Daniel (8/12)  

1. Ni kesiluhn sounpar en mwehin Nanmwarki Pelsassar, I kilang keriaun kaudiahl.
2. Nan kaudiahlo I mwadangete diarada pein ngehi ei mihmi nan kelen kahnimw en Susa nan wehin Elam. I wie kesikesihnen limwahn Pillap Ulai,
3. I ahpw kilangada limwahn pillapo sihpw wol men me kode reirei riau, ehu kode ko me kapw oh reirei sang ehu.
4. Ngehi eri mwasamwasahn sihpw wolo duwen eh kodekodehki kode ko palikapi, paliepeng, oh palieir. Sohte mahn emen kak katokihedi de pitsang pahn eh manaman. E ahpw wiewia nsene oh aklapalapala.
5. Nindokon ei medemedewe ia wehwehn irair wet, kuht men pa tangatang kodo sang palikapi, e inenen marahra neh ko sohte sair pwehl. Kode ehu mie nanpwungen poaren mese ko me inenen sansal.
6. E inendohngete sihpw wol me I kilangadahr limwahn pillapo, oh luslahng powe ni uwen eh kehlail koaros.
7. I ahpw mwasamwasahn duwen eh poar pohn sihpwo. E inenen lingeringer pahn sihpwo oh poaralahng powe oh kauwehla kode riauo. Sohte en sihpwo eh kehlail en uhwong. E ahpw pwupwudiong napwel oh tiatihdi, oh sohte emen me kak doarehla.
8. En kuhto eh aklapalap ahpw lalaudla, ahpw ni eh miher nan eh manaman koaros, kodeo pa ohla. Kode pahieu ahpw uhd wosada wasa me kode pwoato miheo, kod ko uhpeseng.
9. Kisin kod tikitik kis ahpw wosada sang nan ehu kod ko, me eh manaman lellahng palieir oh palimese oh lellahng Sapwen Inowo.
10. E ahpw keirda kehlail oh mahweniong karis en nanleng, e maweniong usu kan oh kesehdi ekei irail nanpwel oh tiakiraildi.
11. E pil uhwong Kaunen karis en nanleng, e pil katokihedi meirong kan me kin wiawihong, oh kauwehla Tehnpas Sarawio.
12. Aramas akan eri wiadahr dihp wasao oh solahr wia meirong en rahn koaros, oh lamalam mehlel lekdeklahr. Kodo inenen pweida ni mehkoaros me e wiadahr.
13. I ahpw rong emen tohnleng ko eh kalelapak rehn emen tohnleng, “Ia erein mepwukat me sansalehr nan kaudiahl wet eh pahn wiewiawi? Ia erein dihp lapalap ehu eh pahn wiliwilian meirong en rahn koaros? Ia erein karis en nanleng oh Tehnpas Sarawio eh pahn tiatipeseng?”
14. I ahpw pil rong tohnleng teio eh sapengki, “E pahn wiewiawi erein rahn 1,150, ni ahnsowo meirong en nin soutik oh nimenseng sohte pahn wiawi. Mwuhr, Tehnpas Sarawio ahpw pahn onohnda sapahl.”
15. I songosong en wehwehkihda wehwehn kaudiahl wet, ni ahnsowo mehmen pa mwadangete uh mwohi.
16. I ahpw rongada ngihl ehu me liklikwerdo sang ni Pillap Ulai, “Kapriel, kawehwehiong wehwehn dahme e kilangehr.”
17. Kapriel ahpw patohdo oh uh limwahi, I ahpw masepwehkada kowahlap kahrehda ei pwupwudiong nanpwel. E ahpw patohwanohng ie, “Kowe, nein aramas, ke en dehdehki wehwehn kaudiahl wet. Kaudiahl wet pidada imwilahn sampah.”
18. Nindokon eh patopato, I ahpw pwupwudiong nanpwel sohla kehn wasa. E ahpw koliehdi,
19. oh patohwan, “I kasakasalehiong uhk wahn sapwellimen Koht engieng. Kaudiahl wet doakedoake imwilahn ahnsou.
20. “Sihpw wol me ke kilangehr me kode riauo wehwehki wehin Media oh Persia.
21. Kuhto wehwehki wehin Krihs, oh kod sansal me mi nanpwungen poarenmese ko wehwehki keieun nanmwarki.
22. Kode pahieu me wosada ni ahnsou me kode keieuo ohla wehwehki wehio pahn pwalpeseng wiahda wehi pahieu me sohte pahn kehlail duwehte wehi keieuo.
23. “Ni ahnsou me imwilahn wehi pwuko kerendohr oh ni ar suwedlahr me kahrehda re pahn ale lokolok, nanmwarki keptakai, lemei, oh mwersuwed men pahn pwarada.
24. E pahn kehlailla-ahpw kaidehn sang ni pein eh manaman. E pahn kahrehda mwomwla laud oh e pahn pweida ni mehkoaros me e pahn wia. E pahn kahrehdo mwomwla laud pohn aramas manaman akan oh pohn sapwellimen Koht aramas akan.
25. Pwehki eh widing, e pahn kin pweida ni eh wiewia suwed kan. E pahn pohnmwahsohki pein ih oh kauwehla aramas tohto ni ahnsou me aramas sasairki. E pahn pil uhwong Nanmwarki keieu lapalap, ahpw e pahn mwomwla, ahpw kaidehn sang ni manaman en aramas.
26. Kaudiahl wet me pid duwen meirong en nin soutik oh nimenseng me kawehwehionguhkehr pahn pweida. Ahpw ke sohte pahn kasalehda ahnsou wet, pwehki ahnsou reirei mwohn mwekid wet eh pahn pweida.”
27. I inenen pahtoula oh soumwahukihda kaudiahl wet erein rahn ekei. I ahpw pwourda oh pwuralahng nan doadoahk me nanmwarkio kilelehiong ie, ahpw I sawehwehki kaudiahlo oh sohte kak dehdehkihda.

  Daniel (8/12)