Colossians (3/4)  

1. Kumwail iangehr Krais iasada. Eri, kumwail kainenehda amwail lamalam akan ong ni mehkan me mi nanleng, wasa me Krais kin ketiket ie pohn mwoale ni palimaun en Koht.
2. Kumwail perenki medemedewe duwen soahng kan me mi wasao, kaidehn mehkan me mi sampah wet.
3. Pwe kumwail melahr, oh mourimwail iangehr Krais nekinekla rehn Koht.
4. Amwail mour mehlel, iei Krais; oh ni eh pahn sansalada, kumwail pil pahn iang sansalada oh iang ahneki sapwellime lingan!
5. Eri, kumwail uhdahn pahn kemehla ineng kan en sampah me kin wie doadoahk loalamwail, eri, iet akan; kamwahl, sarsuwed, ineng suwed, oh noahrok kepwe (pwe noahrok kepwe iei ehu soangen kaudok ong dikedik en eni kan).
6. Eri, pwehki soahng pwukat engieng en Koht pahn lelohng irail kan me sohte kin peikiong.
7. Pein kumwail momourkiher soahng pwukat mahso, ni ahnsou me soangen ineng pwukat kin kakaun mourimwail kan.
8. Eri, met kumwail uhdahn pahn mweisang soahng pwukat koaros: iei lingeringer, ineng suwed oh kailok. Lokaiahn kailok de samin en dehr pwilisang nan awamwail kan.
9. Kumwail dehr kin kine likamw nanpwungamwail, pwe kumwail pwilikidier mour mering en mahso iangahki eh wiewia kan;
10. oh met kumwail pwuhriongehr nan likoun mour kapw en aramas kapw. Iei aramas kapw me Koht, Sounwiepe, kin ketin onohne sapahl ahnsou koaros nin duwen pein sapwellime roson, pwe en ketin kamakamarainihekin kumwail duwen pein ih.
11. Eri, pwehki met, solahr mehkot mie me kin katohrepeseng mehn liki oh mehn Suhs, me sirkumsaisla de sohte sirkumsaisla kan, me rotorot akan, de mehn wai kan, lidu de me saledek kan; ahpw Krais ketin oarepene mehkoaros; pwe ihte Krais me kesempwal: ih me soahng koaros oh e kin ketiket nan mehkoaros.
12. Kumwail sapwellimen Koht aramas; e ketin loalloalei kumwail oh ketin pilkumwailda pwe en sapwellimanikinkumwailla. Ihme kahrehda kumwail en limpoak ong me mi nan apwal akan, kadek, mpahi oh karakarahk, aktikitik oh kanengamah.
13. Kumwail en sawaspene oh mahkpene nanpwungamwail, ni emen rehmwail eh pahn kin kaulime emen. Kumwail uhdahn pahn mahkpene nanpwungamwail, nin duwen Kaun-o eh ketin mahkohngkumwailehr.
14. Eri, kumwail kapatahiong soahng pwukat limpoak, pwe ih me kin kapatapene oh oarepene mehkoaros pwe en wiahla ehu ni mehlel.
15. Popohl en Krais en kin kakaun nan mohngiongimwail kan, pwe ong ni popohl wet me Koht ketin malipehkinkumwailpene pwe kumwail en wiahla warteieu. Eri, kumwail en kin kasapahlkalahngan ong Koht.
16. Eri, mahsen en Krais oh kapai kan koaros en rongamwahu en kadireikumwailla. Kumwail padahkpene oh pil peneupene nanpwungamwail ni soangen loalokong koaros. Kumwail koulki koulen kaudok oh koul sarawi kan; kumwail kouliong Koht, kapinga ih nan mohngiongimwail kan.
17. Eri, soahng koaros me kumwail pahn kin wia de nda, en wiawi ni mwaren Kaun Sises, oh kumwail en pil kapikapinga Koht Sahm ni mwaren Sises.
18. Kumwail lih akan, kumwail peikiong amwail pwoud kan, pwe ih me kumwail uhdahn pahn wia nin duwen tiahk en souleng.
19. Kumwail ohl akan, kumwail en poakohng amwail pwoud kan, oh dehr lemeiong irail.
20. Kumwail seri kan, iei amwail pwukoa nin duwen tiahk en souleng: kumwail pahn kin peikiong amwail pahpa oh nohno kan, pwe iei me Koht kin ketin kupwurperenki.
21. Kumwail pahpa oh nohno kan, kumwail dehr kamwakara mwahl noumwail seri kan, pwe re dehr mworoasala.
22. Kumwail lidu kan, kumwail peikiong amwail soumas akan ni soahng koaros, kaidehn ni ahnsou me re kin mahmahsanih kumwail pwe kumwail en ale keniken rehrail, ahpw kumwail wia sang nan mohngiong mehlel, pwehki amwail wauneki Kaun-o.
23. Sohte lipilipil soahng da me kumwail kin wia, kumwail loalenohng duwehte ma kumwail wie doadoahk ong Kaun-o, ahpw kaidehn ong aramas.
24. Kumwail en tamataman me Kaun-o pahn ketin katingih kumwail; kumwail ahpw pahn ale dahme e ketin nekinekidohng sapwellime aramas akan, pwe Krais, iei ih Kaun mehlel me kumwail kin papah.
25. A me kin wia sapwung kan, sohte lipilipil ihs ih, pahn pein pwukoahki sapwung me e wiahda, pwe Koht kin ketin kadeik aramas koaros duwepenehte.

  Colossians (3/4)