Amos (5/9)  

1. Kumwail mehn Israel kan, kumwail rong koulen kedepwidepw wet me I pahn koulkihong kumwail:
2. Wehin Israel meipwon pwupwudier, E solahr kak pwurehng uhda! E wonohnehr nanpwel, Oh sohte emen me kak sewese pwe en uhda.
3. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ahpw mahsanih, “Ehu kahnimw en Israel kadarpeseng sounpei kid, a mehte epwiki me pwurodo; ehu kahnimw kadarpeseng sounpei epwiki, a mehte ehk me pwurodo.”
4. KAUN-O eri mahsanihong mehn Israel kan, “Kumwail kohdo rehi, kumwail ahpw pahn mourla.
5. Kumwail dehr kohwei kaudok Peersepa. Kumwail dehr rapahkin ie nan Pedel-pwe Pedel pahn sohrala. Kumwail dehr kohwei Kilkal-pwe mehn Kilkal kan pahn kalipilipala.”
6. Kumwail kohla rehn KAUN-O, kumwail ahpw pahn mourla. Pwe ma soh, e pahn ketidihdo, rasehng kisiniei, pohn mehn Israel kan. Kisinieio ahpw pahn kamwasikahda mehn Pedel; sohte emen me pahn kak kakunla.
7. Meid suwediong kumwail me kin wekidala kadeik oh kasapwungehla pwungen aramas akan!
8. KAUN-O ketin wiahda usu kan, usu kan me adaneki Pliadis oh Oraion. E kin ketin wekidala rotorot ong ni marain, oh rahn ong pwohng. E kin ketin malipehdo pilen madau, oh ketin kamwerediong pohn sampah. Mware iei: KAUN-O.
9. E kin ketin kamwomwala me kehlail kan, iangahki tehnpasarail kehlail kan.
10. Kumwail mehn Israel kan, kumwail kin kailongki aramas me men kapwaiada pwuhng oh kin lokaia mehlel nan mwoalen kopwung kan.
11. Kumwail kahpwalihalahr me semwehmwe kan, oh kulihasangehr kanarail pilawa kan. Eri, kumwail sohte pahn kousoan nan ihmw kaselel kan me kumwail kauwadahr, de nim wain sang nan amwail mwetin wain kaselel kan me kumwail koadoakihadahr.
12. I ese uwen suwed en dipamwail kan oh uwen totohn sapwung laud me kumwail wiahda. Kumwail kin uhwong me lelepek kan, kumwail kin ale pweinen amwail sounkadehde likamw, oh kumwail kin kapweiekdi me semwehmwe kan nan ar pwuhng kan nan mwoalen kopwung kan.
13. Eri, nennenlahte ni ahnsou suwed wet iei me keieu mwahu en wia!
14. Kumwail en nantihong wiewia dahme pwung, a kaidehk me suwed, pwe kumwail en kak mourkihla. Eri, KAUN-O Koht, Wasa Lapalahpie, pahn kin ketin ieiang kumwail ni mehlel, duwen me kumwail kin kosekose.
15. Kumwail tatki me suwed, oh kesempwalki dahme mwahu; kumwail dadaur pwuhng nan mwoalen kopwung kan. Mweinele KAUN-O pahn ketin kupwurkalahngan ong tohn wehi wet me momourte.
16. Eri, KAUN-O Koht, Wasa Lapalahpie, ahpw mahsanih, “E pahn mie mwahiei oh sengiseng en pahtou nan ahl akan koaros en kahnimw wet. Pil soumwet kan pahn likwerdo pwe re en iang mwahieiki me melahr akan, oh iang irail kan me kin ale pweinen ar mwahiei.
17. Mwahiei pahn wiawi nan mwetin wain koaros. Mepwukat koaros pahn pweida pwehki I pahn ketidohn kalokei kumwail.” KAUN-O me mahmahsen.
18. Meid kansensuwed pahmwail me kin kasikasik rahnen KAUN-O en leledo! Kamwahu da me rahno pahn wadohng kumwail? Rahn rotorot ehu, kaidehk rahn marain, me e pahn wiahiong kumwail.
19. E pahn duwehte aramas me kin tangasang laion, ahpw tuhwong pehr. De aramas me kin pwarodo ni imwe oh kapahdahla peh ni dihd, sineik ahpw ngalispene!
20. Rahnen KAUN-O pahn wahdo rotorot, kaidehk marain; e pahn wia rahnen nsensuwed, sohte kisin nsenamwahu kis pahn mie.
21. KAUN-O eri mahsanih, “I kin kalahdeki amwail kamadipw sarawi kan: I sohte kak kanengamahiong!
22. Ni amwail kin wadohng ie meirong isihs kan, oh meirong en pilawa, e sohte kin kaparanda kupwurei. I sohte pahn kupwurperenkihda mahn akan me kumwail kin kamworouroula pwe kumwail en meirongkihong ie.
23. Kumwail katokihedi amwail koul katairong mwahl akan; I sohte men rong amwail keseng kan.
24. Ahpw pwuhng en pwilipwilwei, rasehng piletik pwoat, oh pwung en rasehng pillap pwoat me sohte kin madada.
25. “Kumwail mehn Israel kan, I sohte idingkin kumwail en wia meirong oh kisakis kan erein sounpar pahisek me I kahkahrehkin kumwail nan sapwtehno.
26. Ahpw met, pwehki amwail pwongihalahr sansal en Sakkud, amwail koht nanmwarki, oh Kaiwan, amwail koht usu, eri, kumwail pahn kapakapaik sansal pwuko
27. ni ahnsou me I pahn kalipeikumwaillahng nan sahpw ehu palilahsang Damaskus.” Iei met mahsen en KAUN-O, me mware iei Koht, Wasa Lapalap.

  Amos (5/9)