Amos (6/9)  

1. Meid pahn kansensuwediong kumwail kan me kin ahneki mour kansenamwahu nan Saion, oh kumwail kan me ahneki onepek mwahu nan Sameria-kumwail me lapalap en wehi lapalap wet en Israel, kumwail kan me aramas akan kin pwarek pwe re en ale sawas rehmwail!
2. Eri, kumwail kohla oh kilang kahnimw Kalne; mwuhr kumwail douluhlla oh tehk mwahu kahnimw lapalap Amad. Oh mwuhr, kohdilahng Kad, kahnimw en mehn Pilisdia kan. Ia duwe, mwomwarail mwahusang mwomwen wehin Suda oh Israel? De sapwarail laudsang sapwamwail kan?
3. Kumwail sohte men koasoia me rahn kansensuwedo pahn leldohr, ahpw mehkan me kumwail wiewia pahn kamwadangahdo rahno.
4. Meid pahn kansensuwediong kumwail kan me kin mwohndi nan sehr mwuterek kan, oh kamakamadipwki uduk en sihpw oh kou kan.
5. Kumwail kin men wiahda amwail koul kan, duwehte me Depit kin wia, oh pil kesengki noumwail keseng kan.
6. Kumwail kin niminim wain sang nan dahl laud kan, oh keiki leh keieu pohmwahu kan, kumwail ahpw sohte mwahn kin nsenohki ohlahn Israel me nektehn leledo.
7. Eri, kumwail me pahn tepin kalipilipala. Amwail kamadipw oh pokon mwoarongorong kan pahn imwisekla.
8. Pein KAUN-O Koht, Wasa Lapalap, kahukilahr ni mware, “I kin kalahdeki aklapalap en mehn Israel kan. I sautiki imwarail ihmw kaselel kan. I pahn pangala kahnimwo oh audepe kan koaros rehn ar imwintihti kan.”
9. Ma ohl ehk me luhwehdi nan peneinei ehu, a irail koaros pahn mehla.
10. Eri, ma kisehn ohl me melahro pahn kohdo pwe en wahieisang me melahro nan ihmwo pwehn sarepedi, e pahn ndahng mehmen me luhwehdi nan ihmwo, “Mie me mihmi rehmw men?” A aramaso pahn sapengki, “Sohte!” Ohlo eri pahn nda, “Ke dehpa mweseisei! Kitail en dehr pil mwengininginki mwaren KAUN-O!”
11. Ni ahnsou me KAUN-O pahn ketin ruwes, ihmw laud oh tikitik kan koaros pahn rengkpeseng.
12. Ia duwe, oahs akan kin tang pohn paip kan? Aramas kin deipwelki kou nansed? Ahpw kumwail kin wekidala pwuhng, wekidohng ni pwoisin, oh pwung ong sapwung.
13. Kumwail kin koasoakoasoia duwen amwail kalowehdi kahnimw Lodepar. Kumwail kin suweiki, nda, “Pwehki at kehlail, ihme se kalowehkihdi Karnaim.”
14. Pein KAUN-O Koht, Wasa Lapalap, mahsanih, “I pahn kadarowohng kumwail mehn Israel kan wehi ehu me pahn kousoanla nan sapwamwail. E pahn kapwalihkumwailla sang Wasahn Kot en Amad ni paliepeng lel ni Piletik en Arapa ni palieir.”

  Amos (6/9)