2Samuel (24/24)    

1. Pil ehu ahnsou KAUN-O pil ketin engiengda pahn mehn Israel, e ahpw ketin kupwurehda Depit en kahredohng pohrail apwal. KAUN-O eri mahsanihong Depit, “Kohwei wadekedi tohn Israel oh Suda.”
2. Depit eri koasoanediong Sohap, kaun lapalap en sapwellime karis kan, “Kowe oh noumw lapalap akan kohwei rehn kadaudok en Israel koaros sang apali sahpwo lellahng apali, oh wadekedi aramas akan. I men ese ia uwen tohtohn aramas akan.”
3. Ahpw Sohap sapeng nanmwarkio, patohwan, “Maing, Wasa Lapalap, KAUN-O en ketin katohtowehla aramas en Israel kan pak epwiki tohto sang rahnwet, oh komwi en ieias lao komw patohwan pweidahn kupwur en KAUN-O. Ahpw dahme Wasa Lapalap kupwurkihki wia irair wet?”
4. Nanmwarkio ahpw mahsanih Sohap oh nah lapalap ko en kapwaiada sapwellime kosonned; irail eri patopatohla sang pahn kupwure oh patohla wadekedi aramas en Israel kan.
5. Re kotehla Pillap Sordan oh kauwada imwarail impwal kan nin palieir en Aroer, kahnimw me mihte nanwerengen wahwo, nan sapwen Kad. Re ahpw douluhlsang wasao kohlahng paliepeng lel Saser,
6. oh kolahng Kilead oh Kades nan sapwen mehn Id. Mwuhr re ahpw kohla Dan, oh sang Dan re kohla palikapi lel Saidon.
7. Mwuhr re ahpw pil kohla palieir ni kahnimw kehlail Dair, oh douluhllahng kahnimw kan en mehn Id oh Kenan, oh Peersepa me keieu mwuhr, ni palieir en Suda.
8. Irail pwurala Serusalem mwurin sounpwong duwau oh rahn rieisek, mwurin ar kohseli nan sahpwo pwon.
9. Re pakairkihong nanmwarkio uwen tohtohn ohl me kak wia doadoahk en sounpei: ohl 800,000 nan Israel oh ohl 500,000 nan Suda.
10. Ahpw mwurin Depit eh aleier wadawaden aramas akan, e ahpw kupwur suwedla, ih eri mahsanihong KAUN-O, “I wiadahr dihp lapalap ehu ni ire wet. Maing, komw kupwur mahkohng ie. Pwe I sapwungalahr wiadahr doadoahk en aramas pweipwei men.”
11. KAUN-O eri mahsanihong Kad, sapwellimen Depit soukohp, “Kohwei rehn Depit oh ndahng en wia pilipil siluh. I pahn kapwaiada dahme e pahn pilada.” Nimenseng en mandahn rahno, mwurin Depit eh opala wasa,
12. KAUN-O eri mahsanihong Kad, sapwellimen Depit soukohp, “Kohwei rehn Depit oh ndahng en wia pilipil siluh. I pahn kapwaiada dahme e pahn pilada.” Nimenseng en mandahn rahno, mwurin Depit eh opala wasa,
13. Kad patohla reh oh padahkihong dahme KAUN-O mahsanih, oh kalelapak reh, “Eri, dahme komwi pilada? Sounpar siluh en lehk nan sapwellimomwi wehi de sounpwong siluh komwi en tangatangasang omwi imwintihti kan de soumwahu lusulus erein rahn siluh nan sapwellimomwi wehi? Komw kupwukupwure ire pwukat, oh mahsanihong ie omwi pasapeng me I pahn patohwanlahng KAUN-O.”
14. Depit ahpw sapeng, mahsanih, “I milahr nan apwal laud! Ahpw I sohte men ale lokolok sang rehn aramas. KAUN-O en ketin pein kalokei kiht, pwe ih me uhdahn kupwurkalahngan.
15. KAUN-O eri ketin kadardiong pohn Israel soumwahu suwed lusulus ehu me wiewiawi sang nimenseng lel ahnsou me kileldier. Mehn Israel isinen me mehla sang apali sahpwo lel apali.
16. Ni ahnsou me tohnleng en KAUN-O pahn kamwomwalahr Serusalem, KAUN-O ahpw ketin wekidala kupwure en kaloke aramas akan, e ahpw mahsanihong tohnlengo me kemekemeirailla, “Erier! Itarehr!” Ni ahnsowo tohnlengo patopato ni en Arauna, mehn Sepus men, eh wasahn kamwakele wahn kohn.
17. Depit patohwanda tohnleng me kemekemehla aramas ako, e ahpw patohwanohng KAUN-O, “Ngehi me dipadahr. Ngehi me wiahda sapwung. Dahme aramas pwukat wiadahr pwe re en lokolongki? Komw ketin kalokei ie oh ei peneinei.”
18. Ni rahnohte Kad patohla rehn Depit oh patohwanohng, “Komw ketla ni en Arauna wasahn kamwakele wahn kohn oh kauwada ehu pei sarawien ong KAUN-O.
19. Depit eri peikiong koasoandien KAUN-O oh patohla nin duwen me Kad padahkihongehr.
20. Arauna kilengdihla oh kilangada nanmwarki oh sapwellime sounpei ko ar ketiket kohdahla reh. E ahpw poaridiong nanpwel mwohn Depit
21. oh patohwan idek, “Dahme Wasa Lapalap ketikihdo wasaht?” Depit ahpw sapeng, mahsanih, “I pahn pwainda omw wasahn kamwakele wahn kohnen oh kauwada ehu pei sarawi ong KAUN-O pwehn katokehdi soumwahu lusulus wet.”
22. Arauna ahpw patohwan, “Wasa Lapalap en ketikihda oh ketikidahng KAUN-O soangen meirong me komwi kupwurki. Iet kou kan mehn wia meirong isihs pohn pei sarawien; iet mehn wisik kan oh dinapw akan mehn wia tuwi.”
23. Aruana patohwanohng nanmwarkio dipwisou pwukat koaros oh patohwanohng nanmwarkio, “KAUN-O sapwellimomwi Koht en ketin kupwure sapwellimomwi meirong.”
24. Ahpw nanmwarkio ketin sapeng, mahsanih, “Soh! I pahn pwain. I sohte pahn patohwandahng KAUN-O ei Koht meirong me I sohte medengki.” Ih eri pwainkihda wasahn kamwakele kohno oh kou ko silper limeisek.
25. Ih eri kauwada pei sarawi ehu ong KAUN-O oh patohwanda meirong isihs oh meirong en kaminimin kei. KAUN-O eri ketin kupwurehla oh ketin katokehdi soumwahu lusuluso nan Israel.

  2Samuel (24/24)