2Samuel (1/24)  

1. Eri, mwurin Sohl eh sipalla, Depit ahpw pwurodo sang eh kalowehdi mehn Amalek ko oh mihmihki Siklak rahn riau.
2. Manda sang rahno, mwahnakapw emen ahpw leledo sang nan kahnimpwal en Sohl. Pwe en kasalehda uwen eh nsensuwed, e tehrpeseng likou me e likawi ko oh kamwerehdiong pwehl pohn moange. E ahpw kohla rehn Depit, poaridiong nanpwel oh rahnmwahwih.
3. Depit ahpw idek reh, “Ke kohsang ia?” A e sapengki, “I tangasang nan kahnimpwal en mehn Israel ko.”
4. A Depit ahpw idek, “Dah rong?” A e sapeng, “At karis kan tangasang nan mahweno, oh nait sounpei tohto pil kamakamalahr, Sohl oh Sonadan pil kamakamalahr.’
5. Depit ahpw idek, “Dahme ke esehki me Sohl oh Sonadan sipallahr?”
6. A e sapengki, “Ahnsou me I mihmi nin Nahna Kilpoa, I kilangada Sohl eh ireirekengki sapwellime ketieuwo, a werennansapw ko oh soundake oahs akan en at imwintihti ko kerekerendohng.
7. Sohl eri ketin pirekekte mahsanihiehda, e ahpw malipe ie. I ahpw sapeng, patohwan, ‘Iet ngehi, maing!’
8. E ahpw keinemwe ihs ngehi. Ngehi eri patohwanohng me mehn Amalek men ngehi.
9. A e ahpw mahsanih, ‘I lellelehr oh I pahn melahr. Keido met oh kemeiehla.’
10. Ngehi eri keilahngete mpe, kadauluhlla; pwe I ese me e pahn sipallahr. Ngehi eri ale nihn me mi pohn tapwio oh luwow me mi nin limeo, eri, iet I patohwandohng komwi, maing.”
11. Depit eri kidahngete peh ko ni eh likou ko, tehrpeseng, uwen eh nsensuwed; oh ienge koaros pil iang tehrpeseng ar likou ko.
12. Re ahpw mwahieiki Sohl oh Sonadan oh pil mehn Israel ko, sapwellimen KAUN-O ko. Re ahpw kaisihsol lao lel nipwong, pwehki me ngeder rehrail me kamakamala nan mahweno.
13. Depit ahpw pil idek rehn mwahnakapw me wadohng pakairo, “Mehnia men kowe?” A e sapeng, “Ngehi mehn Amalek, ahpw I kin kousoan nan omwi wehi.”
14. Depit ahpw idek, “A dahme ke nohn kapehd loallapki oh kemehla sapwellimen KAUN-O nanmwarki me pilipildahr?”
15. Depit eri malipehdo emen nah sounpei ko oh padahkihong, “Kemehla lahp menet!” Ohlo eri uhdahte pele mehn Amaleko oh kemehla.
16. Eri, Depit ahpw ndaiong mehn Amaleko, “Kowe me pein kahrehiong uhk met. Ke pein kadeikuhdada ni omw kasalehda me ke kemehla ih me KAUN-O ketin pilada en nanmwarki.”
17. Eri, iei kedepwidepw en Sohl oh sapwellime pwutak Sonadan me Depit wiahda
18. oh koasoanehdi pwe aramas en Suda kan en padahngki. (Koul pwoatet ntingdier nan Pwuken Sasar.) Eri, iet duwe:
19. “Pohn nahna kan en Israel atail kaun akan melahr! Neitail sounpei keieu kommwad akan pwupwudier!
20. Kaleke kumwail mweseiseikihong mehn Kad, de pakairkiseli nanial en Askelon. Kaleke pwe kumwail de kahrehiong lihen Pilisdia kan ar perenkihda, oh serepein rotorot kan de ngisingiski ar peren.
21. “Keteu oh pwoaiken lahng en sohla kalamwuri dohlen Kilpoa kan; mohsen Kilpoa kan en tehnla wiahla sapwtehn ahnsou koaros. Pwe iei wasa ko me men sansar en nait sounpei kommwad ko lekdeklahr ie; iei wasao me sapwellimen Sohl mehn sansar wonohn oh merlahr ie.
22. Nein Sonadan kesik ketieu kin kemehla eh imwitihti kan; sapwellimen Sohl kedlahs sohte mwahn kin pir mwahl; pwe e kin pelehdi me lapalap akan oh kemehla sapwellime imwintihti kan.
23. “Sohl oh Sonadan, ira koaros me kupwurkalahngan oh kapwuriamwei, ni ara mour oh pil ni ara mehla; ira koaros marahra sang ikel, ira koaros kehlailasang laion.
24. “Kumwail lihen Israel kan, kumwail mwahieiki Sohl! E ketin kalikawihekin kumwail likou kaselel oh weitahta, e ketin kapwatahkin kumwail elin kapwat en takai kesempwal oh kohl.
25. “Neitail sounpei kommwad akan pwupwudier; re kamakamalahr nan mahwen. Sonadan melahr, wonohn pohn nahna kan.
26. “Sonadan riei kompoakepahi, pilen mesei kat kin kerekerekinuhk; ia uwen ei poakepoakeiuk kowahlap! Ia uwen omwi kin poakepoake ie, soangen limpoak me siksang mehlel limpoak en lih!
27. “Neitail sounpei keieu kommwad akan pwupwudier; solahr katepen neirail tehtehn mahwen kan.”

      2Samuel (1/24)