “Ni ahnsowo eh pahn leledo, kumwail sohte pahn kin wia soahng kan me kumwail wiewia sang mahs kohdo. Pwe sang mahs kohdo emenemen kumwail kin wiewia pein nsene nan amwail kaudok,
9. pwehki amwail saikinte pedolong nan sahpw me KAUN-O, amwail Koht, ketikihong kumwail pwe kumwail en kak kousoan ie ni meleilei.
10. Ni amwail pahn kotehla Pillap Sordan, KAUN-O pahn ketin mweidohng kumwail en sapwenikihla sahpwo oh kousoanla ie. E pahn ketin kasilehsang kumwail amwail imwintihti kan koaros, pwe kumwail en kousoan ni meleilei.
11. KAUN-O pahn ketin pilada wasateieu me kumwail pahn kin kaudokiong ih; eri, ih wasao me kumwail pahn patohwanla mehkoaros me I koasoanedier: amwail meirong isihs kan oh meirong teikan, amwail nohpweien eisek kis ehun amwail dipwisou kan oh isais kan, oh pil kisakis kesempwal akan me kumwail pahn kin inoukihong KAUN-O.
12. Kumwail eri pahn pereperen mwohn silangi, iangahki noumwail seri kan, amwail ladu kan, oh mehn Lipai kan me kin kousoan nan amwail kahnimw kan. Kumwail en tamataman me mehn Lipai kan sohte udahn sapwarail.
13. Kumwail dehpa wia amwail meirong kan wasa kis sohte lipilipil me pein kumwail pilada;
14. a kumwail pahn wiahte wasa me KAUN-O pahn ketin kilelehdi nan sapwen ehu amwail kadaudok kan. Ihte wasao me kumwail pahn kin wia ie amwail meirong isihs kan oh kapwaiada soahng teikan koaros me I koasoanedier.
15. “Ahpw nsenamwail ma kumwail men kemehla oh tungoale noumwail mahn akan wasa me kumwail pahn kin kousoan ie. Kumwail pil kak tungoale uwen me KAUN-O pahn ketikihong kumwail. Kumwail koaros, mehnda ma kumwail mwakelekel ong kaudok de samin, kumwail kak tungoale udukarail, duwehte amwail kin tungoale uduk en tie de uduk en mahn me adaneki andelop.
16. Ahpw kumwail sohte pahn tungoale ntahrail, kumwail pahn kakerediong nan pwehl duwehte pihl.
17. Kumwail sohte pahn tungoale amwail nohpweien eisek kis ehun wahnsahpw, amwail wain, de amwail lehn olip nan amwail wasahn kousoan kan. Kumwail sohte pahn tungoale wasao mehkot me kumwail meirongkihong KAUN-O: mesenih en noumwail kou kan oh sihpw kan, de kisakis kan me kumwail inoukihong KAUN-O, de kisakis kan sang ni pein nsenamwail, de ehu soangen kisakis tohrohr.
18. Kumwail oh noumwail seri kan, iangahki amwail ladu kan oh mehn Lipai kan me kin kousoan nan amwail kisin kahnimw kan, pahn tungoalehte meirong pwukat mwohn silangin KAUN-O, amwail Koht, ni wasahn kaudokteieuo me KAUN-O amwail Koht ketin piladahr. Oh kumwail pahn pereperenki wasao mehkoaros me kumwail wiadahr.
19. Kumwail dehpa manokehla mehn Lipai kan erein amwail mour nan sapwamwailo.
20. “Ni ahnsou me KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin kalaudehla sapwamwail nin duwen me e ketin inoukidahr, eri kumwail pahn kak tungoale uduk ahnsou koaros me kumwail inangih.
21. Ma wasahn kaudokteieuo me nohn doh, eri nin duwen me I koasoanedier, kumwail kak kemehla emen noumwail kou kan de sihpw kan me KAUN-O ketikihong kumwail oh tungoale uduke ni imwamwail ahnsou koaros me kumwail inangih.
22. Aramas koaros sohte lipilipil, mehnda ma e mwakelekel ong kaudok de samin, kak tungoale uduko, nin duwen eh kin tungoale uduk en tie de uduk en andelop.
23. Ihte kumwail sohte pahn tungoale nta ahnsou me kumwail pahn tungoale uduk, pwe mour kin mihmi ni nta; eri, kumwail sohte pahn tungoale mour iangahki uduk.
24. Dehr tungoale nta, a kumwail kakerehiong nanpwel duwehte pihl.
25. Ma kumwail sohte pahn tungoale nta, eri, KAUN-O pahn kupwurperenkihda, oh mehkoaros pahn pweida rehmwail oh rehn kadaudokamwail kan.
26. Kumwail patohwanla amwail meirong kan oh kisakis kan me kumwail inoukihong KAUN-O, kumwail patohwanla ni wasahn kaudokteieuo me e ketin piladahro.
27. Kumwail eri meirongkihla wasao mehn meirong kan me pahn isishla douluhl pohn pei sarawien KAUN-O, oh pil soangen mehn meirong teikan me kumwail pahn tungoale udukeo, a ntao kumwail pahn kakerediong pohn pei sarawio.
28. Kumwail loalopwoatohng kapwaiada mehkoaros me I koasoanediong kumwail, eri, mehkoaros ahpw pahn pweida mehlel rehmwail oh rehn kadaudokamwail kan kohkohlahte, pwe kumwail pahn wiewia mehkot me pwung oh kaperen pahn kupwur en KAUN-O, amwail Koht.
29. “KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin kamwomwala wehi kan ni amwail pahn pedolong nan sapwarail; eri, kumwail pahn sapwenikihla sapwarail kan oh kousoanla wasao.
30. Eri, mwurin KAUN-O eh pahn ketin kamwomwirailla, kumwail pahn kanahieng pwe kumwail dehr idawehn arail tiahk en kaudok kan, pwe met pahn kauweikumwailla. Kumwail dehr song en esehla ia duwen arail kin kaudokiong arail koht akan pwe kumwail en kin wia amwail kaudok duwehte irail.
31. Eri, kumwail dehpa kaudokiong KAUN-O, amwail Koht, duwehte ar kin kaudokiong arail koht akan, pwe ni ar kin kaudok kan re kin wia mehkoaros me inenen suwed me KAUN-O kin ketin kalahdeki. Pwe re pil kin meirongkihla nair seri kan nan kisiniei pohn ar pei sarawi kan.
32. “Kumwail eri kapwaiada mehkoaros me I koasoanedier; dehr kapataiong mehkot de kihsang mehkot.

  Deuteronomy (12/34)