2Thessalonians (1/3)  

1. Sang Pohl, Sailas, oh Timoty-Ong tohn mwomwohdisohn Deselonika, me Samatail Koht oh atail Kaun Sises Krais ketin sapwellimaniki:
2. Koht Sahm oh atail Kaun Sises Krais en ketikihong kumwail kalahngan oh popohl
3. Riat ko, se uhdahn pahn kapingkalahngkihong Koht ni ahnsou koaros pwehki kumwail. Me inenen konehng se en wia met, pwehki amwail pwoson eh kin kekeirda mehlel oh amwail limpoakpene nanpwungamwail eh kin wie lalaudla mehlel.
4. Iei kahrepe wet me se kin suweikin kumwail nan sapwellimen Koht mwomwohdiso kan. Se kin suweiki duwen amwail pwoson oh kanengamah nan kamakam akan koaros oh pil lokolok kan me kin lelohng kumwail.
5. Ih met kadehdepen sapwellimen Koht kadeik pwung, pwehki ni imwilahn soahng pwukat kumwail pahn warohng towehla sapwellime Wehi me kumwail kin lokolongki.
6. Pwe Koht pahn ketin wia me pwung; e pahn ketin kaloke irail kan me kin kalokei kumwail,
7. oh e pil pahn ketin kamaiauda kumwail kan me kin mihmi pahn lokolok, oh pil iangahkin kiht. E pahn ketin wia met ni en Kaun Sises eh pahn ketido sang nanleng, iangahki sapwellime tohnleng manaman akan,
8. oh pil iangahki mpwulen kisiniei, pwe en kaloke irail kan me pohnsehse Koht oh irail kan me sohte kin peikiong Rongamwahu en Kaun Sises.
9. Irail pahn lokolongki kalokolok en mehla soutuk, me wehwehki re pahn tohrohreweisang mwohn silangin Kaun-o oh sang sapwellime manaman lingan,
10. ni Rahn me e pahn ketido pwe sapwellime aramas akan koaros en kalinganahda, oh me pwoson akan koaros en wauneki. Eri, kumwail pil pahn iang mi nanpwungarail pwehki amwail kamehlele mahseno me se padahkihong kumwail.
11. Iei kahrepe wet me se kin poaden kapakapkin kumwail. Se kin peki rehn Koht en ketin kaitarkumwailla ong ni mour me e ketin malipeikumwaildohng loale. Eri, Koht en ketikihong kumwail sapwellime manaman, pwe en kapwaiada amwail ineng en wia me mwahu oh kaunsekala amwail doadoahk en pwoson.
12. Eri, ih duwen met amwail pahn kalinganahda mwaren atail Kaun Sises, oh amwail pahn linganla reh, sang ni kalahngan en atail Koht oh atail Kaun Sises Krais.

      2Thessalonians (1/3)