Colossians (4/4)    

1. Kumwail soumas akan, kumwail en pwung oh pahrek ni soahng koaros me kumwail kin wiahiong noumwail lidu kan. Tamataman me kumwail pil ahneki emen soumas me ketiket nanleng.
2. Kumwail ngidingidiong amwail kapakap, oh kumwail mwasamwasahn oh kapinga Koht ni amwail kin kapakap.
3. Oh pil ni ahnsowohte kumwail pil kapakapkin kiht, pwe Koht en ketikihong kiht ahnsou mwahu en padahkihwei sapwellime mahseno, pwe se en kalohkiseli sapwellime kupwur rir duwen Krais. Pwe ihme kahrehda I mihmihki nan imweteng.
4. Eri, kumwail kapakap pwe I en kak kawehwe ni sansal, nin duwen me konehng I en kin wia.
5. Kumwail kanahieng amwail wiewia kan mwohn irail kan me seupwoson, oh isaneki doadoahngki amwail ahnsou mwahu kan.
6. Amwail koasoi mwohn aramas en katapan oh kansenamwahu; oh kumwail uhdahn pahn ese duwen amwail pahn sapeng koaros ni pwung.
7. Riatail kompoak Dikikus, iangat ladu nan doadoahk en Kaun-o me inenen loalopwoat, pahn koasoiaiong kumwail soahng koaros duwen irei.
8. Ihme kahrehda I kadarkihwei rehmwail, pwe en kaparankumwailda ni eh pahn koasoiaiong kumwail duwen irat.
9. Onesimus me pahn iang, kompoakepatail oh riatail souleng me pil kin loalopwoat, iei ih me kisehmwail. Ira ahpw pahn koasoiaiong kumwail duwen soahng koaros me kin wiawi wasaht.
10. Aristarkus, me iang ie selidi, e pil kadarowei eh rahnmwahu ong kumwail; iangahki Mark, rien Parnapas. (Kumwail aleier koasoiepen duwen amwail pahn kasamwo Mark, ma e pahn pwarowei rehmwail.)
11. Sosua, me pil adaneki Sustus, pil kadarowohng kumwail eh rahnmwahu. Irail me silimenette sang rehn mehn Suhs me soulenglahr, ih irail me kin iang ie doadoahkohng Wehin Koht; oh irail inenen wia sawas laud ong ie.
12. Rahnmwahu sang Epapras, pil emen kisehmwail, oh ladun Krais Sises. E kin ngidingidki eh kapakapkin kumwail, pekipeki pwe Koht en ketin kolokol kumwail pwe kumwail en tengeteng nan amwail pwoson, nin duwen souleng me koahieklahr oh unseklahr mehlel kei, ni peik unsek ong kupwur en Koht.
13. Pein ngehi kak kadehdehda duwen eh doadoahk laud kin kumwail, iangahki aramas akan nan Laodisia oh Ierapolis.
14. Luk, kompoakepatail toahkte, oh Demas, ira pil kadarowohng kumwail ara rahnmwahu.
15. Kumwail kihong riatail souleng kan nan Laodisia at rahnmwahu, oh pil ong Nimpa oh pil tohn mwomwohdiso me kin pokonpene nan imwe.
16. Mwurin amwail pahn wadek kisinlikou kiset, kumwail pahn kadarowohng tohn mwomwohdisohn Laodisia pwe irail en pil iang wadek. Oh kumwail pil iang wadek kisinlikou me mwomwohdisohn Laodisia pahn kadarodohng kumwail.
17. Oh kumwail padahkihong Arkipus: “Ke uhdahn pahn kapwaiada pwaisomw doadoahk nan doadoahk en Kaun-o.”
18. Eri, sang ni mengin pehiet, I ntingihdier: ei rahnmwahu sang ngehi, Pohl. Kumwail dehr manokehla ei selmete kat! Kalahngan en Koht en ieiang kumwail.

  Colossians (4/4)