Deuteronomy (11/34)  

1. “Poakohng KAUN-O, amwail Koht, oh kapwaiada sapwellime kosonned akan ahnsou koaros.
2. Kumwail tamanda rahnwet dahme kumwail padahngkiher duwen KAUN-O sang nan sapwellime wiewia kan ong kumwail. Pwe pein kumwail a kaidehkin noumwail seri kan me udiahlehr wiewia pwukat. Kumwail udiahlehr sapwellimen KAUN-O roson, sapwellime manaman, sapwellime lapalap oh
3. sapwellime wiewia kapwuriamwei kan. Kumwail udiahlehr dahme e ketin wiahiong nanmwarkien Isip oh sapwellime wehio pwon.
4. Kumwail kilahngehr duwen KAUN-O eh ketin kamwomwala douluhl karis en mehn Isip ko iangahki oahs oh wararail werennansapw ko ni eh ketin kakihrirailla nan Sehd Weitahtao ahnsou me re pwakipwakih kumwailo.
5. Kumwail eseier dahme KAUN-O ketin wiahiong kumwail nan sapwtehn mwohn amwail leledo wasaht.
6. Kumwail tamanda dahme e ketin wiahiong Dadan oh Apiram, nein Eliap me kisehn kadaudok en Reupen. Sampah sarapeseng mwohn mesen aramas koaros oh kadahlleirahla, iangahki ara peneinei, imwarail impwal, oh neira ladu koaros oh neira pelinmen ko.
7. Ei, kumwail me kilangehr soahng kapwuriamwei pwukat koaros me KAUN-O ketin wiadahr.
8. “Kumwail kapwaiada mehkoaros me I koasoanediong kumwail rahnwet. Kumwail eri pahn kak kotehla pillapo oh sapwenikihla sahpw me kumwail nekten pedolong loale.
9. Kumwail pil pahn mour werei nan sahpw diren kepwe oh pwelmwahu me KAUN-O ketin inoukihong amwail pahpa kahlap ako oh kadaudokarail kan.
10. Sahpw me kumwail nektehn pedolong loale sohte duwehte wehin Isip, wasa me kumwail kin kousoan ie mahs. Kumwail kin doadoahk laudki kadarpeseng pihl nan mwetuwel kan mwurin amwail padokedi werentuhke kan.
11. A nan sahpw me kumwail nektehn pedolong loale iei sahpw nahnahn oh diren wahu, sahpw me keteu kin kalakalamwur.
12. KAUN-O, amwail Koht, kin ketin apwalih sahpwet oh kin ketin sinsile erein sounpar kan.
13. “Eri, kumwail kapwaiada kosonned akan me I kihong kumwail rahnwet; kumwail poakohng KAUN-O, amwail Koht, oh papah sang nan kapehdomwail unsek.
14. Ma kumwail pahn kin wia met, e pahn kin ketin kadardiong keteu pohn sapwamwailo ni ahnsou me kumwail pahn anahne, ni ahnsoun isol oh ahnsoun rahk, pwehn mie wahntuhke, wahn wain oh lehn olip kan ong kumwail,
15. oh pil tehn dihpw ong noumwail pelinmen kan. E pahn kin mie uwen mwenge me kumwail anahne.
16. Kumwail dehr dohweisang KAUN-O, ni amwail pahn pwongih oh papah koht teikan.
17. Ma kumwail pahn wia met, KAUN-O pahn ketin engiengda pahmwail. E pahn katokehdi keteu oh pwelen sapwamwailo pahn madekengla oh werentuhke kan sohte pahn keirda. Kumwail eri pahn mwadang mehla, mehnda ma iei sahpw kaselel ehu me e ketikihong kumwail.
18. “Kumwail tamataman kosonned pwukat oh kesempwaliki mehlel. Pirehiong ni pehmwail kan oh ni temwamwail kan pwehn wia kilel en mehn kataman ong kumwail.
19. Kumwail padahkihong noumwail seri kan. Koasoaia nan imwamwail oh wasa teikan, ni ahnsoun kommoal oh ni ahnsoun doadoahk.
20. Kumwail ntingihediong ni uhren imwamwail kan oh ni ewen amwail kehl kan.
21. Kumwail oh noumwail seri kan ahpw pahn mour werei nan sahpw me KAUN-O ketin inoukihong amwail pahpa kahlap ako. Kumwail pahn mihmihte nan sahpwo erein pahnlahng eh pahn mihmihte pohn sampah.
22. “Kumwail eri kapwaiada mehkoaros me I koasoanediong kumwail: kumwail poahkohng KAUN-O, amwail Koht, kapwaiada mehkoaros me e mahsanih oh loalopwoatohng ih.
23. E ahpw pahn ketin pwakihasang mwohmwail tohn wehi koaros, kumwail ahpw pahn sapwenikihla sahpw me wia kisehn wehi lapalap oh kehlail sang kumwail.
24. Kumwail pahn sapwenikihla sahpw koaros me kumwail pahn alu powe. Sang nan sapwtehn en palieir lel ni Nahnahn Lepanon kan ni paliepeng, oh sang Pillap Iupreitis ni palimese lellahng Sehd Mediderenieno ni palikapi.
25. Wasa koaros me kumwail pahn kohla ie sohte lipilipil nan sahpwo, KAUN-O pahn ketin kupwurehda pwe wehi kan en masak kumwail duwen me e ketin inoukidahr oh sohte wehi ehu pahn kak ireikumwaildi.
26. “Rahnwet I pahn kihong kumwail en pilada nanpwungen kupwuramwhu oh keria-%
27. kupwuramwahu, ma kumwail peikiong mahsen en KAUN-O, amwail Koht, me I kihong kumwail rahnwet;
28. a keria, ma kumwail sohte peikiong mahsen pwukat ahpw sohpeisang pwehn pwongih koht teikan me kumwail sohte kin pwongih mahs.
29. “Ni ahnsou me KAUN-O pahn ketin kahluwaikumwaillahng nan sahpw me kumwail pahn kousoanla loale, kumwail pahn kalohkihda kupwuramwahwo sang pohn Nahna Kerisim oh keriao sang pohn Nahna Epal.
30. (Nahna riau pwukat mihte palikapi en Pillap Sordan nan sapwen mehn Kenan kan me kin kousoan nan wahun Sordan. Re kin mihmi sallahng ni palikapi, sohte dohsang tuhke sarawi kan en More, limwahn kisin kahnimw Kilkal.)
31. Kumwail nektehn kotehla Pillap Sordan oh kousoanla nan sahpw me KAUN-O pahn ketikihong kumwail. Ni ahnsou me kumwail pahn alehdi sahpwo oh soandiong loale,
32. kumwail kanahieng kapwaiada kosonned koaros me I kihong kumwail rahnwet.

  Deuteronomy (11/34)