Colossians (2/4)  

1. I men ndaiong kumwail duwen ei doadoahk laud kin kumwail, iangahki mehn Laodisia kan, oh pil meteikan koaros me saikinte kilang ie.
2. I kin wia doadoahk wet pwe re en kak nan kapehd kehlail, oh re en patpene ni limpoak pwe ih duwen arail pahn ahnekipene koapworopwor unsek me kin pwilisang ni atail marainkihla me mehlelo. Eri, irail pahn ese sapwellimen Koht kupwur riro, me iei Krais.
3. Iei ih me kak kasalehda sapwellimen Koht kapai rir kan koaros me kin pwilisang ni sapwellimen Koht erpit oh kupwurokong unsek.
4. Eri, I men ndaiong kumwail: kumwail dehr mweidohng emen en pitihekin kumwail akamai likamw kan, mehnda ma ngoararail kan me mwahu.
5. Pwe I kin ieiang kumwail ni pali ngehn, mehnda ma I sohte kin mihmi rehmwail ni paliwar; oh I perenki ei rong duwen amwail tengeteng oh kehlail oh miniminpene ni amwail pwoson Krais.
6. Nin duwen amwail wiahkilahr Krais Sises amwail Kaun, kumwail en weweidki ih ni amwail miniminiong ih.
7. Mourimwail en poadidiong reh, en pil kekeirkihda ih, oh amwail pwoson en kin kehlailla mehlel nin duwen me kumwail padahngkiher; oh kumwail en audaudki kapingkalahngan.
8. Eri, kumwail kanahieng pwe emen de pitihkinkumwaildi loalokong widing mwahl en aramas akan, me re kin alehdi sang ni padahk kodoudou en mehn kawa ko, oh sang rehn ngehn suwed akan me kin kakaun wasa nin sampah, a kaidehn sang rehn Krais.
9. Pwe Krais kin ieiaski roson unsek en Koht ni eh wiearamasala;
10. oh kumwail pil iang pwaisanki roson wet ni amwail miniminiong ih; pwe ih me ketin kaunda soangen ngehn koaros me kakaun oh manaman.
11. Eri, ni amwail miniminiong Krais kumwail sirkumsaislahr, kaidehk sirkumsais me aramas kin wia, ahpw sirkumsais me Krais kin wia, me kasaledekihkitailla sang manaman en paliwaratail dipan akan.
12. Pwe ni amwail papidaislahr, kumwail iangalahr Krais seridi; oh ni amwail papidaislahr, kumwail pil iangehr Krais iasada sang mehla, pwehki amwail pwoson sapwellimen Koht manamano me ketin kaiasada ih sang mehla.
13. Mahso kumwail mehkilahr dipamwail kan ni pali ngehn, oh pil pwehki amwail sohte ahneki Kosonnedo. Ahpw met, Koht ketikihongehr Krais mour iangahkin kumwail. Koht ketin kupwur mahkikihongkitailehr dipatail kan koaros.
14. E ketin kasohrehla neitail doaropwehn pweipwand akan me kin uhwong kitail, iangahki kosonnedpe kan; e ketin kasohrehla douluhl doaropwe wet ni eh ketin posdahng nin lohpwuwo.
15. Oh nin lohpwuwo Krais ketin kasohrehla manaman en ngehn akan me kakaun oh manaman; e ketin kasaleirailda mwohn pokon sansal pwe aramas akan en ese me pein ih poweiraildier oh kaliduwihirailla.
16. Eri, kaleke emen wiahda kosonned me pahn pid dahme kumwail en kang de nim, de iren rahn sarawi kan, de kaudok en maram pwul kan, de rahnen Sapad kan.
17. Soahng pwukat koaros mwetehn soahng me pahn pwarodo, a uhdahn waro, iei Krais.
18. Kaleke emen pil kauweikumwailla, ni eh kin kosekosehiong pein ih me e me lapalap, pwehki kaudiahl kei me kohiengehr, oh ni eh kin mwomwmwomwen aktikitik likamw oh pwongih tohnleng kan. Soangen aramas menet kin aklapalapki pein eh lamalam, ahpw ni mehlel sohte kahrepe.
19. E sohte kin poadidiong Krais, me tapwin mwomwohdiso. Pahn manaman en Krais waro pwon kin momour oh tengetengkipene kakone kan oh selin nan paliwar akan; oh e kin kekeirda nin duwen kupwur en Koht.
20. Eri, kumwail iangehr Krais pwoula, oh met kumwail saledeksangehr manaman en ngehn akan me kakaun nanleng oh sampah. Eri, dahme kahrehda likamwete kumwail pil kin momour nin duwen aramas en sampah wet? Dahme kahrehda kumwail kin peikikihong soangen kosonned me duwehte mepwukat:
21. “Kumwail dehr doadoahngki men,” “Kumwail dehr song men,” de “Kumwail dehr sair men”?
22. Ni en aramas ar kin doadoahngki soahng pwukat, re kin diarada me sohte katepe; pwe soahng pwukat iei kosonned en aramas oh padahk en aramas.
23. Aramas kin lemeleme me irail kan me wiahda kosonned pwukat me erpit, ahpw soh, re mwomwen idingohng aramas en pwongih tohnleng kan, de mwomwen mpahi likamw, de wia kaisihsol likamw en paliwar; ahpw uhdahn sohte kateparail ni ar pahn kakaun ineng en paliwaratail.

  Colossians (2/4)